03/10/11

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 1r TRIMESTRE/

CURS 2011/12

Període: 03/10/11 al 21/10/11

Llengua Catalana

Lliçó 2:
Les majúscules.
Per què les mones salten de branca en branca.
La botiga de la senyora Quima.
La carta d’en Francesc.
Expedició a l’Annapurna (Nepal).

Segon

6-11 Lectures
Refranys i frases fetes
Armari de llengua
Armari de llengua
Clic
Refrany

La frase: Subjecte,
predicat i complements
Fitxa
Noms propis. Majúscules

Power Point
Activitat Flash
El conte
Un mes un conte!

Tipus de contes
El còmic
Còmic Piu-Piu

Dictat

Proves de velocitat i comprensió lectora
Calaixera

– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

Tercer

Textos narratius
La carbassa Carolina
3. La mosca
Pere Calders
Pere Calders
Les lletres mudes
Activitat
4. George Washington i el cirerer
Contes amb valors
L’anècdota

Les fruites
Camp semàntic: la fruita
Camp semàntic: la fruita seca
Descripció d’un animal
Lectura eficaç
L’oració i els seus components
Esquema
Composar frases
Practica
El punt i la coma
els signes d’interrogació i admiració
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
JClic: La Caputxeta vermella
Els antònims
Esquema
Editorial Teide
El diccionari: Les paraules guia
Esquema

Dictat

Proves de velocitat i comprensió lectora
Calaixera

– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Quart

Textos narratius
La carbassa Carolina
3. L’anècdota

Ocells del medi urbà: petits i mitjans
Ocells petits i mitjans
Sinònims
Esquema
Editorial Teide
4. L’àvia del trabuc
Viquipèdia
El resum
ZONA’s magazine
Protagonista i secundaris
Petits escriptors
Personatges de l’illa de Nim
Les paraules polisèmiques
Esquema
Presentació
Vídeo
El diccionari: Les paraules guia
Esquema
Diccionem
La carta
Esquema
Activitat
L’oració: subjecte i predicat
Esquema
Composar frases
Practica
La síl•laba tònica i la síl•laba àtona
Esquema
MUD: Comptem síl•labes
Aventura’t amb L’ortografia: Separem síl•labes
MUD: Síl•laba tònica
Mots aguts, plans i esdrúixols
Esquema accent
Esquema accentuació
Aventura’t amb l’ortografia: L’accent
JClic

Dictat

Proves de velocitat i comprensió lectora
Calaixera

– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova


Cinquè

Textos narratius
La carbassa Carolina
3. El ratolí i l’elefant
Els enemics més divertits
Església, pagoda i mesquita
Església
Pagoda
Mesquita
Parts d’un text narratiu
Petits escriptors
4. Robinson Crusoe
Autor: Daniel Defoe
Escriptor
Animals de companyia
Exemples
Els sinònims
Sinònims
Esquema
Editorial Teide
Els diftongs i els hiats
Esquema
Explicació
MUD
JCLIC
El punt
Esquema
Aventura’t amb l’ortografia
L’oració: subjecte i predicat
Esquema
Composar frases
Practica
La carta
Esquema
Activitat

Dictat

Proves de velocitat i comprensió lectora
Calaixera

– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Sisè

Textos narratius
La carbassa Carolina
3. L’escapada

4. Lluita d’estel

Els homònims
Esquema
Activitat
Activitats
Ús de a/e àtones
Esquema
Activitat vocal E
Activitat vocal E
Activitat la vocal neutra
El punt i la coma
Activitat
Aventura’t amb l’ortografia
Activitat: la coma
El verb: arrel i desinències
Esquema
Conjugació
Verbs catalans
Activitat
Activitat
El diari personal
Esquema
Esquema
El diari d’Anna Frank

Dictat

Proves de velocitat i comprensió lectora
Calaixera

– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Lengua Castellana

Lección 2:
Historias de animales.
La h.
La acentuación.
La B y la V.
Las palabras homónimas. La tilde diacrítica

Segundo

El abecedario
Mud
Campo semántico:
Los animales
Actividad
Familia de palabras
Mud

La sílaba tónica
Actividad
JClic

Adivinanzas
Mud
La descripción
Aprender a describir
El cuento
Clic

Poema
Taller de poesia
Poesies

Dictado
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

Tercero

3. La liebre y la tortuga
Las fábulas de Isótopo
Juego
4. Las tres delicadas

La h
H de hacha
Palabras con h
La h intercalada
Ortografia natural
Hie-/Hue-
El punto sobre la i
Ejercicio

Dictado
– Windows Journal
Autoavaluación
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Cuarto

3. Sopas de burro cansado

4. El pájaro carpintero y el tucán
Cuento
Palabras agudas, llanas o esdrújulas
Estudio de la sílaba
Actividad
Ortoflash
El acento gráfico
El punto sobre la i

Dictado
– Windows Journal
Autoavaluación
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Quinto

3. La nutrición
Información
4. La rosa, reina de las flores

La b delante de l/r
MUD
Completa
La b en bu-/ bus-/ bur-/ biblio-
El punto sobre la i
Ejercicio
Ejercicio
La b detrás de al-/ta-/sa-/ha-/cu-
Ejercicio
La b en palabras que empiezan por abo-/ abu-/
Ejercicio
La b en los prefijos ab-/ ob-/sub-/ abs-/ obs-
Ejercicio
La b en –bundo/- bunda/ -bilidad
Ejercicio
La b en los prefijos bi-/ biz- / bio-/ y en el sufijo –fobia
Ejercicio
La b en palabras de la misma familia
Repaso
La b y la v
Actividad
La v detrás de ad-/ di-/ ob-/ sub-/ in-/ con-
El punto sobre la i
La v en –ava/ -ave/ -avo/ -eva/ -eve/ -evo/ -iva/ -ivo
Ejercicio
La v en prefijos vice-/ viz-/ villa-
Ejercicio
La v en palabras de la misma familia
Repaso

Dictado
– Windows Journal
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Sexto

3. Un deporte alternativo: el skateboard
Información
4. La receta del vidrio
Activitat
Homónimas
Actividad
Tipos: homógrafas y homófonas
Actividad
Actividad
La tilde diacrítica
Ortoflash
Acentuación con Don Quijote

Dictado
– Windows Journal
– CD interactivo Barcanova
– CD recursos del aula Barcanova

Matemàtiques

Lliçó 2:
La suma i la resta.
Els nombres de quatre
i de cinc xifres.
La suma i la resta.
Multiplicació de
números naturals.
Múltiples i diviors.

Segon

Suma i resta de nº de
2 i 3 xifres
Corrector d’operacions
Activitat Flash suma
Activitat

Propietat commutativa

de la suma
Activitat
Relació suma/resta
Activitats Flash resta
Activitats
Activitats

Polígons
MUD

Cercle i circumferència
Paisatge geomètric
Geometria a l’escola

Problemes
Clic

Editorial Vicens Vives
Internauta

Tercer

Cardinals fins a 99.999
Galí
Clic

Comparació i ordre
Activitat
Activitat

Aproximació al miler
Activitat
Activitat

Sumar i restar 10 i
100 amb nº de 2 i 3 xifres
Joc sumar 10
Joc de sumes amb daus
Sumar centenes

Sèries decreixents
Activitat
Problemes
Càlcul mental

Editorial Vicens Vives
Internauta


Editorial Cruïlla
Autoavaluació
117308

Quart

Suma i resta de nº de
5 xifres
Activitat Flash suma
Activitats Flash resta

Propietats de la suma
Agrega: Commutativa
Teide: Associativa

Prova de la resta
Activitat

Restar desenes de
100 i centenes de 1000
Restar desenes
Restar centenes
– Restar milers


Orientació en un pla
Figures planes
Coordenades

Producte cartesià
Jocs
JClic

Problemes
Problemes

Editorial Vicens Vives
Internauta


– Editorial Cruïlla
Autoavaluació
117316

Cinquè

Multiplicació de 3 xifres
Esquema operacions
Activitat flash

Propietats de la
multiplicació
Commutativa
Associativa
Distributiva
Totes

Descomposició de nº
Animmat

Parentesis
Activitat

Estimació
Clic

Problemes
Problemes

Dades innecessàries

Editorial Vicens Vives
Internauta


– Editorial Cruïlla
Autoavaluació
120979

Sisè

Multiple i divisor
Esquema
Activitat

Divisors d’un nombre
Quadern virtual
Activitat

Càlcul del m.c.d
Activitat
Regleta de Cuisenaire

Càcul del m.c.m
Activitat

Nombres primers i compostos
Activitat
JClic

Criteris de divisibilitat
Esquema

Descomposició en factors primers
Genmàgic

Editorial Vicens Vives
Internauta


– Editorial Cruïlla
Autoavaluació
?

Coneixement del Medi
Natural
i Social

Lliçó 1:
Créixer sa (2n)

Lliçó 2:
El moviment del cos (3r)
El nostre creixement (4t)
Els éssers vius (5è)
Relació i coordinació (6è)

Lliçó 1:
El medi natural de Catalunya (5è)
El medi natural a Espanya i Europa (6è)

Segon

L’esquelet: Els ossos
Mud

Aparell locomotor
Els músculs
Clic
El cervell
La sang
El cor
Cos humà
El cuerpo humano
El cos humà: Vídeo

La castanyada
Activitats

Editorial Cruïlla
Activitats

Tercer

L’esquelet
Esquema
Escriu el nom dels ossos de l’esquelet
Informació
MUD
Animacions
Esquelet

La musculatura
Músculs
Escriu els noms dels músculs
Músculs
El moviment dels ossos i els músculs
MUD
Activitats
Com es mouen les articulacions
Les articulacions
Les articulacions
Interprtem radiografies
Edu3.cat
Per estar en forma
I tu, com et poses?
Temes claus

La castanyada
Activitats

Editorial Cruïlla 117310
Activitats

Quart

La reproducció
El creixement
D’on venen
els nens i les nenes.

Clic
Cos humà
Dossier
Dossier
Mestruació o regla
Vídeo part
Hàbits saludables
Mud
Joc
Relacions de parentiu
Jo i els que m’envolten
La família
La família

Els drets de l’infant
Fitxes
Oca
Altres

La castanyada
Activitats

Editorial Cruïlla 117317
Activitats

Cinquè


Les funcions dels éssers vius
Fitxes
Les cèl•lules
Vídeo
Esquema
Genmàgic
Els éssers unicel•lulars i pluricel•lulars
Adreces
Observem les cèl•lules
Fitxes
Les algues, verdures marines
Informació


Les unitats de relleu de Catalunya
Dossier de les comarques
Dossier
El relleu
Mud: unitats de relleu de Catalunya i la costa
Adreces
Mapes
Les aigües de Catalunya
Hidrografia
Mapa mud
Informació mapes
Joc
Rius de Catalunya
MUDS
Genmàgic: Rius de Catalunya
Esquema
Rius i llacs catalans: Vídeo
El Clima i la vegetació de Catalunya
Clima i vegetació
Clima, vegetació i fauna de Catalunya
Presentació de Catalunya
Informació mapa
Mapa mud
Vídeo
MUDS
Temps a Catalunya: Previsió
Fem de meteoròlegs
Elaboració d’un climograma
Com elaborar un climograma
Genmàgic: Gràfic linial de temperatures
Climograma de La Noguera
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Mapa espais naturals
Vídeo: Catalunya, natura viva
Informació

La castanyada
Activitats

Editorial Cruïlla
5 medi natural 122082
5 medi social i cultural 122083
Activitats

Sisè

Els òrgans dels sentits
Parts dels cinc sentits
Fitxes dels cinc sentits
La vista
L’oïda
L’olfacte
El gust
El tacte
La funció de relació
La funció de relació
El sistema nerviós
Esquema
Informació i word per descarregar
Informació i word per descarregar
Informació
Adreces
Vídeo
L’aparell locomotor
Esquema i adreces
Escriu les parts de l’esquelet
L’aparell locomotor i el moviment
El moviment
L’esquelet
MUD
Animacions
Els músculs
Músculs
Escriu els noms dels músculs
Músculs
Dissecció d’una pota de pollastre
Fitxa d’observació
Practica
Salvar vides i evitar lesions
Lesions i normes per prevenir malalties
Accidents i prevenció

El relleu d’Espanya: peninsular i insular
Esquema
El relleu
PDF
Informació mapa
Joc
Adreces
Mapes muds
Els rius d’Espanya: vessants
Hidrografia
PDF
Joc
Informació mapes
Mapa mud
El clima i la vegetació d’Espanya
Clima i vegetació
Clima i vegetació d’Espanya
Informació
Joc
Climes d’Espanya
Geografia d’Espanya
Joc

El relleu i els rius d’Europa
Joc
Mapa mut
JClic
Dossier
Conca hidrogràfica

El clima i la vegetació d’Europa
Presentació
Presentació
El relleu i els rius del món
Mapa mut del món
Mapes
Muntanyes del món

Llegim un mapa: L’escala, l’orientació i la llegenda
MUDS Escals
Informació
Per què les cases rurals són tan diferents?
Habitatges
De la ciutat al camp
Segàs: Vídeo

La castanyada
Activitats

Editorial Cruïlla
6 medi natural 122084
6 medi social i cultural 122085
Activitats

Llengua Francesa

Lliçó 1:

Je m’apelle Vainille
J’adore l’école!

Cinquè


Saluer: Comment? Quel? Où?
Se saluer! (fitxa)
Au revoir!: (fitxa)
Se présenter
Présentations
Se saluer
Les salutations
Activité
Activité
Activité
Chanson Bonjour Madame!
Se présenter : nom, âge, ville
Bonjour ou salut?
Chanson Je m’appelle…
(Fitxes)
Verbes: S’appeler, avoir, habiter
S’appeler
Tu t’appelles comment?
Je m’appelle Annie
À bientôt.
Tu habites où?
Les prénoms français:
Personnel
Interrogative
Schéme
Découvre la France:
Découvre la France
La França (fitxa)
La França. Activité
Le drapeau français. Il est bleu, blanc, rouge
La monnaie de la France. L’euro
Ville françaises: Paris, Nantes, Lyon, …
Paris
La géographie de la France
Mon dictionnaire français
Pictionary
Wordreference

Editorial Oxford
Activitats

Sisè


Décrire sa salle de classe. Dans ma classe, il y a un bureau

Un poster: La salle de classe, le tableau, la cour, la chaise, le bureau, l’armoire, la fenêtre, la porte

Demander et dire l’heure. Quelle heure il est ? Il est huit heures moins le quart. Il es midi

Dire sa matière préférée. Ma matière préférée est la géographie

Quelle ? Français, maths, géographie, sciences, dessin, sport, anglais, musique, histoire

Il y a

Les prépositions de lieu: Sous, sur, derrière


Editorial …
Activitats

Educació per a la ciutadania i els drets humans

EL CIRCO DE LA MARIPOSA
Adreces ciutadania
Pensar amb el cinema
Pel•lícula
Material
Activitats
Calaixera

Treball interdisciplinari

Els ecosistemes.
Adreces
Ecosistemes de la Terra. Vídeo
Classificació. Vídeo
Tipus. Vídeos
Cadena alimentària i altres. Vídeos
Calaixera

Altres activitats TAC del trimestre

Programació 1r trimestre ZER.

Activitats a Butbloc.

Activitats cd

ALTRES SETMANES


CURS ANTERIORS:

Aquest article ha estat publicat en Curs 2011/12. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *