JID 2016

jid 7

Presentació

Mirem l’escola més enllà d’una arquitectura dins d’un determinat paisatge. És un ens viu, porós i com a tal, està en continu intercanvi amb el seu entorn. En aquesta jornada, que se celebrarà el 16 d’abril de 2016 a Badalona, volem posar en valor les possibilitats que ofereix aquesta mirada activa del que ens envolta. Per a fer-ho comptem amb el marc conceptual del disseny universal de l’aprenentage, que ens ajuda a transformar l’entorn fent-lo més accessible, obert, flexible i engrescador, de manera que tots els alumnes puguin aprendre i participar junts. Es tracta de posar el focus en el context, en el valor de la interacció, en comptes de voler transformar les característiques de l’alumne.

Per aquest motiu, cal vetllar perquè l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge, perquè se senti mirat, vist i reconegut en la seva especificitat. Hem d’ajudar-lo en l’expressió de la seva singularitat, i acompanyar-lo perquè tot el que fem a l’aula s’estengui més enllà de les portes de l’escola o de l’institut. Establir ponts de diàleg entre les persones que formem part del centre i la realitat que ens envolta és una oportunitat per a ser més competents i, alhora, ens facilita el camí de cerca del nostre espai en la societat on vivim.

Les tecnologies ens faciliten aquesta impregnació entre escola i entorn que esmentàvem a l’inici, ja que afavoreixen la possibilitat de conèixer i actuar més enllà de l’aula, i també ens possibiliten la personalització de les experiències d’ensenyament-aprenentatge.

I si volem que aquest diàleg amb l’entorn sigui fructífer, cal plantejar el rol del docent com a col·laborador actiu de l’experiència d’aprenentatge de tots els alumnes: una persona que fa propostes significatives per l’alumnat, que ofereix oportunitats d’èxit i que ajuda a consolidar el progrés assolit. Certes metodologies, com per exemple, el treball per projectes i les propostes multidisciplinàries o internivells, faciliten la interacció amb l’entorn i poden veure’s agilitzades i enriquides amb l’ús de la tecnologia digital.

Un sistema que sàpiga acollir tots i cadascun dels seus membres assolirà la maduresa, i per això us proposem el repte de dissenyar entorns que afavoreixin aprenentatges valuosos per a tothom.

Conferència inaugural
Entorns on aprendre junts a càrrec de Carles Monereo