Per a elaborar l’estructura que es pot visualitzar en l’índex del projecte hem utilitzat les plantilles que des de la tutoria del treball i l’institut ens han proporcionat.

En primer lloc, podem trobar la presentació del projecte, on els membres ens presentem personalment i parlem breument de nosaltres i dels nostres plans de futur. Està elaborat amb una altra eina digital, el ThingLink. A més, en un subapartat s’expliquen les motivacions que ens han portat a escollir aquest treball.

En segon lloc, trobem la introducció del treball. Després d’haver-nos presentat personalment, en aquest apartat introduïm el tema del nostre treball escollit.

A continuació, els objectius. Aquí estan els punts que desitgem assolir a l’hora de l’elaboració del treball.

Després, arribem a la metodologia del treball, on trobem les eines digitals utilitzades per a realitzar el projecte, ja que, com s’explica allà, tot està realitzat íntegrament amb ordinador.

En cinquè lloc, les hipòtesis: aquí estan totes les suposicions que es resoldran (o no) al llarg del cos del treball.

Aquí hi ha un punt addicional, que hem afegit entre els tres grups de “El vol de Cenis”. Es tracta d’una explicació breu d’Ovidi i les seves Metamorfosis.

I després, els procediments o cos. Aquí es troba tot un recull d’apunts i articles, que es basa en la nostra investigació per a comprovar si les nostres hipòtesis són certes o, en canvi, no ho són. És el punt més extens, al que hem dedicat més esforç pel que fa a la creació de contingut es refereix.

I ara estan les conclusions; trobem una sintetització dels resultats obtinguts, valoracions, reflexions personals, possibles incidències…

A continuació trobem els agraïments, on, com indica el seu nom, donem les gràcies a les persones que ens hagin ajudat al llarg del treball.

Després el glossari, que es troba subdividit en un de termes i un altre d’obres d’art que han aparegut al llarg del treball.

En penúltim lloc trobem la bibliografia i la webgrafia, un recull de llibres i pàgines web externes utilitzades per aconseguir informació.

I, per acabar, els annexos, on hi ha un recull de tots els recursos audiovisuals que han aparegut al llarg del treball, elaborats o no per nosaltres mateixos.