Conte ve, mentida va

contevementidava

[Accés als arxius]

Els currículums de l’àmbit de llengües de l’educació primària1 i de l’educació secundària2 estableixen que l’alumnat ha d’assolir una sèrie de competències bàsiques (competència comunicativa, competència literària i competència plurilingüe i pluricultural), en les quals és present l’oralitat.

La primera d’aquestes competències, per ser la més general i comuna a totes les àrees, és la competència comunicativa oral. Cal considerar-la en totes les seves dimensions (interacció, escolta, producció i mediació), atenent tant els aspectes
verbals com els no verbals i utilitzant tots aquells mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació que ajudin l’alumnat a desenvolupar capacitats expressives en diferents contextos i situacions.

Pel que fa als continguts relacionats amb la competència literària, hem de citar com a referents d’aquest material els que es relacionen amb la literatura popular oral. Aquests gèneres literaris ens permeten treballar alhora continguts literaris i, des de la dimensió comunicativa, plantejar activitats basades en l’aplicació de les habilitats comunicatives receptives, productives i interactives.

És en aquest context que us presentem Conte ve, mentida va, una proposta didàctica per treballar la literatura oral centrada en el gènere del conte, adreçada a l’alumnat de cicle superior de primària i d’educació secundària obligatòria.

L’edició d’aquest material ha comptat amb la col·laboració del Departament d’Educació i s’emmarca en un pla d’actuacions adreçat a facilitar el desenvolupament de la competència comunicativa en llengua oral, que inclou,
entre altres iniciatives, propostes didàctiques i activitats per a l’alumnat.

El material Conte ve, mentida va s’estructura de la manera següent:

 • Dossier didàctic sobre la literatura oral Conte ve, mentida va. Una proposta didàctica de literatura oral per a cicle superior de primària i ESO. Consta d’una part teòrica, que tracta temes com ara l’oralitat, l’art d’explicar contes i l’univers de la rondalla, entre d’altres, i una part pràctica amb activitats per fer amb l’alumnat basades en el material manipulatiu i d’àudio que acompanya el dossier. A més, es facilita al professorat un recull de rondalles, l’estructura de les quals s’ha analitzat a la part teòrica del dossier.
 • Dos contes adaptats per a lectura fàcil, com un recurs més per treballar la competència oral a l’aula.
 • CD àudio Contes de tots colors. Es tracta de l’enregistrament d’un recull de contes d’arreu del món explicats per diferents narradors i narradores de procedències geogràfiques diverses (Catalunya, el Japó, Mèxic, el Marroc… ). Com a material complementari de suport per al professorat s’inclou la transcripció dels contes dels quals s’ha fet una proposta d’activitats.
 • Joc de 16 cartes Les odissees d’una Zeta per treballar l’estructura de la rondalla.
 • Joc de 37 fotografies Del gest al mot per treballar el llenguatge multimodal. Les cartes de Les odissees d’una Zeta i les fotografies de Del gest al mot es presenten en format de baralla de cartes. També s’inclouen els arxius en el CD que acompanya el material.

Arxius descarregables

Els arxius que podeu trobar en aquesta pàgina són els següents:

1. DOSSIER CONTE VE, MENTIDA VA

 • Dossier didàctic Conte ve, mentida va. Part teòrica sobre la literatura oral que tracta temes com ara l’oralitat, l’art d’explicar contes i l’univers de la rondalla, entre d’altres.
 • Proposta d’activitats, basades en el material manipulatiu i d’àudio que acompanya el dossier.

2. MATERIALS MANIPULATIUS

 • Joc de 16 cartes Les odissees d’una Zeta.
 • Joc de 37 fotografies Del gest al mot.

3. RECULL DE CONTES

 • Recull de rondalles, textos de les rondalles que s’han analitzat a la part teòrica del dossier.
 • Transcripció de textos del CD Contes de tots colors dels quals es fan propostes d’activitats.

[Accés als arxius]

Deixa un comentari