24/10/11

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/

CURS 2011/12

Període: 24/10/11 al 18/11/11

Llengua Catalana

Lliçó 3:
Les vocals A i E.
Aquell matí de fa set mil anys.
Missió espacial.
Una persecusió enginyosa.
L’abat de Poblet i l’emperador de la Xina.

Segon


12-17 Lectures
Les vocals neutres A i E
Gali. Aprofundiment. Les vocals
La síl•laba tònica
Mud
Derivació verbs/
noms/ adjectius

Exemples
Plurals femenins acabats en -es
Aventura’t amb l’ortografia
Les paraules canvien
El conte i la cançó
Un mes un conte!
Tipus de contes
Marracàs, el supergegant

Dictat

Racó de poesia
Poema i cançó: La tardor
Activitat
La tardor que jo conec

Revista: Zona’s magazine
Número 35
Miquel Desclot
Aranya de sostre

– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

Tercer

Textos narratius
La carbassa Carolina
5.- El venedor de forats
La carbassa Carolina
B/V
Esquema
MUD
Aventura’t amb l’ortografia
Interrogació/ Exclamació
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
Pauta d’escriptura de textos narratius
Informació

Textos poètics
Armari de llengua
Fem poesia

6. Escarabat Bum, Bum.
Vídeo
Làmina
Josep Carner
Biografia
Estrofes i versos
Dossier

3. Aquell matí de fa set mil anys (Cavall Fort 881-882)
Cavall Fort
Diàleg
Esquema
Qui parla amb qui?
Els tipus d’oracions
Esquema
Activitats
L’accent gràfic
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
Els sinònims
Esquema
JClic
Diccionari de sinònims
L’organització de la feina: L’agenda
Exemple

Dictat

Racó de poesia
Poema i cançó: La tardor
Activitat
La tardor que jo conec

Revista: Zona’s magazine
Número 35
Miquel Desclot
El casament del llapis i la goma
Vídeo recitant
Vídeo cantant
Poema
Auca

– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Quart

Textos narratius
La carbassa Carolina
5.- Un regal d’aniversari

Frases fetes
Esquema
Comparacions i frases fetes
Pauta d’escriptura de textos narratius
Redacta

Textos poètics
Armari de llengua
Fem poesia
Dossier

6. Bons consells

Els refranys
Esquema
Exemples

3. Missió espacial
Els astronautes
Tot sobre l’espai
Exploració de l’espai
La notícia
Taller de premsa
5 Qüestions
Els noms: Classificació
Esquema
Formar paraules
L’accentuació
Esquema
JClic
Les paraules crossa (sinònims)
Esquema
JClic
Diccionari de sinònims
El diccionari
Esquema
Diccionem

Dictat

Racó de poesia
Poema i cançó: La tardor
Activitat
La tardor que jo conec

Revista: Zona’s magazine
Número 35
Miquel Desclot
El casament del llapis i la goma
Vídeo recitant
Vídeo cantant
Poema
Auca

– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova


Cinquè

Textos narratius
La carbassa Carolina
5. Tarda de tardor
Poemes de tardor
Festes de tardor
El sentit figurat
Esquema
MUD
Els fonemes
Recursos
Les metàfores
Exemples
Dossier: La poesia
Pauta d’escriptura de textos narratius
Redacta

Textos poètics
6. Coses de la natura
Armari de llengua
Fem poesia
Dossier

Clementina Ardediu: Figuera
Poemes d’arbres
Joan Amades: El taronger
Més poemes d’arbres
Josep Carner: Palmera
Poesia

3. Una persecusió enginyosa

La polisèmia
Esquema
Presentació
Vídeo
A i E àtones
La E
La E oberta/tancada
La vocal neutra
La vaca cega (Joan Maragall)
Poema
Audició

El nom: Gènere i nombre
Esquema
El senyor i la senyora paraula
Activitat PDI
La narració
La carbassa Carolina

Dictat

Racó de poesia
Poema i cançó: La tardor
Activitat
La tardor que jo conec

Revista: Zona’s magazine
Número 35
Miquel Desclot
El casament del llapis i la goma
Vídeo recitant
Vídeo cantant
Poema
Auca

– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Sisè

Textos narratius
La carbassa Carolina
5. L’aventura del Polifem
Lectura
Pauta d’escriptura de textos narratius
La carbassa Carolina
Redacta

Textos poètics
6. Cançó
Armari de llengua
Esquema de la cançó
Dossier
Fem poesia
Cançons

2. L’abat de Poblet i l’emperador de la Xina
Llegenda
Les paraules compostes. El guinet.
Esquema
Esquema
La fàbrica de les paraules
L’accentuació
Esquema
JClic
Activitat
L’accent diacrític
Esquema
JClic
Activitat
Activitat
Els verbs regulars i els irregulars
Esquema
Activitat
La llegenda: El timbaler del Bruc
Llegenda
Vídeo

Dictat

Racó de poesia
Poema i cançó: La tardor
Activitat
La tardor que jo conec

Revista: Zona’s magazine
Número 35
Miquel Desclot
El casament del llapis i la goma
Vídeo recitant
Vídeo cantant
Poema
Auca

– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Lengua Castellana

Lección 3:
En mi casa.
La G.
La C y la Z. La D y la Z en posicion final.
La M, la N y la Ñ.
La B y la V.

Segundo

Mayúsculas
Editorial Yalde

La frase: Subjecto y Predicado
Juego
Ficha personal

Narración de vivencies personales
Cofre

Poema
Poesias

Dictado
– Windows Journal
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos Barcanova
– CD cuentes y poemas Barcanova

Tercero

4. Las tres delicadas
Conte

La G
Actividades
G/J
Ga/Go//Gu
Mud
Gue/Gui
El punto sobre la i
Güe/Güi
Mud
Gl/Gr
Actividades
JClic
Sopa de letres

Dictado
– Windows Journal
Autoavaluación
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Cuarto

4. El pájaro carpintero y el tucán
Cuento

La C y la Z
Actividad
Mud
Mud
Plural Z/C
Z-ces
Z al final de palabra
Actividad
Actividad
Plural de palabras que terminan en D
Cuento

Dictado
– Windows Journal
Autoavaluación
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Quinto

4. La rosa, reina de las flores
Artículo

La Ñ
Ruleta de palabras
MP/MB
Actividad
Mud
Ahorcado
NV
La letra V
Ortografía
MN
Ortografia M
Prefijo EN/IN delante de V, P, B y N
Mud
Gentilicios
ANAYA
ANAYA

Dictado
– Windows Journal
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Sexto

4. La receta del vidrio
Lectura

La B y la V
Actividad
Actividad
Actividad
Mud
Pretérito imperfecto –aba, …
ANAYA
Verbos terminados en –bir, y –buir.
ANAYA
JClic
Excepciones: Hervir, servir y vivir
Actividad
Verbos terminados en –aber y –eber
Uso V/B
Verbos en V
Uso V
Verbos terminados en –servar
Ortografía
Verbos que se escriben en B/V: Ir, tener y estar
Ortografía V

Dictado
– Windows Journal
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Matemàtiques

Lliçó 3:

Figures geomètriques.
La suma.
La multiplicació.
Divisió de números naturals.
Potències i arrels.

Segon

Unitats i desenes
Pràctica

Suma i resta. Suma de tres núm.
Joc
Matemàgic
Fitxes

Comptar de 2 en 2 i de 5 en 5
Sèries
Triangle, quadrat, rectangle i cercle.
Tangram
Els quadrats, els rombes i els seus amics
Simetria
Figures simètriques
Exemples
Activitat
Monedes
Joc

Problemes i gràfics
Clic


Editorial Vicens Vives
Internauta
Internauta

Tercer

Suma portant-ne. Núm de 5 xifres
Educalandia
Matemàgic
Fitxes

Propietats commutativa i associativa
Activitat

Arrodonir
Pràctica

Descompondre
Pràctica
Clic

Problemes
Activitats

Editorial Vicens Vives
Internauta

– Editorial Cruïlla
Autoavaluació
117316

Quart

Multiplicació de núm. de 2 i 3 xifres acabats en 0
Clic
Pràctica

Propietats de la multiplicació
Activitat
Estimació
Pràctica
Sumar i restar
Educalandia
Quadern

Orientació en un pla.
Localització d’elements en un pla

Problemes
Mud

Editorial Vicens Vives
Internauta


– Editorial Cruïlla
Autoavaluació
117316

Cinquè

Propietats i prova de la divisió
Mecànica de la divisió
Pràctica de la divisió

Dividir per 10, 100 i 1000
Pràctica
Operacions combinades

Joc
Proporcionalitat
Anem a comprar

Dividir nº acabats en 0
Quadrat màgic

Sumar i restar
Activitat

Problemes
Mud

Editorial Vicens Vives
Internauta


– Editorial Cruïlla
Autoavaluació
120979

Sisè

El quadrat i el cub d’un número
Esquema potències
Clic

Potències de base 10
Gemàgic
Flash

Escriptura abreujada de nombres grans
Vídeo

Arrel quadrada
arrel quadrada aproximada
Genmàgic
Pràctica
Problemes
Activitats

Editorial Vicens Vives
Internauta
Internauta
Internauta

– Editorial Cruïlla
Autoavaluació
?

Coneixement del Medi
Natural
i Social

Lliçó 2:
Ens fem grans (2n)

Lliçó 3:
La reproducció (6è)

Lliçó 3:
Espai i població. El municipi. (3r)
Les comarques (4t)

Lliçó 2:
Les institucions i la població de Catalunya. (5è)
Les institucions i la població d’Espanya i Europa. (6è)

Segon

El creixement i la transformació del cos
Recursos: Cos humà

Picasa
Etapes de la vida
Recursos: Cos humà
La mesura del temps
Vídeo
JClic
El pas del temps en l’entorn familiar
La família

La castanyada
Activitats

Editorial Cruïlla
Activitats

Tercer

Elements naturals
El paisatge
Dossier 1
Dossier 2
Elements artificials
Paisatge humanitzat
On viuen les persones: pobles i ciutats
Pobles i ciutats
Les feines: sectors
Dossier
JClic: Oficis 1
JClic: Oficis 2
Les comunicacions: personals i col•lectives
Esquema
JClic
Projecte
L’organització del municipi: l’ajuntament i les eleccions
Com ens organitzem: esquema
El patrimoni històric: les festes tradicionals
Les estacions i les festes
Educació viària: els senyals
Recursos

La castanyada
Activitats

Editorial Cruïlla 117310
Activitats

Quart

El paisatge
Fitxa d’observació
El paisatge de Catalunya
Recursos
Mapa joc
Mapa mut
La distribució de la població
Mapa
El treball
Clic
Tipus de turisme
Catalunya turisme
Les comunicacions
Esquema
Clic
Mapa
Itinerari
Com s’organitza una comarca
Clic 4t
Refranys populars
Recull
Patrimoni i història
Patrimoni gencat
La nostra comarca
Power Point

Consell Comarcal
La Noguera

Els mercats comarcals
800 anys de mercat a Balaguer

La castanyada
Activitats

Editorial Cruïlla 117317
Activitats

Cinquè


Catalunya dins de l’Estat espanyol
Tipus de comarques
Recursos Catalunya
Genmàgic: Comarques de Catalunya
Genmàgic: Comunitats d’Espanya

El govern autonòmic de Catalunya:
L’organització territorial de Catalunya
El nostre govern i tu

Distribució de la població a Catalunya
Mapa econòmic i de població Catalunya
Mapa econòmic i de població d’Espanya

L’estructura de la població a Catalunya
La població i el treball
Població a Catalunya

Gràfic de barres
Climograma
MUDS

Com ens organitzem
Mural

La població
Mural

Catalunya
Mural
Informació

La castanyada
Activitats

Editorial Cruïlla
5 medi natural 122082
5 medi social i cultural 122083
Activitats

Sisè

Espanya, un estat democràtic
Recursos Espanya
Vídeo comunitats

Els moviments migratoris a Espanya
Mapes Espanya
Població a Espanya

Els estats de la Unió Europea
Recursos Europa
Mapes
Vídeo

Les institucions de la Unió Europea
Recursos Unió Europea

La reproducció:
Clic
Cos humà
Dossier
Dossier
L’aparell reproductor masculí
Esquema
L’aparell reproductor femení
Esquema
Mestruació o regla
L’embaràs i el naixement. El creixement
Esquema
Esquema
Ecografia
Vídeo
Vídeo part
La no discriminació per raó de gènere
Lluita contra la discriminació
25 de novembre

La castanyada
Activitats

Editorial Cruïlla
6 medi natural 122084
6 medi social i cultural 122085
Activitats

Llengua Francesa

Lliçó 1:

Je m’apelle Vainille
J’adore l’école!

Cinquè


Saluer: Comment? Quel? Où?
Se saluer! (fitxa)
Au revoir!: (fitxa)
Se présenter
Présentations
Se saluer
Les salutations
Activité
Activité
Activité
Chanson Bonjour Madame!
Se présenter : nom, âge, ville
Bonjour ou salut?
Chanson Je m’appelle…
(Fitxes)
Verbes: S’appeler, avoir, habiter
S’appeler
Tu t’appelles comment?
Je m’appelle Annie
À bientôt.
Tu habites où?
Les prénoms français:
Personnel
Interrogative
Schéme
Découvre la France:
Découvre la France
La França (fitxa)
La França. Activité
Le drapeau français. Il est bleu, blanc, rouge
La monnaie de la France. L’euro
Ville françaises: Paris, Nantes, Lyon, …
Paris
La géographie de la France
Mon dictionnaire français
Pictionary
Wordreference

Editorial Oxford
Activitats

Sisè


Décrire sa salle de classe. Dans ma classe, il y a un bureau

Un poster: La salle de classe, le tableau, la cour, la chaise, le bureau, l’armoire, la fenêtre, la porte

Demander et dire l’heure. Quelle heure il est ? Il est huit heures moins le quart. Il es midi

Dire sa matière préférée. Ma matière préférée est la géographie

Quelle ? Français, maths, géographie, sciences, dessin, sport, anglais, musique, histoire

Il y a

Les prépositions de lieu: Sous, sur, derrière


Editorial …
Activitats

Educació per a la ciutadania i els drets humans

EL CIRCO DE LA MARIPOSA
Adreces ciutadania
Pensar amb el cinema
Pel•lícula
Material
Activitats
Calaixera

Treball interdisciplinari

Els ecosistemes.
Adreces
Ecosistemes de la Terra. Vídeo
Classificació. Vídeo
Tipus. Vídeos
Cadena alimentària i altres. Vídeos
Calaixera

Altres activitats TAC del trimestre

Programació 1r trimestre ZER.

Activitats a Butbloc.

Activitats cd

ALTRES SETMANES


CURS ANTERIORS:

Aquest article ha estat publicat en Curs 2011/12. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *