L’educació intercultural

L’educació intercultural té un passat: 

 • que fa referència només als fills d’immigrants estrangers.
 • que es preocupa només de l’aprenentatge de la L2 per part d’aquests alumnes.
 • que s’ocupa fonamentalment d’aspectes quantitatius (recursos personals i materials) i tècnics (estratègies didàctiques encaminades a assolir l’aprenentatge de la L2).
 • que es reclou en l’aula d’acollida (o espais similars) i que responsabilitza únicament el professorat, sobretot els que s’hi especialitzen.

 No cal oblidar que l’educació intercultural: 

 • fa referència a l’educació de tots i de totes, independentment dels seus orígens
 • s’ocupa no només dels aspectes lingüístics (que són els més immediats), sinó també dels aspectes relacionals, emocionals i culturals en general
 • considera imprescindibles els recursos i les tècniques, però se’ns presenta l’oportunitat de replantejar la cultura comuna que volem transmetre i recrear amb els alumnes; l’etnocentrisme ; els valors que han d’estar a la base d’un projecte de convivència present i futur; les formes metodològiques i organitzatives més adients per tal d’assolir els objectius plantejats
 • no és cosa només del tutor de l’aula d’acollida o del coordinador o de l’assessor LIC, sinó que afecta a tot el centre i tot el professorat, i afecta també a la comunitat (l’entorn) i la societat en general.

L’educació intercultural és la resposta pedagògica a l’exigència de preparar tots els ciutadans perquè puguin desenvolupar-se en una societat multicultural i democràtica.

Des de la perspectiva del treball escolar tot això no suposaria la incorporació de nous continguts, ni d’estratègies didàctiques noves, ni de formes d’organització desconegudes, sinó l’oportunitat d’interrogar-nos sobre si la selecció de continguts que presentem als nostres alumnes és la més adient per connectar amb els referents culturals del context, per adquirir les competències bàsiques necessàries per a viure i treballar en el món d’avui, i per comprendre el món de manera més humana i científica. L’educació intercultural suposaria també prioritzar aquelles estratègies i formes organitzatives que estimulessin l’aprenentatge, que afavorissin el sentit de la responsabilitat i que fomentessin la comunicació i l’intercanvi i garantissin la millor educació per a tots i per a cadascun.

Oferir les condicions per a la igualtat d’oportunitats

A U L A

 • Treball en grups heterogenis
 • Metodologies d’atenció a la diversitat: racons, tallers, desdoblaments, agrupaments flexibles, projectes, docència compartida, tutoria entre iguals…
 • Contemplar la figura del company-guia per tal que l’ajudi a incorporar-se a les activitats del grup classe. http://www.xtec.cat/~cvilar/practiques_d98/html/m5/projecte/company-guia.htm
 • Adaptacions de materials.
 • Treball cooperatiu. http://www.uvic.cat/fe/recerca/ca/psico/2_2_a.pdf
 • Implicar a tot el grup classe en les adaptacions curriculars.
 • Fer sortides on es procuri que hi vagin tots.
 • Fer una obra de teatre amb la participació de tot el grup.
 • Donar un càrrec a tots els alumnes.
 • Treballar per grups hàbits escolars.
 • Promoure una educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com integrar de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge la perspectiva de gènere http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/

C E N T R E

 • El centre pot coordinar-se amb els diferents serveis del municipi (socials, sanitaris, de lleure, traducció, centres cívics..) per evitar l’exclusió social.
 • Adaptacions del currículum.
 • Oferir activitats de conversa.
 • Tenir entrevistes i contactes d’informació permanents amb les famílies.
 • Implicar a tot el claustre i PAS en la tasca d acollida.
 • Buscar els recursos necessaris perquè la igualtat sigui possible.
 • Organitzar un bon treball a les tutories com a punt de reflexió d’aquests temes

E N T O R N

 • Explicar bé i treballar amb les famílies:

– Beques i ajudes

– Reforços escolars, tallers d’estudi assistit http://www.xtec.cat/lic/entorn/tea.htm

– Educació en el lleure, esplais, serveis culturals 

– Lluitar contra l’absentisme

 • Planificar la sortida (formativa o laboral) dels alumnes en finalitzar l’ESO
 • Oferir a les famílies activitats de formació: català, informàtica, coneixement de l’entorn…
 • Creació d’aules d’autoaprenentatge
 • Organitzar sortides a peu pel municipi  ja que són del tot econòmiques

Valorar la diversitat i respectar la diferència

A U L A

 • Des de la tutoria es poden treballar les diferents opcions ideològiques, sexuals, religioses. http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/pdf/aubenc.pdf
 • Els alumnes i el tutor elaboren un tríptic que reculli drets i deures dels alumnes. http://www.xtec.cat/centres/a8031711/alumnes/guia_alumne.htm
 • Preparació d’un conte d’un altre país i representar-lo amb les músiques, ambients,…
 • Treballar els diferents països de procedència dels alumnes: Situació, hidrografia, població, extensió,…
 • Àrea de llengua. Tipologia textual: Treball de receptes de diferents països. http://blocs.xtec.cat/receptes/
 • Fer làmines i murals sobre diferents aspectes de Catalunya i altres països: costums, festes, …
 • Visualitzar una pel·lícula/documental sobre les dificultats que tenen les persones que emigren. Fer-ne un debat.
 • Fer una xerrada sobre les diferents cultures que tenim a l’aula i potenciar un col·loqui.
 • Aprendre cançons modernes d’altres cultures.
 • Fer un mural on estiguin representats tots els països de l’aula i que cada alumne remarqui una cosa que vol donar a conèixer als altres.
 • Potenciar el treball cooperatiu perquè tots els alumnes es relacionin.
 • Ensenyar jocs diferents llocs del món. http://www.xtec.cat/~scapella/solidar/j.htm
 • Treballar contes d’arreu del món. http://www.xtec.cat/recursos/cultura/contes/arreu/
 • Treballar a les tutories la diversitat i la diferència com a valors positius.
 • Treballar la cançó de Mesclat  Com goses?  http://www.youtube.com/watch?v=8GueTHneL5Y i fer-ne una reflexió

C E N T R E

 • Presència de les diferents cultures al centre: llibres de diferents països a la biblioteca, músiques, imatges, pòsters…
 • Actuar contundentment davant d’agressions greus a qui és diferent.
 • Rètols informatius en llocs visibles del centre i de benvinguda en diferents idiomes
 • Fer una exposició dels països que tenim al centre: vestits, objectes…
 • Quan es fan activitats culturals fer que hi estiguin representades altres cultures.
 • Projecció de pel·lícules/documentals que tinguin en compte la diversitat.
 • Al menú del menjador del centre hi podem incloure algun àpat d’ altres països.
 • Potenciar una revista de centre on es debatin temes referents a la diversitat.
 • Murals de Sant Jordi: Posar la paraula amor en diferents idiomes.
 • Tenir en un lloc visible un gran mapa del món marcant els diferents països  d’origen que tenim al centre.

E N T O R N

 • Evitar les aproximacions folkloritzants a les altres cultures
 • Participació de totes les famílies nouvingudes i autòctones en actes i festes de l’escola i municipi
 • Activitats extraescolars que incloguin la diversitat cultural de l’alumnat.
 • Implicar a totes les famílies en la preparació dels vestuaris i decorats per a la representació d’ un conte.
 • Durant la setmana cultural que els pares de les diferents famílies s’hi impliquin en l’organització de tallers, xerrades… per a tothom.
 • Fer un recull de receptes de tot el món i que hi participin tots els pares i mares.
 • Organitzar la setmana dels contes i que siguin els pares dels alumnes que vinguin a narrar-los.
 • Organitzar la setmana de la música i que els propis pares vinguin a explicar coses dels diferents països relacionades amb la música., o bé costums, festes…
 • Fer una exposició de fotos dels països d’on provenen els alumnes i que l’ organitzin els pares.
 • Que les famílies i veïns vagin a l’aula  a explicar coses del seu país d’orígen.

Millorar l’autoimatge

A U L A

 • Els alumnes preparen l’arribada de l’alumne nouvingut, per tal que no se senti ignorat, desatès: com els agradaria que els tractessin si arribessin a un país desconegut en el què no podrien parlar ni entendre, i com NO els agradaria que els tractessin.
 • Introduir les seves aportacions i experiències en diferents temes, curriculars o no.
 • Vetllar perquè pugui intervenir en les activitats tenint en compte la seva evolució en els aprenentatges.
 • Valorar la llengua que parla un nouvingut: que faci de professor i ensenyi unes quantes paraules als seus companys.
 • En un full anotar les coses positives de cada alumne.
 • Estudiar els diferents països a partir de la roba i veure que totes són originals.
 • Joc per parelles: apuntar cadascú 5 coses positives del company.
 • Prepara una representació de titelles per a altres grups de classe.
 • Els alumnes ajuden a la mestra a fer participar al nouvingut a l’aula ordinària.
 • Escriure el que cadascú té com a valors positius i comparar amb el llistat dels seus companys i amb els que valora la nostra societat.
 • Tutoria: Treballar l’alimentació i els valors http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc/2008/04/21/educacio-en-valors/
 • Educació física: Treballar els hàbits d’higiene
 • Fer un recull amb tots els aniversaris dels alumnes de la classe i penjar-los en un lloc visible per poder-los felicitar

C E N T R E

 • Es treballa el fet migratori en el contingut de diferents matèries, destacant que tots som immigrants i que tots som habitants d’un mateix planeta.
 • Es prepara un treball biogràfic de persones importants dels diferents països.
 • Fer exposicions a l’ entrada del centre. Exemple: Cada mes un país.
 • Durant una festa de l’ escola organitzar la representació de contes o danses dels diferents països.
 • Potenciar a tot el centre algun programa aplicat pels tutors o professionals que treballi l’autoestima.
 • Promoure una revista que no incideixi en la diferència i potenciï els valors personals.
 • Valorar totes les actituds positives que en ajudin a conèixer millor les persones pel que són i no pel que aparenta la seva imatge física.
 • Organitzar xerrades que millorin l’ autoestima.

E N T O R N

 • Les famílies nouvingudes i les autòctones comparteixen la participació en les activitats escolars com podrien ser: castanyada, explicar contes, St. Jordi, setmana cultural,…
 • Els pares i veïns parlen dels seus oficis i donen informació als alumnes.
 • Famílies nouvingudes voluntàries en grups de lectura o de treball dels alumnes del centre.
 • Organitzar una exposició de treballs dels alumnes i obrir-la a tots els pares.
 • L’ AMPA organitza escola de pares amb temes interessants per a tots: nutrició, higiene…
 • Fer un col·loqui amb els pares aprofitant una reunió i explicar quins són els valors positius més destacats a la seva societat o bé en quins valors hi ha coincidència.
 • Reunió informativa amb ajuda dels traductors sobre les normes bàsiques del centre (són les mateixes per a tothom)
 • Potenciar la participació de les famílies en activitats lúdiques.
 • Fer una exposició amb fotos familiars, objectes, roba relacionades amb les festes i celebracions
 • Xerrades per part d’un professional sobre el procés d’adaptació dels alumnes (el dol migratori, com afavorir autoestima, ..)
 • Educació Infantil i Primària: es pot establir el dia del conte i una vegada al mes que vinguin les famílies a explicar contes tradicionals.
 • Secundària: es pot establir el dia de “Països -ciutadans del món” i cada família ve a explicar el seu país amb aliments, roba, objectes…
 • Demanar participació per ensenyar cançons i danses de diferents països.

Diversificar els models culturals des dels valors

A U L A

 • Els alumnes aprenen vocabulari d’altres llengües
 • Els llibres de lectura recomanats a l’estiu poden reflectir diferents costums i països.
 • Quan parlem d’aliments sans a tenir en compte en la nostra dieta, posar exemples de menjars de diferents països.
 • Treballar mitjançant un mural les diferents manifestacions culturals segons l’època de l’any.
 • Tenir un mural-planisferi a la classe i posar de manera destacada les nacionalitats dels alumnes de la classe.
 • Fer debats i col·loquis a l’ hora de tutoria sobre els models culturals d’ altres nacionalitats.
 • Analitzar les causes de conflictes al centre.
 • Fer un estudi i anàlisi de conductes discriminatòries en els mitjans de comunicació.
 • Treballar la diversitat cultural de la nostra societat.
 • Analitzar els estereotips culturals que utilitzem habitualment.
 • Valorar la riquesa que ens aporta la diversitat.

C E N T R E

 • El centre accepta elements decoratius, personals o del vestuari que l’alumne consideri signes d’identitat, sempre i quan no pertanyin a grups antidemocràtics.
 • El menú de l’escola contempla àpats alternatius, presència d’algun aliment propi d’altres cultures…
 • Des de la Comissió d’escolarització prevenir la guetització o la concentració d’alumnes nouvinguts en les mateixes escoles…
 • Participar en activitats públiques davant de conductes racistes, xenòfobes.
 • Organitzar entre el professorat propostes de formació per atendre la diversitat.
 • Potenciar activitats d’autoafirmació en funció dels aspectes culturals del nostre alumnat.
 • Potenciar espais on es puguin vivenciar diferents manifestacions culturals.
 • Penjar en lloc visible els diferents treballs que es facin tenint en compte totes les comunitats.
 • Penjar frases en diferents idiomes.

E N T O R N

 • Buscar el diàleg amb les famílies nouvingudes per saber quins són els seus interessos i arribar a consens.
 • El centre utilitza habitualment procediments per a facilitar la participació de tots en la presa de decisions sobre aquelles qüestions que els afecten directament.
 • Presència de les famílies nouvingudes en la comunitat educativa: consell escolar, AMPA,…
 • Fer escola de pares amb temes de formació que interessin.
 • Organitzar debats i col·loquis a partir de pel·lícules o xerrades.

Desenvolupar competències multiculturals: cooperació, comunicació, empatia…

A U L A

 • Els alumnes autòctons i nouvinguts aprenen com comunicar-se a través de la mímica, coneixen vocabulari de llengües diferents que els ajudarà en el primer temps per relacionar-se…
 • Treball en grups cooperatius.
 • Treballar el calendari dels diferents països.
 • Potenciar els companys guia.
 • Fer un llistat de vocabulari de les diferents llengües.
 • Activitats extraescolars : festes multiculturals.
 • Tutoria: Què podem fer per ajudar a un company nouvingut?
 • Fer treball per parelles de diferent nacionalitat.
 • Preparar conferències amb equips de diferents nacionalitats sobre temes multiculturals.
 • Tallers de cuina, danses, pentinats, pintura, poesia, música… d’arreu del món.
 • Tecnologia: fer una anàlisi del material utilitzar per fer diversos objectes d’ altres països.

C E N T R E

 • El centre ha dissenyat i fa efectiu el pla d’acollida hi ha previst els mecanismes adequats per a facilitar l’acompanyament i l’ajut específic al nouvingut.
 • A les tutories es treballa el procés de construcció identitària dels alumnes de manera crítica, flexible i responsable.
 • Donar a conèixer diferents aspectes interculturals mitjançant exposicions, festes, setmanes culturals…
 • Garantir la presència del traductor o mediador quan la família desconeix la llengua i anar incorporant l’ús del català. http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_com_traduccio2.htm#gir
 • Potenciar que els alumnes nouvinguts fora d’ horari escolar tinguin un company-guia.
 • Fer un recital de cançons i danses de diferents països.
 • Fer trobades culturals obertes on hi hagi la presència de diferents cultures.
 • Potenciar que a les parets hi hagin murals on es faci evidents totes les cultures del centre.
 • Potenciar marcs de relació on es faciliti la convivència i interacció cultural.
 • Oferir en totes les activitats de centre un model cultural divers.
 • Tenir una flexibilitat organitzativa per a respondre a situacions socioculturals diverses.

E N T O R N

 • Dins del Pla d’acollida del municipi o del centre s’estableix una xarxa coordinada entre diferents persones o professionals relacionats amb la comunitat educativa: traductors, pares, docents, mediadors culturals, etc.. Aquests s’especialitzen en les necessitats que poden anar sorgint a les famílies nouvingudes i possibilitats per solucionar-les.
 • Oficina d’informació al ciutadà.
 • Tallers de pares: Hi participen els pares autòctons i els estrangers conjuntament en diferents tipus de tallers: cuina, fotografia o altres amb l’objectiu de relacionar-se i compartir experiències http://blocs.xtec.cat/formaciofrancesc/files/2008/01/apropemlesfamiliesalcentre.pdf
 • Parelles lingüístiques.
 • Portar un menjar tradicional i tastar-lo aprofitant una reunió de famílies-classe.

Prendre consciència de les pràctiques socials i educatives excloents

A U L A

 • Anàlisi de casos on es plantegen pràctiques socials i educatives excloents. Es discuteixen i es plantegen solucions.
 • Es treballen  notícies que inclouen el tema de l’exclusió.
 • Presentació especial per a cada alumne que arribi.
 • Donar un paper rellevant a la classe a tots els alumnes.
 • Treballs en grup: Crear una dinàmica on tots puguin participar.
 • Fer una dramatització en la que els alumnes visquin situacions de rebuig.
 • Analitzar llibres o contes on es donen pràctiques excloents.
 • Visualitzar pel·lícules/documentals sobre aquest tema i fer-ne una anàlisi.

C E N T R E

 • Revisió de llibres i material que continguin imatges o textos sexistes o discriminatoris.
 • Analitzar Rel RI sobre el tema de les relacions al centre. Ex: com se solucionen els conflictes que van sorgint…
 • Avaluació que reculli aspectes sobre en quin grau s’ha millorat en el tema de la convivència, tan a nivell individual com col·lectiu.
 • Donar informació sobre activitats escolars i extraescolar i fer un esforç perquè tothom hi pugui participar.
 • Incloure en els objectius del PEC la no discriminació per motius de nivell econòmic.
 • Fer un llistat de pràctiques habituals i excloents que hem d’evitar per donar al professorat
 • Proporcionar als tutors i especialistes del centre unes pautes educatives respecte als alumnes nouvinguts.
 • Potenciar una reflexió a nivell de mestres en reunions de cicle o nivell sobre qüestions i pràctiques educatives excloents per prendre consciència.
 • Potenciar que els tutors o especialistes tractin aquests temes a les tutories. http://setmanaintercultural.blogspot.com/

E N T O R N

Eliminar actituds racistes: generalitzacions, estereotips, conflictes culturals…

A U L A

 • Potenciar les assemblees de classe per tractar possibles conflictes que puguin sorgir.
 • Treballar contes, textos, documentals on hi surtin aquests temes per tal de fer-ne una reflexió.
 • Fer un hort com a activitat de col·laboració i d’equip
 • Durant una setmana els alumnes anotaran frases o expressions que escolten al centre o fora i que consideren que poden ferir la sensibilitat de l’ altre. Després farem una posada en comú.
 • Plantejar situacions hipotètiques i buscar diferents solucions sense actituds racistes.
 • Fer una recerca d’ informació sobre països: personatges, llocs coneguts… i que els hagin de presentar a la resta dels companys mitjançant una xerrada amb aportació de material.
 • Formar grups entre nouvinguts i autòctons per debatre com se senten els uns amb els altres.

C E N T R E

E N T O R N

 • Fer escoles de pares per reflexionar sobre aquests aspectes.
 • Fer jornades culturals on es puguin intercanviar trets diferencials com a cosa positiva
 • Donar a conèixer a les famílies les característiques del país que els acull.
 • Fomentar les relacions entre pares d’ alumnes.
 • Demanar col·laboració a totes les famílies per organitzar activitats ja siguin per a pares o alumnes.