Continguts cicle mitjà (3r i 4t)

PERCEBRE I EXPLORAR
Continguts comuns
• Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic: els objectes, els materials, els sons…
• Expressió en diferents llenguatges de les idees, emocions i experiències que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals.
• Interès pel coneixement del patrimoni artístic de Catalunya i el d’altres cultures.
• Interès i curiositat per descobrir, gaudir i participar de les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn: exposicions, espectacles, actuacions…
• Paper social i cultural del patrimoni i les manifestacions artístiques. Incidència en la vida quotidiana de les persones i en la forma de pensar.
• Apreciació de les habilitats i la imaginació dels creadors.
• Valoració i respecte per les produccions d’un mateix i dels altres.
• Satisfacció i emoció per l’experiència artística.
• Percepció que a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la constància s’arriba a la satisfacció en la comprensió, interpretació i creació artístiques.

Continguts de música i dansa
• Sons, músiques, moviments corporals i tecnologies que utilitzen els artistes en l’expressió musical i corporal.
• Famílies instrumentals.
• Escolta de peces instrumentals i vocals catalanes i d’arreu de diferents autors i estils.
• Estructures de simultaneïtat sonora en produccions musicals i artístiques.
• Reconeixement bàsic de formes musicals, de qualitats del so, d’instruments i formacions instrumentals i vocals.
• Reconeixement i representació d’elements musicals i plàstics a través del moviment corporal.

INTERPRETAR I CREAR
Continguts comuns
• Terminologia bàsica que s’empra en la pràctica i la vivència de l’expressió artística, visual, sonora i corporal.
• Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i alienes.
• Valoració de l’avenç en el propi aprenentatge.
• Produccions artístiques (plàstiques, musicals i corporals) amb diverses tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les experiències, la realitat, les idees i les emocions.
• Creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística.

Continguts de música i dansa
• Possibilitats de comunicació del cos, dels sons, de les músiques, dels instruments i dels recursos digitals.
• Interpretació, improvisació i creació de cançons, danses i jocs motrius.
• Interpretació col·lectiva: coordinació amb els acompanyants en el cant i la dansa col·lectius i atenció al director.
• Afinació, dicció, tècnica vocal, instrumental i corporal.
• Tècniques bàsiques de moviment acompanyades o no de seqüències sonores, cançons i obres musicals.
• Composició individual i col·lectiva de cançons, músiques i coreografies senzilles utilitzant materials
i instruments de percussió diversos, inclosos els recursos digitals i audiovisuals.
• Terminologia pròpia del llenguatge musical: grafia musical convencional en la lectura, interpretació i creació de partitures senzilles.
• Terminologia pròpia de la dansa.

Criteris d’avaluació cicle mitjà (3r i 4t)
1. Identificar i verbalitzar amb la terminologia adequada les possibilitats plàstiques, sonores i corporals que utilitzen els artistes i els mitjans de comunicació.
2. Expressar i compartir amb els companys el que suggereix una experiència artística, individual o col·lectiva.
3. Cercar informacions i respostes a partir de dubtes i qüestions plantejades al voltant de les manifestacions artístiques.
4. Crear composicions visuals (imatges i objectes), sonores i corporals senzilles que representin idees, emocions i experiències utilitzant materials i instruments diversos, inclosos els recursos digitals.
5. Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics col·lectius.
6. Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu, dels instruments i del moviment corporal.
7. Llegir i interpretar petites partitures amb els elements musicals apresos