NORMATIVA

despertadorHORARIS

A fi de mantenir el bon funcionament de l’escola, de no trencar el ritme del vostre fill/a, de la resta d’infants del centre i de les activitats que duen a terme les educadores, heu de ser sempre puntuals, per tant us recordem que:

 • L’horari d’entrada al centre és entre les 8h i les 9:30h.
 • L ’horari de sortida dels infants al matí és a les 12:30h.
 • L’entrada a la tarda per als infants que dinen a casa és de les 15h-15:30h, per tant, en cap cas no es podrà trucar al timbre abans d’aquesta hora, ja que cal respectar la migdiada dels infants que dormen a l’escola bressol.Aquest curs 2016-2017, al no coincidir amb l’horari d’entrada de l’Escola Ramon Sugrañes (15:30h), es permetrà l’entrada entre les 15h i les 15:30h, per afavorir les famílies que tenen infants als dos centres.
 • Cal que sigueu també molt puntuals en les sortides: a les 12:30h, a les 13:30h per als alumnes que fan ús del servei de menjador però no es queden a la tarda i a les 17h.
 • 15 minuts abans de l’hora de sortida és possible venir a recollir els infants per tal de poder iniciar amb puntualitat l’activitat següent: el dinar, la migdiada, etc.
 • Durant l’horari intensiu és important que continueu sent puntuals a les entrades i les sortides.

Si necessiteu trencar aquest horari, sempre per una causa justificada, cal que aviseu amb antelació a la vostra educadora.

És important que feu extensiva aquesta informació a avis, cangurs i d’altres persones que puguin venir a l’escola o bé a acompanyar o a recollir els vostres fills/es.

Per seguretat, cal que deixeu SEMPRE tancades totes les portes de l’escola.

1doctorset-medSALUT

Quan estem malalts, el que més desitgem és la tranquil·litat e casa. Us demanem que vetlleu perquè els infants puguin gaudir d’aquest dret quan no es troben prou bé. És important que tingueu prevista una solució des de principi de curs per als dies que el vostre fill/a estigui malalt/a i no pugui assistir a l’escola.

Quan un nen/a tingui febre, no es trobi bé o mostri símptomes de malaltia, s’avisarà ràpidament a la família per telèfon perquè el vingueu a buscar de seguida.

Si un nen/a assisteix a l’escola amb símptomes de malaltia exposa als altres a un perill de contagi, i a més, si no es troba bé del tot és més fàcil que pugui contagiar-se d’altres malalties ja que les seves defenses estan baixes.

Us demanem també que no porteu als infants a l’escola quan estan sota els efectes d’antitèrmics (Dalsy, apiretal…) ja que malgrat que els símptomes queden encoberts, els nens estan en un període de malaltia. Si es creu oportú, es pot demanar un informe mèdic que constati que aquell nen/a no està malalt o que aquells símptomes no impliquen perill de contagi per a la resta d’infants (sobretot en cas de diarrees, conjuntivitis…)

No s’acceptarà l’entrada de cap infant (a no ser que porti l’informe del metge indicant que no hi ha perill de contagi) que presenti:

 • Febre amb una temperatura superior a 37.5ºC.
 • Diarrea líquida o vòmits.
 • Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis).
 • Erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si porta informe del pediatra amb el diagnòstic indicant que no són contagioses).
 • Conjuntivitis purulenta sense tractament iniciat 24 hores abans.
 • Muguet (mal blanc sense tractament).
 • Parasitosis intestinals sense tractament (cucs, làmbies).
 • En cas de patir una malaltia infecto-contagiosa (varicel·la, tuberculosi, xarampió, escarlatina, tos ferina, galteres…).
 • Polls i/o llémenes (pediculosi).
 • Altres malalties infantils tot i que no siguin infeccioses o no tinguin manifestacions febrils sempre i quan comportin el malestar general del nen/a i impedeixi la participació en les activitats habituals de l’escola.
 • Una fractura o esquinçament.

botiquinMEDICAMENTS

L’equip de l’escola bressol és personal educatiu, no sanitari ni mèdic. Per tant, no s’administrarà cap medicament sense la recepta del pediatra on digui la freqüència, la dosi i la durada del medicament i una autorització signada pels pares/tutors.

Si la dieta demanada pels pares ha de durar més d’una setmana (astringent, laxant o alguna altra específica), cal portar un paper justificatiu del metge.

 

RECOLLIDA DELS INFANTS

Els alumnes no podran ser recollits per persones desconegudes a no ser que els pares (o acompanyants habituals dels nens/es) hagin avisat amb antelació o bé portat una autorització per escrit acompanyada del DNI, autoritzant a una persona determinada a la recollida del nen/a.

No es lliurarà cap alumne de l’escola a un nen/a de menys de dotze anys.

jerseiVESTUARI

 • Els dies que hi hagi psicomotricitat o es realitzi una sortida, els infants han de portar el xandall de l’escola o roba còmoda d’esport.
 • Tota la roba que portin els nens i les nenes a l’escola ha de ser còmoda i fàcil de posar i treure per tal de facilitar els moviments i l’autonomia de l’infant. Cal que eviteu: els tirants, cinturons, els pantalons amb botó i sense goma a la cintura, “petos” d’una sola peça, camises amb botons als punys, llaços…
 • Recomanem sabates amb velcro.
 • Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom peça per peça. L’escola no es farà responsable de la que no ho estigui.
 • Totes les jaquetes, abrics, bates i tovalloles han de dur una veta d’uns 20 cms per poder penjar-les amb facilitat.
 • Es important que, per tal d’evitar sorpreses inesperades, retorneu les mudes de la caixa per tal que l’infant tingui sempre una muda complerta a l’escola per utilitzar-la en cas de necessitat. Cal retornar també a l’escola la bata de pintura i els mitjons de psicomotricitat una vegada estiguin nets.
 • Durant la jornada lectiva, la bata només serà utilitzada a l’hora del menjador, ja que d’aquesta manera fomentem que els infants puguin moure’s amb total llibertat.
 • Aconsellem que els infants no portin a l’escola cap objecte de valor com braçalets, cadenetes, anells …

CRITERIS COBRAMENTS I BAIXES DEL CENTRE

Les quotes es pagaran a través del banc o caixa, per avançat, dins els 10 primers dies de cada mes. Les famílies pagaran 11 mensualitats completes per curs escolar corresponents als mesos de setembre a juliol.

Durant el curs, les famílies hauran de comunicar a la direcció del centre les baixes definitives 15 dies abans que s’acabi el mes i per escrit (la direcció facilitarà l’imprès). En cap cas es retornarà l’import de la mensualitat en curs o la següent en cas de no realitzar el preavís amb 15 dies d’antelació.

Les famílies que realitzin la matrícula al mes de juny i finalment decideixin no portar el seu fill/a a l’escola bressol al mes de setembre hauran de satisfer igualment la quota de setembre si no s’ha procedit a donar de baixa a l’infant amb un mínim de 15 dies d’antelació a l’inici del mes.

Durant els períodes de baixa temporal justificada (malalties dels infants), la família abonarà igualment la quota d’escolarització.

Es procedirà a donar de baixa de forma definitiva l’infant, en el supòsit que la família deixi de satisfer les quotes corresponents a tres mensualitats.

Pel que fa al servei de menjador (a càrrec de l’AMPA), les famílies abonaran, a mes vençut, l’import establert per cada dia que els infants facin ús d’aquests serveis.

motxillaALTRES ASPECTES

 • L’agenda escolar que s’entregarà a les famílies a principi de curs té per objectiu garantir la comunicació i la interacció diària amb les famílies. L’agenda haurà d’anar i venir de casa al centre on s’anotaran els trets més importants desenvolupats durant la jornada: les activitats realitzades a l’aula, el descans, l’alimentació, les defecacions… i on també s’hi poden anotar suggeriments, dubtes, informacions de tot allò important de fer saber a l’educadora. És molt important que cada infant porti cada dia l’agenda a la motxilla.
 • Els infants que vinguin de 8 a 9 del matí podran esmorzar a l’escola sempre i quan arribin a l’escola abans de ¾ de 9 del matí. La resta d’infants han de venir esmorzats de casa. En tot cas, aquells nens i nenes que NO dinen a l’escola podran portar alguna cosa per menjar a mig matí per tal d’aguantar fins l’hora de dinar. Es recomana portar esmorzars saludables: entrepans, fruita, iogurt… en una bosseta de roba o en una carmanyola de plàstic reutilitzable per tal de no generar tants residus.
 • Quan el centre realitzi sortides pedagògiques,és important que els infants hi participin. Per poder anar a les sortides caldrà l’autorització signada del pare o la mare. En el cas de no participar en les sortides, no es podrà assistir a l’escola aquell dia.