Consell Escolar

CONSELL ESCOLAR

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de la Llar. Funciona d’acord amb la normativa vigent que n’especifica les funcions, la composició i l’elecció i la renovació dels membres.

La composició del Consell Escolar és la següent:

  • El director o la directora de la llar d’infants, que el presideix.
  • Un o una representant de l’ajuntament del municipi on s’ubica la llar d’infants.
  • Un o una representant del personal educador de llar d’infants, elegit per i entre el mateix personal.
  • Un o una representant del sector de mares i pares de la llar d’infants, elegit respectivament per ells i entre ells.
  • Un o una representant del personal d’administració i serveis.

Les llars d’infants de més de tres grups afegeixen a la composició anterior un segon representant del personal educador i un segon representant dels pares i mares dels infants.

Els membres electes s’han d’escollir d’acord amb el procediment establert amb caràcter general per als consells escolars dels centres públics. Cada dos anys es renoven la meitat de les representants de les famílies i les educadores.

Per més informació, podeu consultar el NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre) que trobareu a la llar.