Funcions

IMG_0056

Les funcions de l’orientador en el centre

 

Document Personal Docent (juny 2017)

4 Les funcions de l’orientador o orientadora en el centre

L’orientador o orientadora és el perfil professional que ha de promoure la planificació, la coordinació i la dinamització de les tasques d’acompanyament, seguiment i avaluació dels alumnes en el centre.

L’equip de direcció ha de vetllar perquè aquesta organització per a l’acompanyament pugui ser liderada pel professor o professora especialista de l’orientació educativa conjuntament amb els diversos equips docents de centre, atesa la complexitat de la tasca orientadora.

Els professors de l’especialitat d’orientació educativa han de desenvolupar unes funcions específiques i el director o directora ha de vetllar per la distribució prioritzada i equitativa d’aquestes funcions d’acord amb les especificitats de cada nivell educatiu.

Així, doncs, un repartiment equitatiu del marc d’actuació professional de l’especialista d’orientació educativa es dividiria en dos grans blocs: l’atenció directa als alumnes (10 hores) i el suport tècnic a la comunitat escolar (10 hores).

4.1 Atenció als alumnes (10 hores)

En matèria d’atenció directa, correspon als alumnes el següent:

  • Suport personalitzat dins de l’aula (metodologia, planificació, avaluació) a alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica. Aquest suport dins de l’aula ha de ser el fruit del treball coordinat i acordat entre l’orientador o orientadora, els departaments didàctics i els equips docents i ha d’afavorir l’intercanvi d’estratègies i ajudes dins de l’aula. El director o directora del centre ha de vetllar per a l’organització dels espais i el temps per dur a terme aquestes sessions de coordinació i d’intercanvi entre els docents i el professor o professora orientador.
  • Docència sobre aspectes competencials relacionats amb l’especialitat (competència de l’autonomia i iniciativa personal, competència aprendre a aprendre, competència social i ciutadana i competència comunicativa) i d’orientació professional per ajudar a contribuir a l’èxit acadèmic i professional dels alumnes.

Els professors de l’especialitat d’orientació educativa es dediquen, prioritàriament, als alumnes que presenten més dificultats en l’aprenentatge i, molt particularment, als que necessiten suports educatius específics per progressar en els aprenentatges i per participar en les activitats ordinàries del centre. D’aquesta manera, els alumnes amb necessitats educatives especials, els alumnes amb dificultats d’aprenentatge i els alumnes amb risc d’exclusió social són els primers que s’han de beneficiar de la intervenció d’aquests especialistes. Aquesta tasca complementa les funcions que desenvolupen els professors de cada matèria, pel que fa a l’atenció de les diferents capacitats, els interessos i els ritmes d’aprenentatge que presenten els alumnes.

  • Fer avaluacions psicopedagògiques. L’avaluació psicopedagògica és un procés que s’inicia a partir d’una demanda o necessitat educativa d’un alumne, que es duu a terme en col·laboració amb els docents i altres agents educatius implicats. Té per finalitat identificar les fortaleses de l’alumne i les barreres que en dificulten l’aprenentatge (personals i de l’entorn) i orientar la presa de decisions sobre la resposta educativa que més afavoreixi el desenvolupament personal i d’aprenentatge de l’alumne.

Aquest procés ha de tenir en compte les concrecions següents:

El professor o professora d’orientació educativa ha de fer, de la mateixa manera que el o la professional de l’EAP, informes que orientin la presa de decisions del director o directora del centre, l’equip docent, les famílies i/o els serveis externs en relació amb els alumnes amb més dificultats d’aprenentatge, de conductes i/o risc d’exclusió.

El professor o professora d’orientació educativa del centre ha de fer un informe per orientar l’escolarització a l’educació postobligatòria dels alumnes amb algunes dificultats d’aprenentatge i als quals no se’ls ha elaborat dictamen, o no han seguit cap programa de diversificació curricular (PI, PIM, PS), durant l’escolaritat obligatòria. El contingut d’aquest informe ha de formar part del consell orientador.

Així mateix, per a la derivació d’alumnes a la unitat d’escolarització compartida (UEC) i després de valorar, des d’una visió inclusiva i psicopedagògica les opcions educatives de l’alumne i havent esgotat les mesures d’aula i d’ajustament del currículum, l’orientador o orientadora del centre ha de fer un informe, en col·laboració amb el o la professional de l’EAP, que contingui una valoració psicopedagògica, els aspectes que cal prioritzar per compensar les dificultats d’adaptació escolar i la justificació de la conveniència d’assistir a la UEC.

En aquells centres que disposen d’unitats de suport a l’educació especial (USEE), l’orientador o orientadora, conjuntament amb el o la professional de l’EAP, és l’encarregat de cohesionar les accions educatives relatives a la coordinació continuada dels professors. Aquesta coordinació consisteix a concretar els temps i espais d’atenció als alumnes, acompanyar els docents en la resposta educativa d’aquests alumnes dins l’aula i, per això mateix, programar, seguir i avaluar les competències descrites en el pla individualitzat de l’alumne (PI).

El procés de l’avaluació pedagògica i de l’informe requereix fer les corresponents entrevistes personals amb l’alumne.

4.2 Suport tècnic al conjunt de la comunitat escolar (10 hores)

En matèria de suport tècnic, correspon al conjunt de la comunitat escolar el següent:

  • Suport tècnic a l’equip docent

Assessorament per a la funció tutorial, tant als professors tutors com als equips docents per a un millor acompanyament dels alumnes i de les famílies.

Suport en la planificació dels programes i les actuacions específiques de l’orientació acadèmica i professional dels alumnes.

Valoració dels grups classe des del punt de vista psicopedagògic i social per optimitzar la planificació de les activitats d’àrea i de l’acció tutorial i la creació d’un clima adequat de convivència i treball a l’aula que afavoreixi l’èxit educatiu.

Suport en la planificació dels programes i les actuacions específiques per millorar la inclusió escolar i social dels alumnes, així com l’arrelament al territori, per evitar el risc d’exclusió i afavorir l’èxit educatiu.

Col·laboració en la planificació de les estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció de les necessitats educatives dels alumnes que garanteixin la seva participació en les activitats d’aula i en l’entorn escolar ordinari. En casos específics, amb la col·laboració dels professionals de l’EAP.

Donar suport psicopedagògic a l’equip docent, conjuntament amb el tutor o tutora, o en l’elaboració, aplicació, seguiment i avaluació dels plans individualitzats.

Assessorament als departaments didàctics i als equips docents en aspectes pedagògics i organitzatius per atendre adequadament els diversos ritmes, nivells i estils d’aprenentatge.

  • Suport tècnic a l’equip directiu del centre

Suport a l’equip directiu en l’elaboració, aplicació, avaluació i actualització del projecte educatiu en relació amb l’orientació educativa i mesures d’atenció a les necessitats educatives dels alumnes.

Participació en la comissió d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent del centre per planificar i fer el seguiment i l’avaluació de les mesures d’atenció de tots els alumnes.

Coordinació pedagògica dels recursos, les actuacions dels professionals dels serveis externs (serveis educatius del Departament d’Ensenyament i altres serveis, com l’hospital de dia i les aules hospitalàries) i del procés d’avaluació dels alumnes vinculats a aquests serveis, en col·laboració amb els professionals de l’EAP.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *