Aspectes Generals

CONSULTES GENERALS I ASPECTES IMPORTANTS:

 • l Cal que, diàriament, porteu una motxilla per poder deixar, si cal, roba, pitets, xumets dels vostres infants. Les motxilles estan a l’abast dels infants, us demanem que no deixeu res que pugui ser perillós per a ells/elles ni tampoc cap aliment.
 • l Els infants hauran de venir esmorzats de casa i berenar fora de la llar. Dins la llar, no es pot menjar ni oferir cap aliment als infants provinent de fora. S’ha de vetllar pel benestar de tothom.
 • l Els infants amb intoleràncies i/o al·lèrgies hauran d’aportar la documentació, certificats mèdics i tota la informació necessària pel seu benestar i seguretat a la llar.
 • l Tenim una saleta per deixar els cotxets. Per poder fer ús d’aquest espai, cal deixar-los plegats i penjats a les barres. Han d’estar ben identificats amb nom i cognom. La llar no es fa responsable dels cotxets ni dels objectes disposats en aquesta estança.
 • l Per tal d’afavorir una circulació relaxada i fluida dins la llar, eviteu entrar amb bicicletes, cotxets ni motos i/o patinets.
 • l Sigueu responsables amb tot el material que hi ha a la llar. Quan resteu i feu ús d’alguns dels espais, feu-ho amb cura i intenteu deixar-los endreçats abans de marxar. Si trobeu qualsevol desperfecte, comuniqueu-lo a l’equip de la llar.
 • l Tal com marca la llei de protecció de dades, les famílies no podeu ni filmar ni fer fotografies dins de la llar.
 • l Qualsevol consulta que vulgueu fer respecte a l’educació del vostre fill o filla o del funcionament de la llar, la podeu formular a l’educadora i/o a l’equip directiu del centre. Posat el cas que no us puguin satisfer la demanda, se us orientarà sobre el canal adequat per a la seva resolució.
 • l Els canvis de domicili i de número de telèfon s’han de notificar així que s’efectuïn.
 • l La Llar d’infants sempre ha de tenir un canal de contacte amb la família a través de telèfon fix i mòbil i aquest ha de romandre sembre operatiu.
 • l La manca de pagament de les quotes de la Llar d’infants suposarà que l’Organisme de Gestió Tributària es farà càrrec de la gestió i la posterior exigència per la recaptació executiva en compliment de la legislació tributària vigent.
 • l Cal ser puntuals i respectuosos/oses amb els horaris de la llar, tant a l’hora d’entrada com de sortida. Si en algun cas, l’infant arribarà més tard o el vindreu a buscar abans, caldrà que ens informeu prèviament.
 • l Per tal de respectar i afavorir el descans dels infants, durant el servei interlectiu del migdia no es podrà trucar al timbre ni venir a recollir res ni a ningú. En cas de necessitat, consulteu-ho.
 • l Si linfant es queda a dinar de forma fixa cal avisar si no ve a la llar abans de les 9:30h. Si no s’avisa se li demanarà el menú.
 • l Si linfant sha de quedar de forma esporàdica al menjador, recordeu que cal avisar prèviament abans de les 9:30h. Sinó no se li podrà demanar el menú.
 • l És important que comuniqueu a la llar la falta d’assistència del vostre fill/a.
 • l La falta injustificada durant 1 mes provoca la baixa de l’infant i la immediata cobertura de la plaça.