01/02/10

DISTRIBUCIÓ DE LES LLIÇONS/ 2n TRIMESTRE/

CURS 2009/10

Període: 01/02/10 al 19/02/10

Llengua Catalana

Lliçó 6:
Les consonants C i Q.
He vist unes roses.
Poesies i poetes.
La narració fantàstica.
L’ofici de poeta.

Segon

26-30 Lectures
Distinció
R/RR entre vocals
Distinció R muda

Esquema
Power Point
Mud

Embarbussaments
Esquema
Recull

Família de paraules
Sufixos: -ada/-er/
-era/-ista/-aire/
Prefix: des-

Clic
Oficis i establiments

Paraules compostes
Muds de mots

Nom d’oficis i de
persones

Mud

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova                    

Tercer

La essa sorda/essa sonora
Esquema
Mud
Power Point
Joc

La comparació
Esquema
Mud

Les frases fetes
Esquema
Clic

Els refranys
Esquema
Exercici

Lectura d’una imatge

Text poètic: Flor o animal
Poesia@.com


Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

 

 

 

Quart


 

La r/rr i la r muda.
Esquema
Aventura’t amb
l’ortografia

L’adjectiu
Esquema
Joc

El llenguatge del còmic
Còmic piu-piu
Clic

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinquè                                    

 

 

 

 

 

 

La E tònica:
oberta i tancada
Activitat
Activitat

Les onomatopeies
Esquema
pdf

El llenguatge del mòbil
Diccionari sms

Jocs de llengua:
palíndroms,acròstics,
jocs amb monosíl·labs
Esquema
Acròstics
Palíndroms

El text narratiu:
El personatge
Com es fa un conte?

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
    

 

Sisè

Els signes d’admiració i interrogació
Esquema
Aventura’t am l’ortografia. Puntuació 3
Activitat
Curiositats   
– 
El sentit figurat
Esquema
Muds de mots

El sentit especial d’algunes paraules
Esquema
Muds de mots
Presentació
Vídeo

Famílies de paraules
Esquema
Activitat

Paraules de sentit genèric i paraules de sentit específic
Camps semàntics
Exemples
Camp semàntic: Família


Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
               

 

 

   

Llengua Castellana

Lliçó 6:
Las plantas.
El tren de sándwich.
Poesías.
Romeo y Julieta.
La pesadilla.

Segon


 

Vocabulari:
Plantes aromàtiques
Guia


Text instructiu:
Les plantes aromàtiques 

-Poema
Exemples

 

Embarbussaments
Recull

Abecedari
Español/
abecedario

Augmentatius i diminutius
Norma

Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova
– CD contes i poemes Barcanova

 

 

Tercer

Ll/y/i
Activitat

El nom: Classes
Gènere i nombre
Norma

El text instructiu
Mud

Lectura d’una imatge


Dictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

     

 

 

 

Quart

 

Ll/y/i
Activitat

El nom: Classes
Gènere i nombre
Norma
Activitats

Els determinants. Tipus
Activitats

Textos poètics
ExemplesFotografies fer paisatges

Dictat
– Windows Journal
Autoavaluació
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

 

 

 

Cinquè

 

Teatre en còmic
Activitat còmic

El diàleg
Exemples

Els cardinals
– Clic determinants

El sintagma nominal
Activitat

El nom: Classes
Clic
Activitats
ActivitatsDictat
– Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

Sisè

Els signes d’exclamació i interrogació
Esquema
Activitat
Activitat
Activitat


Els connectors

Classe de palabras
Activitats

Llistat
Actividad


Windows Journal
– CD interactiu Barcanova
– CD recursos d’aula Barcanova

 

 

   

Matemàtiques

Lliçó 7:
La resta portant-ne.
Practica la multiplicació.
La pràctica de la divisió.
Operacions amb nombres decimals.
Operacions amb fraccions.

Segon

Els nombres fins a 700
L’àbac
Activitat

La resta portant-ne
Genmàgic

La centena més pròxima
MUD

La recta numèrica
Joc

La calculadora
Calculadora virtual
Taules
– 

Seguir itineraris en la quadrícula
 

Problemes
Llistat

Editorial Vicens Vives
Internauta
Activitat

 

Tercer

Multiplicar per 10, 100 i 1000
Activitat
Activitat

Multiplicar nombres fins a 9999
per una xifra
Taules
Genmàgic

Propietat associativa
Activitat

Resta portant-ne
Activitat

Descomposició fins milers
Clic
Problemes
Llistat

 

Editorial Vicens Vives
Internauta
Activitat

 

 

Quart

                         

 

 

 

 

 

 

Zeros al quocient
Programa

Dividir per dues xifres
Flash
Activitats

Meitat, terç i quart
Activitat

El doble
 – Taules
Activitat

Problemes
Llistat


Autoavaluació
Repartim

Editorial Vicens Vives
Internauta
Activitat
Informació

 

Cinquè


Suma i resta amb decimals
Descomposició
Activitats

Multiplicar un decimal per un natural
Activitats

Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000
Activitat
Activitat
Genmàgic

Divisió d’un decimal per un natural
Activitats

Quocients decimals
Activitats

Problemes
Quinzet

Editorial Vicens Vives
Internauta 
Activitat

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sisè

La fracció d’un nombre
Activitat

Operacions amb fraccions
Diverses activitats

Fracció i nombres decimals
Activitat

Interpretació de gràfics que representen fraccions
Activitat

Reducció a comú denominador
Activitat

Problemes amb fraccions
Activitat

Editorial Vicens Vives
Internauta
Activitat
Activitat

 

 

Coneixement del Medi
Natural
i Social

Lliçó 2:
Els éssers vius (5è i 6è)
Lliçó 3:
Ens comuniquem (2n).
Les plantes i els fongs. (5è i 6è)
Lliçó 4:
Els animals. (5è i 6è)

Lliçó 5:
Diversitat d’animals. (3r)
El creixement de plantes i animals. (4t)

Segon

Aparells elèctrics
L’ordinador

Els materials
Clic

La família
Mud

Drets i deures
Declaració
Fitxes
Coneix els teus drets
Joc

Editorial Cruïlla
Activitats

Trobada natura:
L’electricitat
Generem electricitat
Un minut de ciència: l’electricitat
L’electricitat estàtica
Circuïts elèctrics
Trobada de natura

Primers auxilis
Joc

Carnaval i Vella Quaresma
Recursos
Carnaval
Vella Quaresma 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer

Classificació dels animals
Projecte
Curiositats

Característiques dels animals
Àlbum
Quadern

Mamífers, ocells, peixos, amfibis i rèptils
Esquema
Clic
Avalua’t

Les plomes
Els ocells
Joc

Els invertebrats
Esquema
Clic

Metamorfosis granota
Mud

Identificar animals
Joc
Jocs

Animals protegits
Viquipèdia
Camaléo

Vertebrats de Catalunya
Informació

Editorial Cruïlla 117310
Activitats

Trobada natura:
L’electricitat
Generem electricitat
Un minut de ciència: l’electricitat
L’electricitat estàtica
Circuïts elèctrics
Trobada de natura

Primers auxilis
Joc

 

 

Carnaval i Vella Quaresma
Recursos
Carnaval
Vella Quaresma

 

 

Quart

La nutrició de les plantes
La fotosíntesi
Vídeo

La reproducció de
les plantes

La flor
Exercicis
Animació

Les plantes sense flor
Fotos
Molses, falgueres i algues

Necessitat de les plantes
Productes
Aprofitament

Adaptacions al medi
Adaptacions

La nutrició dels animals
Presentació
Joc
Remugants

La reproducció dels animals
Projecte

Les necessitats dels animals
Productes

Agrupacions
d’animals
Coralls

El cicle vital d’un enciam
Informació

Editorial Cruïlla 117317
Activitats

Trobada natura:
L’electricitat
Generem electricitat
Un minut de ciència: l’electricitat
L’electricitat estàtica
Circuïts elèctrics
Trobada de natura

Primers auxilis
Joc
– 
 

Carnaval i Vella Quaresma
Recursos
Carnaval
Vella Quaresma

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

Cinquè

 

Les cèl·lules
Història
Esquema
PowerPoint

Éssers unicel·lulars i pluricel·lular
Activitats

Classificació éssers vius
Activitats
MUD

Les algues
Aulanet

Ceba microscopi
Experiment

Classificació de les plantes
Informació
Genmàgic

Fongs
Aulanet

Fem créixer floridures
Exemples
Exemples
Vídeo

Pluja àcida
Informació

Espècies amenaçades
Llistat
Informació

Els vertebrats: tipus

Les plomes
Els ocells

La truita i les
balenes

Dissecció truita
Balenes

La dentició dels
mamífers

Joc
Desplaçament
dels mamífers

Parcs zoològics
Zoo de Barcelona
Aquari de
Barcelona

Els artròpodes
Power Point

L’alimentació dels insectes
Hablemos de insectos

Els mol·luscs
Informació

Observem els cargols
Projecte

Altres invertebrats:
equinoderms, anèl·lids,
esponges, meduses,
anemones i coralls
Informació

Observem una
estrella de mar
Informació
Vídeo

Estudiem la llagosta
Llagosta insecte
Vídeo

llagosta crustaci
Avalua’t

La nutrició de les plantes
La fotosíntesi

La reproducció de les plantes
La flor
Exercicis
Animació

Les plantes sense flor
Fotos
Molses, falgueres i algues

Necessitat de les plantes
Productes
Aprofitament

Adaptacions al medi
Adaptacions

La nutrició dels animals
Presentació
Joc
Remugants

La reproducció dels animals
Projecte

Les necessitats dels animals
Productes

Agrupacions
d’animals

Coralls

El cicle vital d’un enciam
Informació


Editorial Cruïlla 122082/122083
Activitats


Carnaval i Vella Quaresma
Recursos
Carnaval
Vella Quaresma

 

 

Sisè

Les cèl·lules
Història
Esquema
PowerPoint

Éssers unicel·lulars i pluricel·lular
Activitats

Classificació éssers vius
Activitats
MUD

Les algues
Aulanet

Ceba microscopi
Experiment

Classificació de les plantes
Informació
Genmàgic

Fongs
Aulanet

Fem créixer floridures
Exemples
Exemples
Vídeo

Pluja àcida
Informació

Espècies amenaçades
Llistat
Informació
Els vertebrats: tipus
 
Esquema
Clic
Avalua’t
 

Les plomes
Els ocells

La truita i les
balenes
Dissecció truita
Balenes

La dentició dels
mamífers

Joc
Desplaçament
dels mamífers

Parcs zoològics
Zoo de Barcelona
Aquari de
Barcelona

Els artròpodes
Power Point

L’alimentació dels insectes
Hablemos de insectos

Els mol·luscs
Informació

Observem els cargols
Projecte

Altres invertebrats:
equinoderms, anèl·lids,
esponges, meduses,
anemones i coralls
Informació

Observem una
estrella de mar
Informació
Vídeo

Estudiem la llagosta
Llagosta insecte
Vídeo

llagosta crustaci

Avalua’t

Observem els cargols
Projecte

 

La nutrició de les plantes
La fotosíntesi

La reproducció de les plantes
La flor
Exercicis
Animació

Les plantes sense flor
Fotos
Molses, falgueres i algues

Necessitat de les plantes
Productes
Aprofitament

Adaptacions al medi
Adaptacions

La nutrició dels animals
Presentació
Joc
Remugants

La reproducció dels animals
Projecte

Les necessitats dels animals
Productes

Agrupacions
d’animals

Coralls

El cicle vital d’un enciam
Informació

Editorial Cruïlla 122084/122085
Activitats

Trobada natura:
L’electricitat
Generem electricitat
Un minut de ciència: l’electricitat
L’electricitat estàtica
Circuïts elèctrics
Trobada de natura

Primers auxilis
Joc

 

Carnaval i Vella Quaresma
Recursos
Carnaval
Vella Quaresma

 

 

   

Educació per a la ciutadania i els drets humans

La Illa de Nim
Pensar amb el cinema
Trailer

Treball interdisciplinari

Programa Thao: Fruites i verdures
Adreces
Programa Thao: Els lactis
Adreces
Proojecte: Plantes remeieres
Programa
Adreces

Altres activitats TAC del trimestre

   

Programació 2n trimestre ZER.

Activitats a Butbloc.

 

Activitats cd

 

 

 

Aquest article ha estat publicat en Curs 2009/10. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *