Competència en llengua oral. Fonaments i estratègies

microEl curs de formació “Competència en llengua oral. Fonaments i estratègies” té per objectiu proporcionar coneixements i eines didàctiques als docents de Primària i Secundària. Aquest curs s’emmarca en l’impuls que, a partir de la implantació dels nous currículums de Primària i Secundària, hi ha necessitat de donar a l’ensenyament-aprenentatge de la llengua oral.

Els continguts del curs estan pensats per establir correspondències entre els fonaments teòrics de la didàctica de la llengua oral, els gèneres discursius dels mitjans audiovisuals i la literatura oral, per una banda, i l’explotació didàctica de les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC), específicament quant al desenvolupament de seqüències didàctiques de llengua oral amb mitjans TAC.

Objectius generals

  • Conèixer les competències comunicatives, especialment les referides a la llengua oral, i la manera d’avaluar-les.
  • Estudiar les principals característiques de la didàctica de la llengua oral.
  • Conèixer les principals formes de la literatura oral.
  • Estudiar les formes de comunicació pròpies i els gèneres discursius dels mitjans de comunicació audiovisual en relació a la llengua oral i a l’àmbit educatiu.
  • Conèixer els principals recursos informàtics per treballar la llengua oral a l’aula.

Format

El curs compta amb una aula virtual en entorn Moodle, en què es recullen els materials didàctics i complementaris del curs, hi ha els fòrums de debat i l’aplicatiu de lliurament d’exercicis. Aquesta aula virtual és l’espai de relació entre les persones participants i la formadora.

Estructura

La durada del curs és de 45 hores: sis hores per mòdul i un projecte final de quinze hores. Cada mòdul s’organitza en cinc pràctiques i uns exercicis. En total , cada mòdul representa sis hores de formació. Els mòduls són:

  • Mòdul 1: Fonaments teòrics de didàctica de la llengua oral.
  • Mòdul 2: Eines multimèdia 1.
  • Mòdul 3: Gèneres discursius dels mitjans audiovisuals.
  • Mòdul 4: Eines multimèdia 2.
  • Mòdul 5: Literatura oral

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de l’entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònic…

Requeriments tècnics

Els materials d’aquest curs s’han dissenyat per treballar-se amb diferents programes que es troben a la xarxa de forma gratuïta, per tant caldrà comptar amb accés a Internet i els permisos per instal·lar programari a l’ordinador. Hauran de poder ser visualitzats ambs els navegadors Netscape i Internet Explorer (versió 4 i superiors), i el Firefox, amb les opcions Javascript i galetes activades (eines disponibles al DVD-ROM Materials de Formació).

Tutoria i seguiment del curs

A cada participant se li assigna un tutor o tutora formadora que l’assessorarà i l’orientarà en el treball dels diferents mòduls. L’alumnat participant pot formular les consultes i preguntes que calgui pel correu electrònic intern de l’aula virtual. Per aquest mètode pot demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés de cada participant basant-se en els exercicis.

Pel que fa al seguiment del curs, l’alumnat participant trobarà pautes de seguiment i materials a l’aula virtual. També haurà de realitzar algunes pràctiques en l’àmbit de l’aula virtual. Es recomana fer ús dels espais formatius de l’aula virtual exclusivament per a les finalitats del curs.

Calendari del curs

El curs tindrà lloc entre el 6 d’octubre de 2008 i el 9 de febrer de 2009.

El període d’inscripció al curs és entre l’1 i el 21 de setembre de 2008. La formalització de la inscripció no presuposa l’admissió automàtica al curs.

Inscripció

Deixa un comentari