EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

 

A continuació teniu el text corresponent a l’ÀMBIT ARTÍSTIC.

Podeu llegir el currículum  sencer de Primària al web del Departament d’Educació. Aquí us deixem l’enllaç:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-ed-primaria/

 

ÀMBIT ARTÍSTIC

Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa

Competències bàsiques pròpies de l’àmbit artístic L’alumne haurà d’assolir en  acabar l’etapa les competències de l’àmbit de l’educació artística que es relacionen a continuació. Les competències es presenten agrupades en tres  dimensions. Al final de cada dimensió s’enumeren uns continguts clau que  contribueixen en major mesura al desenvolupament de les competències.

Dimensió percepció, comprensió i valoració
Aquesta dimensió inclou les competències que fan que una persona adopti una actitud activa i conscient davant de les realitats visuals i sonores existents a  l’entorn natural i cultural. Gràcies a aquestes l’alumne comprèn i experimenta el món que l’envolta i és capaç de valorar i gaudir dels aspectes estètics que en formen part. La persona competent pot participar, així, de manera activa i  reativa del patrimoni artístic i pot submergir-se en els diversos vessants de la contemporaneïtat artística.

Aquesta dimensió està integrada per quatre competències:
Competència 1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.
Competència 2. Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques.
Competència 3. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
• Competència 4. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.

Continguts clau:
• Percepció i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic.
• Expressió de les idees, les emocions i les experiències que desvetllen les manifestacions artístiques.
• Interès pel patrimoni i les manifestacions artístiques.
• Relació entre l’art, la societat, la cultura i la religió.
• Satisfacció i emoció estètica.
• Recerca sobre qüestions relacionades amb l’art.
• Propietats dels elements que trobem presents en l’entorn i en les obres artístiques.
• Recursos, formes i possibilitats comunicatives dels diferents elements i llenguatges artístics.
• Funció i influència de les manifestacions artístiques i dels seus elements.
• Codis i terminologia utilitzats en la lectura, producció i interpretació de les obres d’art.

Dimensió interpretació i producció
Aquesta dimensió inclou les competències que permeten que una persona l’expressi, interpreti, es comuniqui i gaudeixi utilitzant els llenguatges de les arts. Amb el seu domini, l’alumne podrà compartir sentiments, idees i experiències estètiques mitjançant la realització de produccions artístiques i la
interpretació d’obres musicals o escèniques.

Aquesta dimensió està integrada per tres competències:
Competència 5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.
Competència 6. Interpretar música vocal i instrumental amb els elements i recursos bàsics del llenguatge musical.
Competència 7. Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic, per expressar-se, interpretar i comunicar-se.

Continguts clau:
• Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques  pròpies i alienes.
• Satisfacció i emoció estètica.
• Propietats dels elements que trobem presents en l’entorn i en les obres artístiques.
• Recursos, formes, possibilitats comunicatives dels diferents elements i llenguatges artístics.
• Funció i influència de les manifestacions artístiques i dels seus elements.
• Tècniques pròpies dels diferents llenguatges artístics.
• Codis i terminologia utilitzats en la lectura, producció i interpretació de les obres d’art.
• Produccions artístiques: plàstiques, musicals i corporals.
• Expressió artística d’emocions, experiències, desitjos i valoracions crítiques.
• Interpretació individual i col·lectiva musical i corporal.
• Ús de recursos digitals en l’expressió artística.
• Planificació dels processos de producció artística.

Dimensió imaginació i creativitat
Aquesta dimensió inclou les competències que es relacionen amb la imaginació i la creativitat, que són qualitats inherents al gènere humà i que es poden desenvolupar i aprendre. Per les seves característiques, les arts permeten accions d’aprenentatge i reptes artístics sense solucions preestablertes i úniques, que són una bona base per preparar individus flexibles i tolerants, qualitats fonamentals per a la vida en la societat actual.

Aquesta dimensió està integrada per dues competències:
Competència 8. Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.
Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.

Continguts clau:
• Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació artística.
• Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i alienes.
• Satisfacció i emoció estètica.
• Recursos, formes, possibilitats comunicatives dels diferents elements i llenguatges artístics.
• Funció i influència de les manifestacions artístiques i dels seus elements.
• Tècniques pròpies dels diferents llenguatges artístics.
• Codis i terminologia utilitzats en la lectura, producció i interpretació de les obres d’art.
• Produccions artístiques: plàstiques, musicals i escèniques.
• Interpretació individual i col·lectiva musical i escènica.
• Expressió artística d’emocions, experiències, desitjos i valoracions crítiques.
• Ús de recursos digitals en l’expressió artística.
• Combinació de diferents llenguatges (visual, musical, escènic) en les creacions artístiques.
• Planificació dels processos de producció artística.

Continguts i criteris d’avaluació
L’experiència estètica incideix tant en el diàleg que s’experimenta amb les manifestacions artístiques i culturals, com també en la creació.
El llenguatge plàstic i el musical comparteixen aspectes relatius a la producció i la comprensió. S’inclouen en una sola àrea per permetre un enfocament globalitzat que inclogui les estretes connexions entre ambdós i per facilitar la incorporació de continguts de dansa i teatre.

Els continguts de l’àrea d’educació artística s’organitzen en dos blocs:
Percebre i explorar.
Interpretar i crear.

Cada un d’aquests blocs agrupen els continguts en tres apartats:
• Continguts comuns.
• Continguts d’educació visual i plàstica.
• Continguts de música i dansa.

El bloc Percebre i explorar inclou els aspectes relacionats amb el desenvolupament de capacitats de reconeixement visual, auditiu i corporal, que ajuden a entendre les diferents manifestacions artístiques, així com el coneixement i gaudi de produccions plàstiques i musicals diverses.

El bloc Interpretar i crear es refereix a l’expressió d’idees i sentiments per mitjà del coneixement i l’ús de diferents codis i tècniques artístics.