Aspectes de Salut

Un infant no pot assitir a la Llar d’Infants quan:

  • La malaltia impedeixi que l’infant dugui a terme les activitats amb normalitat.
  • Quan la malaltia de l’infant requereixi més atencions de les que els seus responsables li puguin donar, atès que l’atenció a la resta d’infants no pot quedar afectada.
  • Que l’infant presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori constantment, que respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn una malaltia greu.
  • Que l’infant presenti exantema amb febre o canvis de comportament i el metge no hagi descartat que sigui una malaltia infecciosa.
  • En cas que es detecti la presència de polls al cap dels infants, cal un tractament de manera immediata. En els casos de llémenes, un cop iniciat el tractament i si ja estiguin mortes, encara que no hagin desaparegut del tot, l’infant pot assistir a l’escola bressol.
  • Els infants amb al·lèrgies alimentàries ho han d’acreditar amb un informe emès per un metge col·legiat, en el qual s’especifiquin els al·lèrgens concrets, indicant com a mínim l’índex d’IgE i els valors de referència considerats normals. També cal especificar les mesures d’actuació recomanades.
  • Dins la llar, no es pot menjar ni oferir cap aliment als infants provinent de fora. S’ha de vetllar pel benestar de tothom.
  • Si un infant es posa malalt a l’escola, s’avisa la família. Per poder establir una ràpida comunicació en el cas que es presenti una situació d’urgència, l’escola ha de tenir, almenys, un telèfon de contacte de la família (casa, feina, mòbil, etcètera). La família indicarà a quin hospital o clínica prefereix que es traslladi el fill en cas d’urgència o de malaltia important, sempre que les circumstàncies de la urgència permetin fer una elecció.
  • Per poder administrar medicació als infants cal que el pare, la mare o la persona que en tingui la tutela aporti una recepta o informe del metge en el qual consti el nom de l’infant, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, la mare o la persona que en tingui la tutela ha d’aportar un escrit en el qual es demani i s’autoritzi el personal del centre educatiu per administrar al fill la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible administrar-la en horari lectiu.

En aquest enllaç podeu consultar les causes de no assistència a la Llar d’infants

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/3061/Criteris_no_assistencia_alumnat_a_escola_o_llar_infants_durant_periode_temps_determinat_causa_malalties_transmissibles.pdf?sequence=1&isAllowed=y