VEUS. Lectures

  veus   

És una col·lecció d’obres de ficció originals, d’autors diversos, graduades en tres nivells corresponents als del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (A1, A2 i B1). S’ha creat expressament perquè els aprenents de català, segons el seu grau de coneixements, puguin llegir i entendre narracions, fora dels textos d’àmbit acadèmic. Així mateix, pretén ajudar-los a desenvolupar tant estratègies generals de comprensió global com de deducció de significats i d’estructures a partir del context. Els textos són accessibles a cada etapa de l’aprenentatge, ja que tant els objectius comunicatius com els continguts de lèxic i de gramàtica estan estrictament controlats i dosificats. Totes les narracions van acompanyades d’un CD, eina molt útil per treballar la pronunciació i l’entonació.

http://www.pamsa.cat

 

This entry was posted in AULA D'ACOLLIDA, LLENGUA CATALANA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *