Documents formals

 • Projecte educatiu de centre:

PEC JUNY 2020

 • Memoria anual 2020-2021:

MEMORIA ANUAL 2020-2021

 • Pla anual 2020-2021

PLA DE PROGRAMACIÓ ANUAL 2020-2021

 • Projecte lingüístic:

projecte lingüístic

 

 • Plà d’atenció a la diversitat:

pla d’atenció a la diversitat

 

 • Consell de participació:

Reglament de funcionament del consell de participació

 

 • Reglament de Règim intern:

RRI

 

 • Normes d’organització i funcionament:

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (NOFC)

 

 • Acció tutorial:

ACCIÓ TUTORIAL

 

 • Concreció del currículum:

CONCRECIÓ DEL CURRÍCULUM

 

 • Compromís educatiu

Compromís educatiu