PERCEBRE I EXPLORAR

Continguts comuns 
• Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic: els objectes, els materials, els sons…
• Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals.
• Interès pel coneixement del patrimoni artístic de Catalunya i el d’altres cultures.
• Interès i curiositat per descobrir, gaudir i participar de les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn: exposicions, espectacles, actuacions…
• Apreciació de les habilitats i la imaginació dels creadors.
• Valoració i respecte de les produccions d’un mateix i dels altres.
• Satisfacció i emoció per l’experiència artística.

Continguts de música i dansa
• Discriminació del so i del silenci, de les diferents qualitats del so i de la seva combinació.
• Possibilitats sonores i expressives de la veu.
• Característiques sonores de materials i objectes.
• El moviment del cos i les seves possibilitats. Adequació al so i a l’espai.
• Escolta de peces instrumentals i vocals catalanes i d’arreu de diferents autors i estils.
• Lectura d’elements musicals gràfics i corporals.

INTERPRETAR I CREAR
Continguts comuns
• Terminologia bàsica que s’empra en la pràctica i la vivència de l’expressió artística, visual, sonora i corporal.
• Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i alienes.
• Valoració de l’avenç en el propi aprenentatge.
• Produccions artístiques (plàstiques, musicals i corporals) amb diverses tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les experiències, la realitat, les idees i les emocions.
• Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística.

Continguts de música i dansa
• Possibilitats de comunicació del cos, dels sons, de les músiques, dels instruments i dels recursos digitals.
• Interpretació de cançons i de danses.
• Interpretació col·lectiva: coordinació amb els acompanyants en el cant i la dansa col·lectius i atenció al director.
• Elements bàsics de la tècnica vocal i corporal.
• Imitació, interpretació i improvisació i creació de motius melòdics i rítmics amb la veu, el cos i els instruments.
• Utilització de grafies no convencionals (imatges, paraules, símbols) i grafies musicals. convencionals en la lectura, la interpretació i la creació de partitures senzilles.

Criteris d’avaluació cicle inicial (1r i 2n)
1. Reconèixer algunes de les característiques i de les possibilitats d’utilització sonora i corporal dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic.
2. Expressar de forma senzilla i compartir amb els companys el que suggereix una experiència artística, individual o col·lectiva.
3. Crear composicions  sonores i corporals senzilles, que representin el món imaginari, afectiu i social i participar en produccions col·lectives.
4. Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics col·lectius.
5. Interpretar de memòria cançons i danses.
6. Realitzar breus patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics amb la veu, el cos i instruments.
7. Llegir i interpretar petits patrons melòdics i rítmics amb els elements apresos.