Lesson Activity Toolkit 2.0

LAT 2.0Són eines de la galeria  amb les què es poden crear diverses activitats interactives amb els continguts que es desitgi.

Per defecte, a l’instal·lat Notebook 10 al nostre ordinador, s’instal·la també aquesta col·lecció d’activitats en anglès. Si volem tenir-les en castellà es poden descarregar des de l’enllaç “Activity Toolkit”  de la pàgina Smart Board    COM FER-HO?

Dins de la secció  Activities de Lesson Activity Toolkit 2.0 que s’obre a la galeria,  hi ha 18 tipus d’activitats diferents configurables. S’arrosseguen directament sobre una pàgina dek Notebook i es poden editar al nostre gust.

GUIES I MANUALS

  • Tutorial per editar les activitats de la secció en format  anglès.   descarrega’l
  • Tutorial per editar les activitats de la secció en format castellà.  descarrega’l
  • Guia ràpida amb el nom i descripció de les activitats.  descarrega’l

ACTIVITATS: mostres i descripció

anagramaAnagram– Anagrama.Els participants poden reordenar les lletres per formar una paraula específica. Permet incloure una pista(claves), amb una paraula o una imatge, assignar el temps límit per finalitzar, ajustar la velocitat del joc i incloure fins a cinc anagrames al joc.
categoria imagenCategory Sort-Image – Clasificación por categoría – imagen.S’organitzen les imatges en dos temes. Permet relacionar imatges amb una paraula o frase. Quan s’executin les imatges es presentaran desordenades i s’han d’arrossegar perquè coincideixin amb el text.
categoria textoCategory Sort-Text – Clasificación por categoría – texto. S’organitzen les paraules en dos temes. A l’editar-lo es poden col•locar paraules en dos o tres columnes. Cada columna es refereix a un tema.
prueba de conocimientosHot Spots – Prueba de conocimientos. Inclou un mapamundi, una representació del cos humà, uns eixos de coordenades, un diagrama de Venn i a més permet que qui dissenya l’activitat inclogui la seva pròpia imatge. A l’editar l’activitat inclourem una pregunta i marcarem els punts que volem com a solució de la pregunta. Els participants tocaran sobre la imatge per marcar les respostes.
disposicion de imagenesImage arrange-Disposición de imágenes. Permet ordenar un conjunt de fins a 15 imatges.
coincidencia imagenesImage match-Coincidencia de imágenes. Presenta des de 2 fins a 5 imatges i paraules. L’objectiu de l’activitat és associar cada paraula amb la seva imatge corresponent.
seleccion imagenesImage select-Selección de imágenes.Permet introduir fins a 18 imatges i les seves corresponents paraules relacionades. Quan es realitza l’activitat apareixen les imatges una darrera l’altre (aleatòriament), i quan es prem s’atura l’animació. En aquest moment cal elegir la paraula relacionada (de tres opcions possibles), o bé escriure la resposta.
coincidencia palabras claveKeyword match-Coincidencia de palabra clave.Cal unir paraules amb les seves definicions. Es presenten les definicions i a part i desordenades les paraules relacionades amb les mateixes.
opciones múltiplesMultiple choice-Opciones múltiples.Permet crear fins a 10 preguntes d’elecció múltiple de quatre respostes. Li hem d’indicar quina és la resposta correcta quan estiguem editant. L’aplicació presenta les respostes de forma aleatòria.
revelar notaNote Reveal-Revelar nota.Presenta 5 nombres i 5 espais per escriure una frase. Els nombres es poden editar, però no canvien l’ordre de sortida. Quan l’executem veurem cada vegada que es prem un nombre apareix o desapareix la frase. Aquesta activitat serveix per presentar els punts més importants d’un tema, les idees principals, característiques d’un text, etc…
paresPairs– Pares.Activitat tipus “memory”.
disposicion de oracionesSentence arrange – Disposición de oraciones.Es poden editar fins a un màxim de 8 frases. Quan s’executa es presenten les frases desordenades. Cal arrossegar les frases fins a col•locar-les amb l’ordre correcte.
mosaicosTiles-Mosaicos.Permet col•locar una paraula en els quadres d’una retícula. Al clicar els diferents quadres es descobreix una imatge que hi ha sota.
revelar linea del tiempoTimeline reveal-Revelar línia del tiempo.Permet editar fins a 10 dates amb les seves respectives descripcions. Quan s’executa es presenta en forma d’eix cronològic i al prémer sobre cadascuna de les dates apareixerà la descripció d’aquesta.
vortices imagenesVortex sort images or text-Clasificación de vórtices.S’obren dos espirals amb un tema cadascun. Després s’assigna fins a un màxim de 12 imatges o paraules a cadascun dels espirals. Quan s’executa es presenten les imatges ovortices textoparaules i cal arrossegar-les a l’espiral correcte, sinó la rebutjarà.
juego de palabrasWord Biz– Juego de palabras.Els participants seleccionen lletres en l’ordre correcte d’una matriu per respondre una qüestió amb una paraula.
adivinar palabraWord guess-Adivinar la palabra.El participant ha d’averiguar una paraula elegint les lletres (com el penjat).

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *