Bases

Bases I Jocs florals escolars de Catalunya 2014

Certamen per a l’impuls i foment de l’escriptura

La participació al certamen és voluntària.

S’estableixen 7 categories segons el nivell educatiu, quatre per a l’educació primària i tres per l’educació secundària.

 • A. Alumnat del cicle inicial d’educació primària.
 • B. Alumnat del cicle mitjà d’educació primària.
 • C. Alumnat del cicle superior d’educació primària.
 • D. Alumnat d’educació especial de primària.
 • E. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria.
 • F. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria.
 • G. Alumnat d’educació especial d’educació secundària obligatòria.

Els treballs presentats, un per categoria, poden ser individuals o col·lectius (màxim 6 alumnes) però han de ser sempre de creació pròpia.

Els treballs han de ser escrits en llengua catalana.

La modalitat pot ser poesia o prosa.

Els treballs que es presentin (com a màxim un per categoria i centre) es lliuraran en el termini establert, en format digital a través d’aquest bloc  i per correu electrònic, al CRP del servei educatiu corresponent i han de tenir un format que permeti la impressió DIN A4, per una sola cara i a doble espai, tenint en compte les característiques següents:

 • L’extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 35 línies per full.
 • El tema és lliure.
 • El cos de la lletra ha de ser arial 12.
 • S’han de presentar corregits i sense faltes d’ortografia.

El jurat seleccionarà un text per a cadascuna de les 7 categories.

Qautre fases.

Fase de centre: Cada centre tria un treball per categoria que es presenten a la fase local.
Fase Local de Servei Educatiu: Cada Servei Educatiu tria un treball per categoria que es presenten a la fase territorial.
Fase territorial: Cada Servei Territorial tria un treball per categoria que es presenten a la fase nacional.
Fase nacional: Premiats per cada categaria

Fase territorial: cada territori constituirà un jurat de cinc o sis persones, que estarà format per:

 • Un o dos membres dels serveis educatius (CRP o LIC).
 • Dos mestres o professors dels diferents nivells educatius, educació primària i educació secundària obligatòria.
 • Un autor o personalitat reconeguda del món de la literatura infantil i juvenil vinculada al territori.
 • Un professional de l’administració educativa o de l’administració local del territori.

Aquest jurat seleccionarà els guanyadors de la fase territorial que seran els 7 finalistes que participaran a la fase nacional.

Es designarà un president i un secretari del tribunal que, acabada la deliberació, emetrà una acta indicant si els treballs guardonats han estat seleccionats per unanimitat o per majoria.

Per a la fase nacional, el responsable territorial trametrà al Departament d’Ensenyament l’acta i les dades estadístiques de participació que es requeriran.

Procediment pel lliurament dels treballs

Tot el procediment de lliurament de treballs (aquest bloc) i de les pliques (formulari o document amb els noms i dades dels autors i centres als quals correspon cada pseudònim) es farà a través de mitjans digitals que garanteixin la seguretat i la confidencialitat de les dades dels participants.

Els membres del jurat no hi tindran accés i només, un cop acabades les deliberacions i elegits els guanyadors, el responsable delegat pel territori accedirà a la informació corresponent que permetrà conèixer :

 • Noms i cognoms de l’autor o autors.
 • Adreça i telèfon de contacte de l’autor, o autors si és un treball col·lectiu.
 • Nom del centre docent i municipi al qual pertany, en la fase territorial i del territori en la fase final.
 • En cas que es tracti d’alumnat amb necessitats educatives especials, cal que s’indiqui aquesta condició amb la sigla NEE.

Acabada la deliberació es convocarà a l’acte de lliurament de premis als guanyadors i a tots els finalistes que rebran la flor natural i el diploma que els acredita com a tals, a ells i als centres.

Fase nacional

Un cop realitzats els actes i proclamats els guanyadors, cada territori enviarà al Departament d’Ensenyament els treballs guanyadors que opten als Jocs florals escolars de Catalunya.

El jurat serà proposat per la Direcció General d’Educació Infantil i Primària i la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria.

El president del jurat serà una persona rellevant vinculada a la literatura catalana. La resta del jurat seran escriptors i docents dels Serveis Educatius.

Calendaris

Calendari primera fase: Jocs florals escolars territorials

 • Del 10 de gener al 30 de maig de 2014. Actes de lliurament de premis durant el mes de maig.

Calendari segona fase o fase nacional: Jocs florals escolars de Catalunya

 • Del 2 de juny al 16 de juny de 2014. Acte de lliurament de premis el dissabte 14 de juny de 2014 i publicació el dia 16.