Mòdul 3. Narracions audiovisuals

Índex:

1. Enllaç als continguts del mòdul

2. Enunciat

3. Activitats realitzades

4. Avaluació i reflexions

2. Enunciat

Activitats a realitzar:

Data de lliurament divendres 16 de desembre.

1. Lectura dels materials de formació.

2. MATERIAL DIDÀCTIC PER A REALITZAR UNA CREACIÓ AUDIOVISUAL

A la pràctica 2 hem vist com es feia una proposta de seqüència d’aprenentatge perquè els alumnes aprenguessin a planificar i a fer servir un guió per organitzar una gravació. També heu pogut veure els documents de treball que es lliuraven als alumnes.
Ara  cal fer el material de suport que es donaria als alumnes per portar a terme una activitat que treballi uns continguts concrets i que tingui com a resultat una creació audiovisual. Aquesta pot ser molt senzilla i curta o més llarga i complexa.  S’ha de treballar alguna cosa específica i el procés que seguireu servirà als alumnes per saber-la utilitzar o posar en joc dins la creació. Es poden per exemple treballar aspectes tècnics, aspectes més formals, aspectes significatius motivats pel punts de vista, el muntatge, etc.
El lliurament es farà a fer a través d’una base de dades en la que caldrà entrar els dos elements:
1.   Un text breu descriptiu de la proposta, que assenyali què s’hi vols treballar i quina pràctica(ques) proposeu per fer-ho.
2.  Adjunció dels documents de treball que serviran de guia als alumnes (poden ser documents de text, més d’altres).

3. TREBALLAR A PARTIR D’UNA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
En els materials s’ofereixen alguns exemples per a treballar a partir de pel·lícules, videoclips o d’altres. La següent pràctica consisteix en buscar una (o més d’una) producció audiovisual del camp que sigui (cinema, anuncis, documental, videoclips, videocreació…) i explicar com s’utilitzaria a l’aula.
Cal fer una intervenció al fòrum mostrant un enllaç de la producció i, si no és possible, oferint-ne ni que sigui un fotograma i una explicació complerta per entendre com és.
L’explicació ha de ser concisa però molt entenedora sobre el perquè, el com i de quina manera s’utilitzaria.

3. Activitats realitzades

ACTIVITAT 1. L’AUTORETRAT

Presentació de l’activitat:

Nivell educatiu: 4t D’ESO.
Es proposa una activitat conjunta amb l’assignatura optativa d’informàtica, per tant, es disposarà de sis hores lectives setmanals.
. L’activitat consisteix en realitzar un autoretrat, l’autodescripció de l’alumne a través d’un audiovisual d’un minut de durada. Els alumnes treballaran en equips de tres.
Temporalització: 24 sessions d’1 hora (en el decurs d’un mes), més el temps de dedicació fora de l’aula que els alumnes necessitin depenent del projecte.
S’utilitzarà el programari Movie Marker, o un altre en cas que l’hagin uitlitzat a l’assignatura d’informàtica.
1a sessió: Es lliurarà un full amb l’enunciat, es visualitzaran i es comentaran alguns exemples:
Fragment d’Amelie: http://www.youtube.com/watch?v=LQliMxwKEek
Spot d’SCAC: http://www.youtube.com/watch?v=TwZ373haPGw&feature=related

Treballs d’alumnes de l’assignatura Teoria i Tècnica de la Producció i Direcció Cinematogràfica, UAB 2006: Albert March
http://www.youtube.com/watch?v=0I77uZeTXOg

Pràctiques d’autoretrats d’ESCAC
http://www.youtube.com/watch?v=7eaSw-4PUFk&feature=related

http://youtu.be/7eaSw-4PUFk

Criteris d’avaluació:
•    Implicació continuada en el projecte.
•    Capacitat de treball en equip.
•    Capacitat per estructurar la pròpia proposta i definir el guió literari i el guió tècnic.
•    Qualitat del treball final. Implicarà: dinàmica de la narració, plans utilitzats, integració dels diferents elements del llenguatge (color, so, recursos visuals,…).

Enunciat que es donaria als alumnes:

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA – INFORMÀTICA.    4t d’ESO              Curs 2011- 2012

AUTORETRAT

Enunciat: Realitza un audiovisual que tingui com a tema l’autoretrat. La durada ha de ser d’un minut. Durem a terme tota l’activitat a l’aula d’informàtica. El treball es realitzarà en grup.
Durada: 24 sessions.
Les fases del treball seran consecutives, no es podrà iniciar la següent fins haver lliurat el treball de la fase anterior.

Fases del treball:

1. Organització de l’equip i distribució de rols:
Formarem grups de tres o quatre alumnes: càmera, actor o actriu, i muntador/a, en el cas de que sigueu quatre hi haurà el rol d’script. Lliurament: format word.
Realitzareu els guió literari el guió tècnic entre tot l’equip.

2. Elaboració del guió literari. El guió literari és el primer element de treball de qualsevol producció audiovisual. És una redacció que ens explica què succeeix a la història, com és allò que veiem i què podem escoltar. Allò que puguem llegir en un guió ja ens descriu, poc o molt, quina forma tindrà la narració audiovisual. El guió literari s’estructura per seqüències, convenientment numerades i col·locades una al darrera l’altra, en ordre temporal. A l’inici de cada seqüència s’indica on succeeix l’acció, si és un espai interior o exterior i en quin moment del dia. Lliurament: format word.

3. Elaboració del guió tècnic- story board. És una especificació del guió literari i determina exactament com s’han de gravar cada una de les seqüències de la pel·lícula, determina allò que veurem en pantalla. En el guió tècnic es fa un desglossament de tots els plans de cada seqüència, s’especifica el comportament dels actors en cada un d’ells i de la càmera, es detallen d’altres elements tècnics (il·luminació, efectes…) i es concreta la banda sonora en relació amb els diferents plans.

4. Rodatge. Es podrà realitzar al centre, en altres localitzacions o en exteriors. El centre disposa de les càmeres que s’utilitzaran en el rodatge, si algun alumne vol assumir el rol de càmera i en té una de pròpia, també pot utilitzar-la. Cada grup serà responsable del material tècnic que utilitzi durant el treball.

5. Muntatge. És el procés en el que seleccionem i ordenem el material de les filmacions. Implica construir una seqüència, crear relacions entres les diferents imatges i donar forma narrativa a la seqüència. El muntatge és un dels elements claus de les produccions audiovisuals. Un dels elements que permet experimentar i buscar noves vies de creació per a construir una seqüència narrativa a partir d’imatges en moviment i sons. El muntatge es realitza en diferent fases:
-Seleccionar preses més adients per a cada seqüència que es pretén realitzar.
-Decidir la seva longitud, això implicarà el ritme i durada de cada pla.
-Ordenar les preses i enganxar-les.
-Combinar les imatges amb la banda sonora.
Utilitzarem el programa Windows Movie Maker.

Criteris d’avaluació:
•    Implicació continuada en el projecte.
•    Capacitat de treball en equip.
•    Capacitat per estructurar la pròpia proposta i definir el guió literari i el guió tècnic.
•    Qualitat del treball final.

Estructura del guió tècnic que es donaria als alumnes

Guió tècnic- Story Board

Retroacció de la professora

M’agrada molt la teva proposta. Suposo que ja saps el que són les HISTÒRIES DIGITALS. Aquí tens un enllaç:

http://blocs.xtec.cat/autoretrat/category/explicam-la-teva-historia/ on trobaràs també altres links interessants.

Aquí tens un altre: http://greav.ub.edu/relatosdigitales/PDF/2011_JornadaCHD_memorias.pdf. Espero que et serveixi per a complimentar la teva idea.

ACTIVITAT 2. TREBALLAR A PARTIR D’UNA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

ANÀLISI D’ESPOTS

Anàlisi d’espots
Per a familiaritzar l’alumnat amb els recursos narratius, amb les figures retòriques i els recursos persuasius, realitzarem l’anàlisi de tres espots.
Els ítems a analitzar seran:
Generals: Empresa anunciant, producte, a qui va dirigit?, so, durada.
Significant: Imatges resultat de la producció del missatge, amb una forma, colors i composició determinats. Planificació, angulació, muntatge i recursos expressius (paradoxa, trop, reiteració, analogia, hipèrbole o exageració, contrast, metonimia, metàfora, sinècdoque, contrasentit, personificació…)
Significat: Idea, sentiment o intenció que vol transmetre qui la crea (amb una finalitat determinada).

–    Valors expressius: utilització del llenguatge visual en un missatge (elements i composició) transmet a l’espectador unes emocions i sentiments determinats que no depenen del tema.
–    Significat temàtic: objecte o assumpte que es pot reconèixer en una imatge (de què tracta, per exemple publicitat de moda, de cosmètics, de begudes…).
–    Significat simbòlic: una imatge pot suggerir idees i pensaments abstractes que no estan representats directament (que són fruit d’associacions que fa l’espectador a partir d’experiències personals o culturals).
–    Estereotips.

Conclusions: intenció de l’espot i recursos persuasius emprats.
Spots:
Spot Ikea:

Spot BMW. Te gusta conducir?

Spot KH7

Els anuncis es projectaran a classe i es penjaran al bloc o moodle del curs, en aquest darrer cas els alumnes podrien lliurar el treball a través del moodle. El treball serà individual, un cop lliurats, es realitzarà una valoració i comentari en grup.
Es lliurarà un material de suport addicional consistent en l’explicació de figures retòriques emprades com a recursos narratius i se’n visualitzaran exemples aplicats a la publicitat audiovisual o gràfica.
Criteris d’avaluació:
•    Capacitat d’anàlisi.
•    Capacitat d’explicar per escrit l’anàlisi realitzat.
•    Identificació de les figures retòriques emprades.
•    Reconeixement dels recursos narratius del llenguatge audiovisual (planificació, muntatge,…)
•    Capacitat d’expressar per escrit el significat de l’espot, especialment el significat simbòlic i les estratègies persuasives emprades.
•    Identificació d’estereotips.
•    Capacitat d’anàlisi crític.
•    Aprofundiment en l’anàlisi realitzat.
•    Implicació en la proposta de treball

Retroacció de la professora

Mira’t la resposta que li he enviat a la Sílvia Duset (en aquest mateix fòrum). Et pot ser d’utilitat l’arxiu adjunt.Recordeu també que, a part dels espots comercials, hi ha tot un seguit d’espots de sensibilització que poden ser molt interessants a classe per treballar el llenguatge audiovisual i alhora temes tan important com, per exemple les adiccions (alcohol, drogues). Aquests que us passo són molt durs. Jo només els faria servir amb alumnat de batxillerat (cultura audiovisual).  

http://www.youtube.com/watch?v=lP3RXJQenAo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QyYM4F-JgkI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=WToUZ3Nm2wg

http://www.youtube.com/watch?v=0qo0wzOB2js

http://www.youtube.com/watch?v=L9lswIh5TY0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=D8N9Fcl99Mc

Aquests altres, que tracten el tema de diferents malalties, sí que els passaria a l’ESO:

http://www.youtube.com/watch?v=XEFVROs670k

http://www.youtube.com/watch?v=Qx1oAImbDnE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=f_KpCRQGzTg

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *