Setmanes

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/

CURS 2011/12

Període: 21/11/11 al 22/12/11

Llengua Catalana

Lliçó 4:
Les vocals O i U.
El país de les verdures.
Un conill al barret.
Arc de sant Martí.
El Mag Lari.

Segon

18-25 Lectures
Les vocals O/U
MUD
Activitat
Clic

La síl•laba tònica
Clic
MUD

Tipus de noms
Esquema
Noms propis i comuns

Formació de noms
Plurals femenins en –os
Aventura’t amb l’ortografia
L’article
Aulanet
MUD

Conte/cal•ligrama/
refrany
Esquema
Clic
Exemples cal•ligrames
Text instructiu
Petits escriptors

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

Tercer

Textos poètics
Esquema
7. Mare
Recull de poemes
La comparació
Esquema
MUD
Activitat
Contraris
Activitat
Memoritzar poemes
Viu la poesia

8. Puff, el drac màgic
Poema
Cançó
La cançó
Esquema
Música de poetes
Expressions
Esquema
JClic
El resum
Informació

4. El país de les verdures Rondalla popular japonesa
Rondalles
Text expositiu
Esquema
El nom: noms propis i comuns
Esquema
Mud
Activitat
La è tònica
Activitat
Activitat

Dictat

Racó de poesia
Poema i cançó: La tardor
Activitat
La tardor que jo conec

Revista: Zona’s magazine
Número 35
Miquel Desclot
El casament del llapis i la goma
Vídeo recitant
Vídeo cantant
Poema
Auca

– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Quart

Textos poètics
Armari de llengua
7. El senyor Pi
Armari de llengua
El resum
Informació

8. La cançó de les mentides
Vídeo
Lletra
La “tornada”
Informació
La imaginació: un món al revés

4. Un conill al barret
Jesús Ballaz
Pla lector
El diàleg dins la narració
Esquema
Joc
Els determinants: articles, demostratius i possessius
Esquema
Mud: articles
Demostratius
Possessius
La e tònica: oberta i tancada
Activitat
Activitat
La vocal neutra
Aventura’t amb l’ortografia
Els diminutius, els augmentatius i els despectius
Esquema
Mud
Mud
Els diccionari: la informació gramatical i les accepcions
Esquema
La definició

Dictat

Racó de poesia
Poema i cançó: La tardor
Activitat
La tardor que jo conec

Revista: Zona’s magazine
Número 35
Miquel Desclot
El casament del llapis i la goma
Vídeo recitant
Vídeo cantant
Poema
Auca

– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova


Cinquè

Textos poètics
Armari de llengua
7. El cargol
Recull de poemes
Josep Carner
Escriptor
La rima
Esquema

8. El pingüí, la girafa i la zebra.
Bestiari
Pere Quart
Escriptor

4. Arc de Sant Martí
(Cavall Fort 1017/18)
Cavall Fort
El temps atmosfèric
Explicació
Ús de o/u
Activitat
Tipus de noms
Esquema
Mud
Activitat
El diàleg en la narració
Esquema
Activitat

Dictat

Racó de poesia
Poema i cançó: La tardor
Activitat
La tardor que jo conec

Revista: Zona’s magazine
Número 35
Miquel Desclot
El casament del llapis i la goma
Vídeo recitant
Vídeo cantant
Poema
Auca

– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Sisè

Textos poètics
Armari de llengua
7. En defensa de la lletra R
Poema

8. Excuses!

4. El Mag Lari (Cavall Fort 1012)
Informació
Els espectacles: Vocabulari bàsic
Teatre
La dièresi
Esquema
Activitat
Activitat
Els punts suspensius
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
Les perífrasis verbals
Informació
L’entrevista
Einstein

Dictat

Racó de poesia
Poema i cançó: La tardor
Activitat
La tardor que jo conec

Revista: Zona’s magazine
Número 35
Miquel Desclot
El casament del llapis i la goma
Vídeo recitant
Vídeo cantant
Poema
Auca

– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Lengua Castellana

Lección 4:
La naturaleza.

Lección 3:

La G.
La C y la Z. La D y la Z en posicion final.
La M, la N y la Ñ.
La B y la V.

Segundo


Léxico: elementos de la naturaleza
Presentación
Vocabulario básico pictográfico

Antónimos
Actividades
Actividad
Abecedario
Clic
Actividad
Ll/Y
MUD
Exercicio
Actividad
Texto explicativo: Experimento
Butbloc
Poema
Poesia
Actividad
Adininanzas
Adivinanzas

Dictado
– Windows Journal
Autoavaluación
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Tercero

5. Mateo el labrador
Fábulas de Isopo

La G
Actividades
G/J
Ga/Go//Gu
Mud
Gue/Gui
El punto sobre la i
Güe/Güi
Mud
Gl/Gr
Actividades
JClic
Sopa de letres

Dictado
– Windows Journal
Autoavaluación
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Cuarto

5. Los siete enanitos
Cuento

La C y la Z
Actividad
Mud
Mud
Plural Z/C
Z-ces
Z al final de palabra
Actividad
Actividad
Plural de palabras que terminan en D
Cuento

Dictado
– Windows Journal
Autoavaluación
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Quinto

5. El cuclillo (la curruca).
Información

La Ñ
Ruleta de palabras
MP/MB
Actividad
Mud
Ahorcado
NV
La letra V
Ortografía
MN
Ortografia M
Prefijo EN/IN delante de V, P, B y N
Mud
Gentilicios
ANAYA
ANAYA

Dictado
– Windows Journal
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Sexto

5. La publicidad. Los anuncios.
Lectura
Lectura

La B y la V
Actividad
Actividad
Actividad
Mud
Pretérito imperfecto –aba, …
ANAYA
Verbos terminados en –bir, y –buir.
ANAYA
JClic
Excepciones: Hervir, servir y vivir
Actividad
Verbos terminados en –aber y –eber
Uso V/B
Verbos en V
Uso V
Verbos terminados en –servar
Ortografía
Verbos que se escriben en B/V: Ir, tener y estar
Ortografía V

Dictado
– Windows Journal
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Matemàtiques

Lliçó 4:
La suma portant-ne.
La resta .
Pràctica de la multiplicació.
Fraccions.
Nombres decimals.

Lliçó 5:

La centena.
Les rectes i els angles.
Les rectes i els angles.
Operacions amb fraccions.
Operacions amb nombres naturals.

Segon La suma portant-ne amb desenes
Generador
La desena més pròxima
Activitat
Estimacions
Clic
El punt i la línia recta. El regle
Genmàgic
El diagrama de barres
Exemples
Problemes i esquemes
Enigmes
Els nombres fins a 300
Clic

Descomposició núm. de 3 xifres
Joc

Bitllets i monedes fins a 100€
Clic
Euroclik

Estimacions
Joc

Editorial Vicens Vives
Internauta
Joc
Informació
Activitat

Tercer Resta portant-ne
Flash

Estimacions
Activitat

Cruïlla

Relació amb la suma
Joc

Activitat
Prova de la resta
Activitat
Activitat

Descompondre per restar
Clic
Problemes: Dades d’un gràfic
Enigmes

Autoavaluació
Rectes i segments
Esquema
Consulta

Angle recte/agut/
obtús
Esquema

Rectes secants/
paral•leles
perpendiculars
Informació Geoplà
Activitat
Geomàgic

Línies poligonals i polígons
Clic
Activitat
Sumar i restar nº2 xifres
Joc ruleta

Problemes: sumar o restar
Estimacions
Sumar
Estimacions
restar

Editorial Vicens Vives
Internauta
Activitat
Informació
Activitat

Quart
Multiplicació de núm. de dues i tres xifres
Generador
Genmàgic

Zeros intermedis

Factors acabats amb zero
Pràctica

Sumar i restar centenes
Flash
Flash
Problemes: Comprensió d’enunciats
Quadern virtual
Enigmes

Autoavaluació
Rectes, semirectes i
segments
Esquema
Consulta

L’angle. Classes
El transportador
Esquema
Angles

Rectes paral•leles i
perpendiculars
Informació Geoplà
Activitat
Geomàgic

Descomposició de
nombres
Mud

Coordenades
Clic

Problemes
Problemes

Editorial Vicens Vives
Internauta
Activitat
Informació
Activitat

Cinquè
Lectura i escriptura de fraccions
Esquema

Representació
Genmàgic
Comparació
Clic
La fracció com a divisió
Animació
Problemes: Enunciats incomplerts
Càlcul
Enigmes
Fracció d’un número
Esquema
Activitat

Sumar i restar
fraccions
Activitat

Fraccions equivalents
Activitat
Activitat
Activitats

Fracció decimal
Activitat

Divisió de núm. per
3 xifres
Exercicis
Activitat

Sumar, restar i
multiplicar
Activitat

Editorial Vicens Vives
Internauta
Activitat
Activitat
Activitat

Sisè
Lectura, escriptura i representació de núm. decimals
Activitat
Activitats
Anem a comprar al mercat

Comparar i ordenar núm. decimals
Activitat
Activitat
Aproximar i arrodonir nº decimals
Activitat
Escriptura de núm. grams amb decimals

Sumar, restar, multiplicar i dividir decimals
Activitats
Activitats
Activitats
Activitats

Editorial Vicens Vives
Internauta
Informació

Activitat
Activitat
Informació
Activitat
Activitat

Coneixement del Medi
Natural
i Social

Lliçó 2:
Ens fem grans (2n)

Lliçó 4:
La muntanya. (3r)
Les comarques de muntanya. (4t)

Lliçó 3:
Les institucions i la població de Catalunya. (5è)
Les institucions i la població d’Espanya i Europa. (6è)

Segon

La lluna
Minut de ciència
Mud
L’orientació
Historieta i jocs
Mud
Els oficis, les feines i les professions
El mercat

Clic
Importància de la convivència
Un món genial
Drets i deures
Activitat

Festes d’hivern
Edu 365
Clic
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual
Període festiu
Raconet de pràctiques

Editorial Cruïlla
Activitats

Tercer

Elements naturals
El paisatge
Dossier 1
Dossier 2
El paisatge de muntanya
El món per un forat
Vocabulari
La vida a la muntanya
JClic
Dossier comarques de muntanya
Les muntanyes
Recursos comarques de muntanya
Els treballs de la muntanya
Dossier
JClic: Oficis 1
JClic: Oficis 2
La vida abans a la muntanya (bandolers, castells i monestirs)
Viure als castells
Viure als monestirs
Vídeo Edu3.cat: El bandolerisme
Maqueta relleu
Exemple
Muntanyes del món
Mapa
Llegenda Pirene i Gerió
Llegenda
La Pica d’Estats
El cim
Esports d’aventura
Tipus

Festes d’hivern
Edu 365
Clic
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual
Període festiu
Raconet de pràctiques

Editorial Cruïlla 117310
Activitats

Quart

El paisatge
Tipus
El paisatge de Catalunya
Mapa joc
Mapa mut

PowerPoint de Catalunya

El paisatge de muntanya
El relleu de muntanya, plana i costa
Os de Civís
Boscos
Vídeo: Boscos de Catalunya
La Vall d’Aran
Les corbes de nivell
Relleu
El treball
El treball a la muntanya
Ramaderia
Sector primari

Clic
Mapes econòmics
Dossier

Tipus de turisme
Catalunya turisme

El turisme rural
Consulta
Les comunicacions
Clic
Mapa
Itinerari

Clic
El món per un forat
El cremallera de Núria
Patrimoni i història
Patrimoni gencat
Els rius de Catalunya
Hidrografia
Avalua’t

La vida a l’hort
L’hort

Festes d’hivern
Edu 365
Clic
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual
Període festiu
Raconet de pràctiques

Editorial Cruïlla 117317
Activitats

Cinquè

El sector primari
Calaix

El sector secundari
Calaix

El sector terciari: els serveis
Calaix

El turisme
Atles de turisme

El gràfic de sectors
Gràfic

Festes d’hivern
Edu 365
Clic
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual
Període festiu
Raconet de pràctiques

Editorial Cruïlla
5 medi natural 122082
5 medi social i cultural 122083
Activitats

Sisè

El sector primari
Calaix

El sector secundari
Calaix

El sector terciari
Calaix

Una economia globalitzada:
multinacionals
Concepte

comerç just
Concepte

Fotografies aèries
Imatges
Imatges

Festes d’hivern
Edu 365
Clic
Joc
Quadern virtual
Pessebre virtual
Període festiu
Raconet de pràctiques

Editorial Cruïlla
6 medi natural 122084
6 medi social i cultural 122085
Activitats

Llengua Francesa

Lliçó 1:

Je m’apelle Vainille

Lliçó 2:

Oh là là ! Quelle journée!

Cinquè


Saluer: Comment? Quel? Où?
Se saluer! (fitxa)
Au revoir!: (fitxa)
Se présenter
Présentations
Se saluer
Les salutations
Activité
Activité
Activité
Chanson Bonjour Madame!
Se présenter : nom, âge, ville
Bonjour ou salut?
Chanson Je m’appelle…
(Fitxes)
Verbes: S’appeler, avoir, habiter
S’appeler
Tu t’appelles comment?
Je m’appelle Annie
À bientôt.
Tu habites où?
Les prénoms français:
Personnel
Interrogative
Schéme
Découvre la France:
Découvre la France
La França (fitxa)
La França. Activité
Le drapeau français. Il est bleu, blanc, rouge
La monnaie de la France. L’euro
Ville françaises: Paris, Nantes, Lyon, …
Paris
La géographie de la France
Mon dictionnaire français
Pictionary
Wordreference

Editorial Oxford
Activitats

Sisè


Parler des loisirs

Parler des petites tâches ménagères

Décrire sa journée

Qu’est-ce que c’est?

Verbes en –er, faire, lire, prendre, partir (je)

Verbes avec pronom: se lever, se laver, s’habiller, se coucher (je)


Editorial …
Activitats

Educació per a la ciutadania i els drets humans

EL CIRCO DE LA MARIPOSA
Adreces ciutadania
Pensar amb el cinema
Pel•lícula
Material
Activitats
Calaixera

Treball interdisciplinari

Els ecosistemes.
Adreces
Ecosistemes de la Terra. Vídeo
Classificació. Vídeo
Tipus. Vídeos
Cadena alimentària i altres. Vídeos
Calaixera

Altres activitats TAC del trimestre

Programació 1r trimestre ZER.

Activitats a Butbloc.

Activitats cd

ALTRES SETMANES


CURS ANTERIORS:

Aquest article ha estat publicat en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *