COM TREBALLEM?

1boutoycar2-medLínia pedagògica

L’equip docent d’aquesta escola ens plantejem l’educació dels nens i nenes des d’una vessant globalitzadora. Això permet entendre els infants com “un tot” i potenciar el desenvolupament dels diversos aspectes que hi intervenen: cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu.

Com a escola activa que som, considerem l’infant protagonista del seu aprenentatge, i per tant facilitem i proposem totes aquelles situacions que fan possible que els nens i les nenes coneguin els objectes, les persones i el seu entorn mitjançant la manipulació, la descoberta, l’experimentació, etc.

L’escola considera prioritari atendre les necessitats bàsiques de l’infant (afecte, alimentació, higiene, descans) i per això les rutines quotidianes són l’eix vertebrador de les activitats que es realitzen al llarg del dia.

Respectem el moment evolutiu i ens ajustem a les diferents necessitats d’aprenentatge de cada nen/a i grup.

Ens definim com a centre d’inclusió educativa per tal que els infants amb necessitats educatives específiques gaudeixin de l’atenció adequada, adoptant les mesures oportunes pel que fa a la formació de l’educadora i els recursos humans i materials necessaris, per tal de potenciar la qualitat de l’atenció i la coordinació estreta entre els serveis i professionals de diferents àmbits d’atenció primerenca (CDIAP, EAP, etc.)

Tanmateix, considerem molt important el paper de la família i la seva relació amb l’escola per a una major adaptació del nen/a. Per aquesta raó, el centre ofereix diferents canals de comunicació: entrevistes, reunions, xerrades, agenda, comunicació directa a les entrades i sortides, etc.

Aquest fet facilita un bon clima que afavoreix, en primer lloc l’infant i, conseqüentment, les famílies i les educadores.

També es considera convenient aproximar l’infant al seu entorn social, cultural i natural, mitjançant petites sortides, excursions, visites, passejades i la participació en activitats culturals.

1boytoycar-medMetodologia

Com a metodologia de treball, donem prioritat al JOC en totes les activitats. Gràcies a ell afavorim i provoquem:

· L’espontaneïtat, curiositat, participació, iniciativa i creativitat dels infants.

· Una intensa activitat de l’infant. L’observació directa, la manipulació i l’experimentació estimulen la veritable activitat cognoscitiva, que són les relacions del nou contingut i els elements ja disponibles en la seva estructura cognoscitiva.

· Potenciar que l’infant hagi d’utilitzar el descobriment com ha un mitjà per a nous aprenentatges.

· Potenciar la memòria comprensiva, és a dir, el record d’allò que s’ha après, que li servirà de base per als nous aprenentatges.

· Afavorir que la intervenció de l’educadora hagi d’anar adreçada a facilitar a l’infant el desenvolupament de capacitats, d’un autoconcepte positiu i d’una conducta progressivament autònoma.

El joc és vital pel desenvolupament harmònic dels més petits i és també una forma de conèixer el món, que es conegui ell mateix i als altres.