Què aprenem?

A l‘hora d’introduir la recerca hem vist que a p.4 el què aprenen són conceptes com:  investiguem o què vol dir informació, cóm i on podem trobar aquesta informació. I tot això ens ajuda a fer la recerca en sí.

La recerca és també una activitat molt guiada ja que és la primera presa de contacte que ténen amb la dinàmica de treball per projectes.

Quan fem el projecte?

Aprofitem les intervencions i/o aportacions espontànies dels nens i nenes i/ o de les famílies en qualsevol moment, no només durant la 1:30h. planificada, en base a que a infantil se’ns fa complicat restringir el projecte a una hora determinada ja que en qualsevol moment del dia pot sorgir l ‘interés i  és quan en treiem el suc.