Continguts cicle superior (5è i 6è)

PERCEBRE I EXPLORAR
Continguts comuns
• Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic: els objectes, els materials, els sons…
• Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals.
• Interès pel coneixement del patrimoni artístic de Catalunya i el d’altres cultures.
• Interès i curiositat per descobrir, gaudir i participar de les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn: exposicions, espectacles, actuacions…
• Paper social, cultural i religiós del patrimoni i les manifestacions artístiques. Incidència en la vida quotidiana de les persones i en la forma de pensar.
• Influència de l’experiència cultural de l’entorn en la comprensió, interpretació i creació visuals, musicals i escèniques.
• Apreciació de les habilitats i la imaginació dels creadors.
• Valoració i respecte de les produccions d’un mateix i dels altres.
• Satisfacció i emoció per l’experiència artística.
• Percepció que a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la constància s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació artístiques.
• Utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet per obtenir informació sobre qüestions relacionades amb l’art i els contextos de producció i exposició artística.
• Percepció que a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la constància s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació artístiques.

Continguts de música i dansa
• Possibilitats sonores dels recursos digitals, de la interacció de diferents mitjans i llenguatges artístics i de les famílies i les agrupacions instrumentals.
• Reconeixement bàsic de formes musicals, d’instruments i de formacions instrumentals i vocals.
• Possibilitats corporals comunicatives.
• Escolta de peces instrumentals i vocals catalanes i d’arreu de diferents autors i estils.
• Estructures de simultaneïtat en produccions musicals i artístiques de complexitat creixent.
• Grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures.
• Presència de la música en els mitjans de comunicació i en les produccions audiovisuals.
• Reconeixement i escriptura de ritmes i melodies, emprant la grafia musical convencional.

INTERPRETAR I CREAR
Continguts comuns
• Terminologia que s’empra en la pràctica i la vivència de l’expressió artística visual, sonora i corporal.
• Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i alienes.
• Valoració de l’avenç en el propi aprenentatge.
• Produccions artístiques (plàstiques, musicals i corporals) amb diverses tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les experiències, la realitat, les idees i les emocions.
• Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística.

Continguts de música i dansa
• Possibilitats de comunicació del cos, dels sons, de les músiques, dels instruments i dels recursos digitals.
• Interpretació, improvisació i creació de cançons, danses i jocs motrius.
• Interpretació col·lectiva: coordinació amb els acompanyants en el cant i la dansa col·lectius i atenció al director.
• Afinació, dicció, tècnica vocal, instrumental i corporal.
• Tècniques bàsiques de moviment i utilització d’estructures sonores en la improvisació i composició coreogràfiques.
• Sincronitzacions de música i moviment.
• Creació de missatges sonors i corporals amb l’ús de recursos digitals a partir de la combinació de diversos mitjans i tecnologies de la comunicació.
• Elaboració de produccions a partir de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions.
• Terminologia pròpia del llenguatge musical: grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures.
• Terminologia pròpia de la pràctica i de la vivència de la dansa.

Criteris d’avaluació cicle superior (5è i 6è)
1. Identificar i reconèixer en les diverses formes d’expressió artística alguns trets socials, culturals, religiosos, formals, estructurals, ideològics, psicològics, semiòtics i de gènere.
2. Formular opinions i argumentacions i cercar creences i idees al voltant de les manifestacions artístiques i culturals.
3. Comunicar de forma visual, sonora i corporal coneixement, pensament, emocions i experiències, tot aplicant i combinant les possibilitats de comunicació del cos, dels sons, de les músiques, de les imatges, dels objectes, de les figures geomètriques i dels recursos digitals.
4. Elaborar produccions artístiques que promoguin la valoració crítica del nostre entorn.
5. Planificar els processos de producció pel que fa a la previsió de recursos, materials, moments de revisió i a l’assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu.
6. Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i del moviment.
7. Crear cançons i participar en creacions individuals i col·lectives emprant degudament la terminologia i grafia corresponents.
8. Llegir i interpretar petites partitures amb els elements musicals apresos.