Terapia de resolució de problemes D’Zurilla i Goldfried.

Procés de solució de problemes de D´Zurilla i Goldfried

La solució és d’aportar a l’alumne/a d’una estratègia o tècnica que li serveixi per la manera d’enfocar i buscar solucions vàlides.

1.- Orientació cap al problema.
Primerament hem d’identificar el problema. El problema es detecta per les emocions negatives que genera.
Preguntar: com et sents davant una determinada situació? (escola, família, amics, salut…).

2.- Definició i formulació del problema.
El següent pas és l’anàlisi de la situació, la seva descripció detallada que genera l’estat emocional negatiu.
Les preguntes que cal realitzar són: per què passa aquesta situació?; on passa?; amb quines persones passa?; quan passa? què faig quan succeeix?
Les respostes a les preguntes ens aniran orientant cap a unes metes emocionals que ens portaran a aconseguir la fita final: el benestar emocional.

3.- Generació d’alternatives de solució.
Els conflictes es poden solucionar de diverses maneres, amb la qual cosa cal generar totes les idees possibles. Realitzar una tempesta d’idees (brainstorming)l. Totes les idees poden aportar elements a la decisió final. Tenir almenys 10 idees per a cada objectiu seria una xifra adequada.

4.- Presa de decisions.
Ara es tracta d’analitzar les possibles conseqüències de cada objectiu, les millors alternatives de les plantejades. Primerament es fa una tria perquè quedin unes 3-4 alternatives, analitzant els avantatges i inconvenients de cadascuna d’elles.
Podem utilitzar per a això alguna escala (0-10) o puntuació que generi una «classificació» de les alternatives per a prendre la decisió. Les que tinguin més punts en conseqüències positives que negatives seran les que han de ser seleccionades. Per a saber que hem triat una solució útil podem fer-nos aquestes preguntes:
• La idea és pràctica i es pot dur a terme?
• És realista?
• És molt costosa?
• Quant temps requereix?
• Pot ser implementada per tu mateix o requereix d’altres persones?
• Les conseqüències que s’anticipen de la seva posada en pràctica porten a resoldre el problema?

5.- Implementació de la solució i verificació.
És l’hora de posar en marxa la solució triada. Abans de res, hem de fer una petita planificació dels passos a seguir per a poder anar valorant quals funcionen millor i pitjor i realitzar una implantació progressiva del pla d’acció. El model que es pot utilitzar:
1. Execució: posada en pràctica.
2. Auto-observació: observar la pròpia conducta i els resultats que s’obtenen.
3. Auto-avaluació: comparar els resultats amb els resultats anticipats previstos.
4. Auto-reforçament: si els resultats s’assemblen als previstos és hora de sentir-nos orgullosos del treball ben fet, en cas contrari no desistir i revisar el procés de les fases anteriors.

Aquest tipus de tècniques s’ha demostrat útil per a la resolució de conflictes de companys, conflictes escolars, fòbia social, problemes amb els pares, depressió, problemes relacionats amb el dolor, drogues, ansietat o diversos trastorns de personalitat. Tot el que sigui millorar les teves habilitats emocionals aniran en benefici del benestar personal.

>> Fitxa:
Alumne: ………………………………………………………………………..
1.- Orientació cap al problema.
Indica el problema o problemes que tens en l’actualitat i el seu nivell de gravetat, en una escala de 0 (res) a 10 (moltíssim).
Problema(s) Gravetat (0-10)
…………………………………………………………………………. …………..
…………………………………………………………………………. …………..
…………………………………………………………………………. …………..
2.- Definició i formulació del problema.
Defineix i formula el problema:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3.- Generació d’alternatives de solució.
Possibles solucions al problema

– ………………………………………………………………………………………
– ……………………………………………………………………………………
– …………………………………………………………………………………….
– ……………………………………………………………………………………….
4.- Presa de decisions.
Solució triada:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Principals raons per a la seva elecció:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Tàctica per a posar aquesta solució en pràctica:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5.- Implementació de la solució i verificació.

– Observar la conducta i el resultat obtingut amb la seva alternativa.
– Comparar el resultat observat amb l’esperat.
– Retrocedir a fases anteriors si fos necessari.
– Finalitzar el procés de solució de problemes si el resultat és satisfactori.
– Elogiar per haver aconseguit solucionar un problema satisfactòriament.

Terapia_de solución de problemas

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Personalitat, emocions i sentiments

 

 

ACTIVITATS

1.- Saps diferenciar entre emoció i sentiment:

Amor, alegria, gratitud, por, odi, tristesa, sorpresa, gelosia, fàstic, enuig, ira, satisfacció

solució

2.- Saps col·locar els següents trets de personalitat al lloc que els correspon en cadascun dels cinc factors principals:

Afable, ansiós, assenyat, callat, confiat, conformista, convencional, curiós, curós, desconfiat, desendreçat, desorganitzat, emocional, fantasiós, flegmàtic, flexible, impressionable, irreflexiu, obert, organitzat, original, realista, reservat, serè, sever, sociable, solitari, sorrut, tranquil, xerraire.

EXTRAVERSIÓ

AMABILITAT

RESPONSABILITAT

NEUROTICISME

OBERTURA A L’EXPERIÈNCIA

solució

Publicat dins de General | Deixa un comentari

L’informe de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu

Nova normativa

Pel curs 2018-19 cal tenir en compte  els Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO, i els Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Personal docent que fan referència al desplegament de l’orientació educativa a l’ESO i a les funcions de l’orientador de centre (pàgina 20 i pàgina 15 respectivament). Es tracta d’una actualització de continguts de l’orientació educativa i funcions de l’orientador que cal tenir en compte per al disseny i la planificació del nou curs escolar.

Us facilitem els enllaços dels dos documents que podeu trobar a portal de centres:

 

Canvi de nomenclatura dels dictàmens

Recordar que l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials requereix el reconeixement d’aquestes necessitats en l’informe de l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu i ha de tenir en compte les orientacions descrites en l’informe.

Resolució de 26 d’abril de 2018, de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària, que estableix el procediment que cal seguir i els protocols que han d’utilitzar els equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP) per elaborar l’informe de l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu, l’informe de l’EAP de l’alumne amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desafavorides, i l’informe de l’EAP d’escolarització de l’alumne en la formació professional i en els programes professionalitzadors .

 

L’orientació educativa al llarg de la vida

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, destaca com a principi general del sistema educatiu l’aprenentatge permanent i l’educació al llarg de la vida. També destaca, com a principi específic, la formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la seva personalitat. Aquest marc normatiu situa l’orientació personal, social, acadèmica i professional al servei del propi projecte de vida de cada un dels alumnes i concreta l’acció tutorial com a funció del docent per a l’acompanyament individual i col·lectiu dels alumnes. L’organització del centre que ha de fer possible el desenvolupament d’aquests dos principis i de les seves actuacions orientadores i tutorials, es basa en l’exercici d’autonomia que es regula en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, a partir del qual l’orientació i l’acció tutorial s’estableixen com a elements essencials de la tasca educativa dels centres. I és en funció d’aquest marc que el Departament d’Ensenyament, dintre de la col·lecció “Documents per a l’organització i la gestió dels centres” que ha publicat la proposta que se us presenta a continuació.

“L’orientació educativa i l’acció tutorial al llarg i en cada una de les etapes educatives i
ensenyaments”.

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Violència de gènere

No te engañes. Si te controla el móvil, no te quiere

‘No te engañes. Si te controla el móvil, no te quiere’

Als adolescents els hi costa identificar el cibercontrol com a violència masclista

Publicat dins de Educació emocional, Recursos | Deixa un comentari

Aplicacions Android per a professors

Aplicacions Android per a professors

1- Aplicacions Android per a prendre notes

2- Aplicacions Portafoli per a Android 

3- Aplicacions per a presentacions Android 

4- apps Android de referencia

5- Aplicacions Android per a edició de vídeo 

6- Aplicacions Android per a crear Screencasts

7- Aplicacions Android per a contar historiae digitals.

8- Aplicaciones Android para crear Mapas Conceptuales

9- Aplicaciones Android para enseñar a los niños programación.

10- Aplicaciones Android para la Realidad Aumentada

11- Aplicaciones Android de grabación de audio

12- Aplicaciones Android para Flipped Classroom

13- Aplicaciones Android para la creación de Cómic

14- Aplicaciones Android de Lectura y Alfabetización

15- Aplicaciones Android para trabajar la Creatividad

16- Aplicaciones Android para el Aprendizaje de Inglés Gramatical

17- Aplicaciones Android para el Aprendizaje de nuevos idiomas

18- Aplicaciones Android para el aprendizaje de vocabulario

19- Aplicaciones Android para Profesores de Música

20- Aplicaciones Android para visitar Museos del Mundo virtualmente.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

DINÀMIQUES D’EDUCACIÓ EMOCIONAL

ed_emocional_1
L’autoconeixement, l’empatia, la comunicació assertiva, la mútua confiança, l’autoestima, les habilitats socials, la cooperació són només alguns dels aspectes tractats per l’Educació Emocional en aquestes dinàmiques. Aquí va el resultat:

https://onedrive.live.com/?id=69C1594C8A6D221D%212001&cid=69C1594C8A6D221D

Ordenades per temes per facilitar la seva aplicació, prioritzant el caràcter pràctic de les activitats.

DINÁMICAS DE ASERTIVIDAD
DINÁMICAS DE AUTOESTIMA
DINÁMICAS AUTOCONOCIMIENTO
DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN: ESCUCHA ACTIVA
DINÁMICAS DE CONFIANZA
DINÁMICAS DE CONOCIMIENTO
DINÁMICAS DE DISTENSIÓN
DINÁMICAS DE EMPATÍA
DINÁMICAS DE HABILIDADES SOCIALES
DINÁMICAS DE TOMA DE DECISIONES ROL
BASE DE DATOS DE DINÁMICAS EMOCIONALES 14 SESIONES DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

Font: http://orientafer.blogspot.com.es/2011/09/126-dinamicas-de-educacion-emocional.html
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Educació emocional

Programa complert d’Educació Emocional per a 3r i 4t ESO 14-16 anys

 

És un material d’ Educació Emocional per alumnes de 14 a 16 anys en els cursos de 3r y 4º ESO.

Aquest és el contingut, amb fitxes i exemples de dinàmiques grupals, per a treballar les 5 competències emocionals importants:

 1. Conciència Emocional
 2. Regulació Emocional
 3. Autonomia Emocional
 4. Habilitats Socioemocionals
 5. Habilitats de vida i benestar

Els autors del programa són Aitziber Aierdi, Bakartxo Lopetegui, Kepa Goikoetxea i coordinadors José Antonio González i Jon Berastegui de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  www.igipuzkoa.net

Descarregar e programa i les fichas per a les dinàmiques:

Programa
Fichas para el programa

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Els països amb els millors resultats acadèmics.

informe_PISAL’educació dels millors països de PISA

Segons Pisa, l’informe de referència del món educatiu, dissenyat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), aquests són els millors països en educació, fem un repàs dels 10 primers:

Finlàndia
La clau de l’educació a Finlàndia està en l’alt nivell de formació del professorat, amb una selecció prèvia més exigent que en altres països.
Enseñanza gratuita con los docentes más preparados

Japó
Els alumnes japonesos tenen una forta tradició d’aprenentatge memorístic i una disciplina estricta, en particular en les matemàtiques i les ciències.
Inversión tecnológica y disciplina marcan la educación en Japón

Corea del Sud
Corea del Sud ha revelat que el 93% dels estudiants de secundària es graduen a temps. No hi ha deserció escolar. El país destaca per tenir una alta proporció d’alumnes en franges d’excel·lència acadèmica.
Corea del Sur se consolida como el país donde no existe fracaso escolar

Singapur
El 2012, Singapur va obtenir les qualificacions més altes en l’Informe Pisa: en Matemàtiques va obtenir 79 punts per sobre de la mitjana internacional i en lectura va anotar 46 punts. Mèrit i bilingüisme, les claus de l’èxit educatiu de Singapur
Mérito y bilingüismo, las claves del éxito educativo de Singapur

Estònia
El país se situa entre els millors de Pisa per la seva penetració de les TIC a l’aula, ràtios reduïts i bilingüisme. A partir dels set anys, els nens ja aprenen a programar ordinadors per establir les bases de la curiositat científica.
La tecnología es el emblema del sistema educativo en Estonia

Xina- Xangai

Els països asiàtics superen a la resta del món en l’últim estudi PISA elaborat per l’OCDE. La ciutat que lidera el dit informe és Xangai (Xina). Els nivells d’excel·lència dels seus alumnes doblen els de la mitjana de països analitzats. Les 13 hores diàries d’estudi, la clau de l’èxit educatiu xinès.
Las 13 horas diarias de estudio, la clave del éxito educativo chino

Holanda
Tot i que els alumnes holandesos surten ben parats en l’Informe Pisa (quart lloc en Matemàtiques, novè en Comprensió de l’escriptura i el vuitè en Cultura científica), els Països Baixos són molt conscients de la importància de seguir invertint en augmentar la qualitat de l’ensenyament.
El ‘modelo Steve Jobs’ holandés sustituye los libros por los iPads

Suïssa
A Suïssa, que és un Estat federal, l’educació és competència dels cantons, gratuïta i obligatòria, per això, depenent del cantó, les escoles ensenyen en alemany, francès o italià, més anglès obligatori. Els cantons tenen molta autonomia, trien des de l’estructura del seu sistema educatiu fins a les dates de vacances. L’èxit de la FP convenç al 66% dels joves suïssos.
El éxito de la FP convence al 66% de los jóvenes suizos

Canadà
La formació canadienese està per sobre de la mitjana de l’OCDE en lectura. Un dels elements clau que cal ressaltar és que Canadà compta amb un dels índexs de graduats universitaris més alts del món, és l’únic país del món en el qual un de cada dos ciutadans és llicenciat. I ha aconseguit aquest lideratge invertint menys que altres països de l’OCDE, un 6,1% del PIB, enfront del 6,3% de la mitjana.
L’èxit de Canadà: la meitat de la població té estudis superiors.
El éxito de Canadá: la mitad de la población tiene estudios superiores

Taiwan
L’educació a Taiwan representa la base del desenvolupament del país. Els ciutadans de la República de Xina (Taiwan) senten una gran admiració pels grans i mantenen les tradicions apreses des de petits a les escoles. Els alumnes treballen la moralitat com a primer element sumat als costums i la tradició. Memorització, esport i nacionalisme: claus de l’èxit educatiu de Taiwan.
Memorización, deporte y nacionalismo: claves del éxito educativo de Taiwán

Font: http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/7378576/02/16/La-educacion-de-los-mejores-paises-de-PISA.html
Publicat dins de General | Deixa un comentari

Competències bàsiques


avaluacio4eso

Avaluació de 6è d’EP

Avaluació de sisè d’educació primària

Avaluació externa que s’aplica al mes de maig, a tots els centres d’educació primària. És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum previst per a l’ESO

Matèries:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana (i també aranès a l’Aran)
 • Llengua estrangera (anglès, francès)
 • Matemàtiques

Com s’estructura la prova?

La prova està formada per quatre quaderns.

Els quaderns de competència lingüística en llengua catalana, castellana i llengua occitana aranesa avaluen la comprensió lectora mitjançant textos de tipologia diversa (narratius, expositius, etc.). Els quaderns contenen:

– Un dictat on han d’escriure paraules en els espais buits.
– Dos textos de tipologies diferents amb els quals s’avalua la comprensió lectora.
– Ítems tancats per avaluar la competència lingüística (lèxic i morfosintaxi).
– Una redacció.

El quadern de competència lingüística en llengua estrangera (anglès o francès) conté:

– Ítems tancats sobre dos textos orals per avaluar la comprensió oral.
– Ítems tancats sobre dos textos escrits per avaluar la comprensió lectora.
– Una redacció.

El quadern de competència matemàtica conté activitats que parteixen d’estímuls o situacions-problema que impliquen el domini del llenguatge i del raonament matemàtic i de diferents tipus de contingut del currículum de l’àrea de matemàtiques. S’avalua:

– Càlcul directe, problemes de resposta immediata, justificacions a respostes donades. Amb aquestes activitats s’avaluen els aspectes relacionats amb la numeració i el càlcul.
– Contorns i superfícies de figures planes, elements de figures tridimensionals, comprensió de gràfics associats a taules. Amb aquestes activitats s’avaluen els aspectes relacionats amb l’espai, la mesura i la lectura de gràfics.
– Percentatges relacionats amb situacions quotidianes, equivalències i regularitats en sèries. Amb aquestes activitats s’avaluen els aspectes relacionats amb les relacions i el canvi.

Models de proves anteriors

Avaluació de 4t d’ESO

Avaluació de quart d’ESO

La prova de quart d’ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres.

Matèries:

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana (i també aranès a l’Aran)
 • Llengua estrangera (anglès, francès i alemany)
 • Matemàtiques
 • Àmbit cientificotecnològic

Quins apartats té cada prova?

Proves_avaluacio_4eso

Models de proves anteriors

Webs informatives

Publicat dins de Problemes d'aprenentatge, Recursos | Deixa un comentari

La dislèxia a secundària

dislexia

Alumnat dislèctic a l’ESO

Com orientador del centre, quins passos faig o  etapes segueixo?

 1. Full de demanda.
 2. S’informa a la CAD .
 3. El professor o tutor que adverteix dificultats que responen al patró de dislèxia i no han estat valorats a l’educació primària, ha d’utilitzar el protocol d’observació per detectar indicadors de la dislèxia a l’educació secundària obligatòria.
 4. Entrevista pares, explicació del procés i signar l’autorització, requereix la conformitat prèvia dels pares o tutors legals.
 5. Demanar als pares informe o nota del pediatre o metge capçalera o infermera per descartar alteracions neurològiques i/o sensorials que ho justifiquen
 6. Procés de recollida i anàlisi d’informació (historial escolar, proves, ….), per iniciar l’avaluació que conclourà en la redacció de l’informe psicopedagògic.  L’informe psicopedagògic el fa i el signa l’orientador escolar del centre o el professional de l’EAP
 7. Proves per avaluar:
  1. Test intel.ligència EFAI
  2. Prova de  competències bàsiques.
  3. Prova per mesurar:
   1.  Alteracions en la lectura: 1 En la fluïdesa lectora (velocitat, precisió i prosòdia) , 2 En la comprensió lectora
   2. Limitacions en l’expressió escrita: 1. Precisió en l’ortografia, 2. Precisió en la gramàtica i la puntuació, 3. Claredat d’organització del text
   3. Amb limitacions en matemàtiques: 1. Conceptes numèrics, 2. Memorització de les dades numèriques, 3. Precisió o fluïdesa en el càlcul, 4. Raonament matemàtic precís
 8. Redactar l’informe psicopedagògic
  1. Denominació del trastorn
  2. Antecedents
  3. Avaluació cognitiva
  4. Avaluació del llenguatge oral
  5. Avaluació de les habilitats relacionades amb la lectura: percepció auditiva i visual; processament fonològic, denominació, etc.; lectura de paraules i pseudoparaules; fluïdesa: velocitat, precisió i prosòdia; comprensió d’oracions i textos.
  6. Avaluació del llenguatge escrit
  7. Limitacions en matemàtiques
  8. Nivell de gravetat
 9. Orientacions en l’elaboració del PI

 

Recull de les orientacions generals i específiques per l’atenció de l’alumnat dislèctic a l’ESO

Procés de detecció i documents relacionats

Normativa

 • Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa de l’alumnat amb trastorns de l’aprenentatge (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).

Model de PI

Documents:

 • Protocol del Departament. Guia per a professors d’ESO:
  • Què és la dislèxia
  • Necessitat d’uns protocols d’observació i detecció, i instruccions d’ús
  • Orientacions per a la intervenció
  • Algunes consideracions sobre l’aprenentatge de la llengua escrita
  • Protocol d’observació per a detectar indicadors de la dislèxia en l’educació secundària obligatària – ESO
  • Pautes d’actuació per als alumnes de l’educació secundària obligatària – ESO
  • Per saber-ne més: recursos, materials i bibliografia
 • Selectivitat: En previsió de la continuïtat de l’itinerari en batxillerat consultar: Alumnat dislèctic: accés al TOE de les PAU
 • Full informatiu als pares (Jornades Portes obertes)

Estudis:

 

Font: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/alumnatdislectic/index.html
Publicat dins de Problemes d'aprenentatge, Recursos | Deixa un comentari