Mòdul 1. Disseny i il·lustració

Índex:

1. Enllaç als continguts del mòdul

2. Enunciat

3. Activitats realitzades

4. Avaluació i reflexions

2. Enunciat

EXERCICI 1: Dissenyar una caràtula de CD (només part frontal quadrada que s’haurà de penjar a mida 400×400 píxels) utilitzar un programa de dibuix per ordinador i emprar algun dels recursos esmentats al mòdul (simetries, repetició, modularitat, retoc d’imatges,…) o d’altres. La temàtica del CD és de lliure elecció.

-Es poden utilitzar fotografies o dibuixos escanejats o bé creats per ordinador.
-Cal pensar una composició amb aquests elements i amb els altres elements gràfics necessaris (títols, noms, etc.)
-Cal presentar dues versions d’una mateixa idea com has vist a la pràctica 4.
-També s’hi ha d’adjuntar una escrit que anali tzi els dos treballs i els valoris tenint en compte: (escriviu el text a part i després el copieu i enganxeu a l’entrada corresponent de la base de dades).

  • El disseny té un objectiu, un missatge definit.
  • Hem d’aconseguir comunicar i no decorar.
  • Totes les parts han d’estat ben relacionades, per tal d’enfortir el missatge que pretenem comunicar.
  • La tipografia ha d’estar integrada a les imatges i ser llegible.
  • El color denota i té significat. 
  • Les formes escollides han d’atraure la mirada.
  • L’espai en blanc ha d’estar ben repartit.
  • El disseny té un ordre de lectura, un ritme, una composició, una tensió, un contrast.
    (Aquests punts també seran criteris per a l’avaluació de l’exercici)

EXERCICI 2: Una cop acabat el primer exer cici, fer una proposta didàctica on es proposi alguna activitat per a fer a l’aula que tingui com a resultat el disseny de la portada del CD. El punt de partida, els objectius i el que es treballa en l’activitat dependrà del grup al qual podríeu dirigir-la i als continguts i competències que vulgueu treballar. Aquesta proposta s’ha de fer seguint i omplint la fitxa exercici2 Mòdul 1.

(Per a l’avaluació es tindrà en compte: la coherència de la proposta respecte al currículum i als alumnes; la correcció en l’exposició de la proposta; l’habilitat per a saber proposar com treballar amb els mitjans digitals en la mesura que treballem continguts i competències concretes)

AMBDÓS EXERCICIS S’HAN DE LLIURAR OMPLINT ELS CAMPS DE LA BASE DE DADES QUE HI HA MOODLE a l’apartat Lliu rament exercicis Mòdul 1. Només cal fer una entrada amb els dos exercicis. Les entrades no es poden modificar. Per a fer-la heu de prémer la pestanya que posa Afegeix una entrada. Heu d’omplir cada un dels apartats amb tot el que es demana a l’exercici. Des de les llistes podeu veure tot el que hi ha penjat els altres participants al curs.

3. Activitats realitzades

Exercici 1:

Neo és el nom d’un grup, inventat, de música electrònica experimental. Víric és el títol del CD, consistent en un conjunt de temes inèdits. El grup pretén tenir unes connotacions futuristes, per això ha manllevat el nom al protagonista de Màtrix, una pel·lícula de ciència ficció, al mateix temps que connota novetat per l’etimologia del nom. El nom del CD, Víric, pretén cridar l’atenció, és un nom curt i que crea sensació d’alerta per la seva possible perillositat. El grup s’alinia en l’estètica tecno-futurista o cíber.

El motiu principal de la composició és una imatge de microfotografia del virus de la grip.

La proposta ha estat creada amb el programa Photoshop amb el que s’han dut a terme les següents accions: retocar del color de la imatge original, canviar el format, crear les composicions i, en la versió 2, repetir el motiu principal amb l’eina de clonar.

La tipografia s’ha treballat amb el programa Picnik, que ofereix la possibilitat d’emprar tipus de fonts variades.

Anàlisi de la imatge:

S’ha utilitzat el color negre de fons perquè les connotacions estan relacionades amb les característiques del grup. El negre comunica elegància, nocturnitat, misteri, serietat, gravetat, al mateix temps que ressalta la imatge principal (virus) que apareix flotant o suspesa en l’espai. El fons negre també pot ser interpretat com el fons de l’espai exterior.

La imatge del virus s’ha obtingut de la xarxa, en el lloc web d’origen no s’hi feia constar l’autor de la imatge ni el copyright, per la qual cosa, en cas de ser una proposta real, caldria investigar els drets de la imatge i cenyir-se a les condicions proposades pel seu autor o bé substituir la imatge per una que estigués lliure de copyright o estigués sota llicència Creative Commons.

El color del virus ha estat modificat, s’ha augmentat la lluminositat i s’ha virat cap al cian, el blau clar resultant comunica fredor, distanciament i asèpsia. La imatge del virus aconseguida gràcies a un microscopi, ens ofereix una imatge d’un organisme complex i sofisticat (el virus de la grip muta constantment) i amb un aspecte amenaçador. El color del virus contrasta fortament amb el fons i el degradat de la superfície n’accentua la sensació volumètrica. El contrast del cian amb el negre crea una reberveració deguda al un contrast de lluminositat i de simultaneïtat i això provoca una sensació dinàmica de la forma.

S’ha utilitzat una tipografia de pal, geomètrica de contorns arrodonits, anomenada Global que és similar a l’Helvètica. La manca de serifa, la simplicitat i la lleugera geometrització li atorga un caràcter modern i futurista.

La composició de la primera versió juga amb el format quadrat del CD per a inserir-hi el motiu principal de format circular. El centre de l’esfera que forma el virus coincideix amb el centre del quadrat que forma el CD. La forma del virus, que conté uns petits bastons disposats de forma radial, accentua aquest tipus de simetria i a l’estar disposats sobre la superfície esfèrica els extrems es separen lleugerament, la qual cosa li confereix un efecte expansiu.

El nom del grup i del CD és de color blanc per ressaltar la fredor i distanciament propi d’un grup tecno. El nom del grup té un format més gran que el nom del CD per jerarquitzar l’ordre de lectura. El nom del grup i del CD, s’han disposat a la part superior esquerra i inferior dreta, respectivament, per ressaltar la diagonal del quadrat i perquè coincideix parcialment amb l’ordre de lectura natural. L’ordre de lectura de la imatge seria, inicialment, part superior esquerra (nom del grup), centre (virus) i part inferior dreta (nom del CD).

En conjunt s’ha intentar crear una estructura compositiva geomètrica i utilitzar uns colors freds per tal de comunicar modernitat, fredor i distanciament.

En la segona versió, s’han utilitzat els mateixos colors i tipografia per aconseguir els mateixos efectes i se n’ha variat la composició. El virus s’ha repetit utilitzant el tampó de clonació del Photoshop. S’ha canviat la mida del virus per tal d’aconseguir un efecte de profunditat, en aquest cas, els virus semblen ocupar o expandir-se en un espai indeterminat. La disposició de la tipografia manté la jerarquia de mida i d’ordre de lectura. El nom del CD es situa centrat en relació als marges dret i esquerra i coincidint amb un terç de l’espai, es situa sobre un dels virus, creant un lleuger centre d’atenció. L’ordre de lectura seria: angle superior esquerra (nom del grup), centre (nom del CD), i circular cap a la dreta, seguint la disposició dels virus més grans, per finalitzar retornant a la part superior esquerra (nom del grup).

En aquest cas, al repetir el motiu sobre el fons negre produeix un efecte d’ampliació del camp visual i es crea la sensació d’estar contemplant un espai més gran.

Exercici 2

LES TAC A L’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA A SECUNDÀRIA

Mòdul 1. Exercici 2. Proposta didàctica – Disseny de la portada d’un CD

GRUP ON S’APLICA L’ACTIVITAT

Curs i característiques del grup Educació visual i plàstica. Assignatura optativa de quart d’ESO de tres hores setmanals. Grup de vint alumnes. Es disposa d’una aula d’informàtica amb ordinadors connectats a internet i programari Photoshop i/o Gimp.

COM S’INSEREIX DINS LA PROGRAMACIÓ D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

Explica breument la seva ubicació dins la programació El currículum de l’assignatura es divideix en cinc blocs: dibuix tècnic, teoria de l’art, dibuix artístic, comunicació i llenguatge audiovisual i disseny.La proposta està vinculada tant al bloc de Comunicació i llenguatge com al de Disseny. La seva ubicació i temporalització dependrà del ordre en que es seqüenciïn els blocs que integren el curs.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Descripció de l’activitat 

I dels passos a seguir

Per desenvolupar-la.

 

Creació de la portada d’un CD. 

La proposta té un caràcter projectual, per la qual cosa es demanarà que es compleixin els passos següents:

–        Exposició oral de la proposta amb suport d’imatges projectades per part del professor.

–        Visualització i anàlisi en grup de propostes de disseny gràfic. Èmfasi en els aspectes comunicatius i de sintaxi de la imatge. Explicació de les principals famílies tipogràfiques.

–        Es lliurarà als alumnes un seguit de pautes i elements gràfics que han de tenir en compte en l’elaboració del projecte.

–        Alumnes: elaboració de la proposta de forma gràfica i escrita amb la presentació de dues variables de la idea final. Durant aquesta etapa el professor dialogarà amb els alumnes, individualment, per madurar i concretar la proposta. No passaran al pas següent fins que se’ls doni el vistiplau a la proposta.

–        Treball a l’ordinador, on amb el programari Photoshop o Gimp, es crearà la imatge del CD.

–        Es lliuraran les imatges i un text escrit.

–        Es realitzarà una avaluació conjunta visualitzant, analitzant i comentant les propostes a través de la seva projecció a l’aula.

Objectius que es volen assolir 1. Comprendre i interpretar de forma reflexiva i crítica una imatge i un missatge visual, demostrant sensibilitat vers les seves qualitats, estètiques i funcionals. 

2. Utilitzar els elements del llenguatge visual (color, forma, composició….) i la tipografia amb encert en relació amb una intencionalitat expressiva.

3. Emprar programaris de tractament d’imatges per representar de forma creativa una proposta concreta, mostrant les adequades competències comunicatives i expressives.

4. Comprendre els conceptes artístics i visuals.

5. Expressar-se amb creativitat, mitjançant els elements del llenguatge visual.

6. Planificar i reflexionar, de forma individual i col·lectiva, sobre el procés de disseny i de realització d’un objecte partint d’uns objectius prefixats i revisar i valorar en cada fase del projecte l’estat de consecució.

7. Observar, comprendre i reflexionar sobre el sentit i la diversitat de les imatges de la cultura visual i mediàtica, mostrant el necessari sentit crític i delimitant-ne l’origen, els canals, els àmbits dels quals provenen i la funció.

8. Comprendre el caire projectual de les activitats relacionades amb el disseny.

9. Mostrar respecte, tolerància i esperit constructiu en les opinions i intervencions individuals quan s’analitzen imatges i treballs dels altres companys.

Continguts 

que es treballaran

• Anàlisi dels valors funcionals i estètics del disseny gràfic. 

• Anàlisi dels elements bàsics de la comunicació audiovisual.

• Anàlisi i aplicació de criteris compositius, comunicatius i estètics en l’elaboració d’un missatge visual.

• La tipografia.

• Aplicació de les tècniques d’edició d’imatges.

• Realització i seguiment del procés de creació: esbossos, projecte, presentació final i avaluació (autoreflexió, autoavaluació i avaluació col·lectiva del procés i del resultat final).

• Elaboració del projecte de forma creativa.

• Desenvolupament i representació personal de les idees cercant recursos propis i introduint processos per al desenvolupament de la creativitat i la imaginació.

• Autoexigència i esperit de superació en els processos i creacions pròpies.

• Reconeixement de la sintaxi dels llenguatges visuals del disseny.

• Identificació i interpretació de les imatges i les propostes de l’entorn del disseny.

• Introducció gradual de la terminologia específica com a recurs per a la narració i verbalització de les propostes.

Temporització

8 hores: 

Presentació de la proposta: 1 sessió

Creació d’esbossos: 2 sessions

Creació de la proposta 4 sessions

Avaluació en grup: 1 sessió

Recursos humans i  materials necessaris – Aula amb ordinadors connectats a internet i amb programari Photoshop o Gimp. 

– Projector.

Organització del grup 

(treball individual, sessió conjunta, treball per grups…)

–        Presentació de l’activitat i continguts: sessió conjunta. 

–        Creació d’esbossos: treball individual.

–        Creació de la proposta: treball individual.

–        Avaluació en grup: sessió conjunta.

Dificultats d’aplicació o aspectes no previstos i solucions adoptades 

(en cas de dur-la a terme)

Caldrà adaptar la primera sessió al nivell de coneixements dels alumnes. En cas que no tinguessin nocions de llenguatge visual es podria fer una sessió  a partir de la visualització i anàlisi d’imatges. 

Igualment, caldria adaptar les sessions dedicades a la creació de la proposta a les competències digitals dels alumnes i, concretament, al coneixement del programari específic. En el cas de desconeixement absolut, es podria intercalar alguna sessió de treball relacionada amb el programari.

Activitats d’avaluació –        Es realitzarà una avaluació inicial que consistirà en l’anàlisi en grup d’imatges relacionades amb el disseny gràfic. 

–        Un cop els alumnes hagin lliurat les dues propostes definitives i el document escrit, el professor avaluarà els treballs i es realitzarà una sessió de reflexió i avaluació en grup.

Criteris d’avaluació • Desenvolupar una proposta respectant el procés projectual. 

• Prendre decisions per a la realització de la proposta, especificant-ne els objectius, proposant-ne diverses opcions i avaluant-ne la solució.

• Analitzar propostes de disseny gràfic segons els elements del llenguatge visual.

• Aplicar raonaments i criteris relacionats amb el llenguatge visual  segons una intencionalitat comunicativa i expressiva.

• Utilitzar recursos TIC en el camp de la imatge fotogràfica i el disseny.

• Crear una proposta visual que respongui als condicionants imposats, amb creativitat i utilitzant de forma coherent els elements del llenguatge visual (composició, color, tipografia, forma, …)

VALORACIÓ COMPETENCIAL

Quins coneixements adquirits aplica? 

–  Elements bàsics de la comunicació audiovisual.

– Criteris compositius, comunicatius i estètics en l’elaboració d’un missatge visual.

– Programari d’edició d’imatges.

– Comunicació escrita del procés de treball, del projecte, les intencions i la proposta final.

– Anàlisi d’imatges.

Quins nous coneixements fomenta? Coneixement dels valors funcionals i estètics del disseny gràfic. 

– Aprofundir en el coneixement dels criteris compositius, comunicatius i estètics en l’elaboració d’un missatge visual.

– Tipografia.

– Aplicació de les tècniques d’edició d’imatges.

– Reconeixement de la sintaxi dels llenguatges visuals del disseny.

– Terminologia específica com a recurs per a la narració i verbalització de les propostes.

Té connexions amb alguna altra àrea? Quina? 

Tecnologia:

· Ús de les TIC per produir discursos plasticovisuals.

Ciències socials:

· Ús de diferents tipus de llenguatges (icònics, simbòlics, visuals) per interpretar la realitat i per comunicar.

Llengua:

· Ús del vocabulari específic per descriure elements visuals i plàstics.

· Producció de missatges visuals amb una intencionalitat concreta, emprant els recursos expressius adequats.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE S’HI TREBALLEN

Detallar quins aspectes competencial s’hi posen en joc (no cal de totes les competències si no es treballen): 

–        Competència social i ciutadana

L’activitat condueix a la comprensió crítica, el pensament creatiu i a l’expressió d’idees i emocions.

Les activitat col·lectives que es proposen (anàlisi d’imatges i avaluació dels treballs) promouen actituds de respecte, tolerància, flexibilitat, solidaritat i interès i afavoreixen el coneixement dels altres.

–        Competència d’autonomia i iniciativa personal

La comprensió i interpretació crítica d’imatges contribueix a aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

–        Competència d’aprendre a aprendre

El pensament crític implica la presa se consciència de les pròpies capacitats, el reconeixement de la dels altres i la identificació de les pròpies limitacions com a instrument de millora.

El procés projectual implica l’aprenentatge del procés de creació.

–        Competència en el tractament de la informació i competència digital

La proposta de treball es realitza a través de programari d’edició d’imatges.

–        Competència lingüística i audiovisual.

Caldrà que l’alumne analitzi oralment i per escrit propostes de disseny gràfic, el seu procés de treball i la proposta final.

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS D’INTERÈS

–  Currículum de l’Educació Secundària Obligatòria. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Estudiar%20a%20Catalunya%20Estudis/educacio%20secundaria%20obligatoria%20%28ESO%29%20%2812-16%20anys%29/01_Documents/CURRICULUM_ESO.pdf

–  Currículum Educació Secundària Obligatòria – Decret 143/2007 DOGC núm. 4915. Competències bàsiques.

–   Fonaments de disseny. ICE. Universitat de Barcelona, 2004

DATA: Divendres, 11 de novembre de 2011

4. Avaluació i reflexions

Retroacció de la professora en data 13.11.11:

Els teus dissenys m’han recordat a l’artista Marina Núñez, que també té aquesta dèria tecno-futurista o ciber, com tu dius que té el teu grup de música (et deixo el link amb la seva pàg. web que segur t’interessarà, potser ja la coneixes…): http://www.ma.uva.es/~antonio/MarinaNunez/MarinaNunez.html). Tot i que el primer disseny és molt impactant i vistós, prefereixo el segon, trobo que té més moviment i profunditat, també m’agrada el fet que ressalti més el nom del grup que no pas el títol del CD, d’aquesta manera es crea una jerarquia en la informació que donem. Potser un canvi de saturació o lluminositat en el color dels virus més llunyans haguessin reforçat l’efecte de profunditat, ho vas provar?

Retroacció personal en data 14.11.11:

No coneixia l’artista Marina Nuñez, em sembla un treball molt interessant. M’agrada l’estètica que utilitza i també com combina les tècniques tradicionals amb l’infografia i el treball digital.

En relació al primer o segon disseny, personalment, no tinc preferències clares. Coincideixo amb la valoració referida a la jerarquització de l’ordre de lectura. D’altra banda, intento explorar més possibilitats de la segona proposta enfosquint els virus més petits per tal d’incrementar l’efecte de profunditat:

En aquesta versió he desenfocat els virus en relació al seu allunyament amb l’eina de desenfoc gaussià del photoshop i he augmentat la lluminositat dels més propers.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *