Documents formals

 • Projecte educatiu de centre:

PEC JUNY 2020

 • Memoria anual 2022-2023:

MEMORIA ANUAL 2022-2023

 • Projecte lingüístic:

projecte lingüístic

 • Plà d’educació per a la sostenibilitat:

PES llim bonavista

 • Plà d’atenció a la diversitat:

pla d’atenció a la diversitat

 • Consell de participació:

Reglament de funcionament del consell de participació

 • Reglament de Règim intern:

RRI

 • Normes d’organització i funcionament:

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (NOFC)

 • Acció tutorial:

ACCIÓ TUTORIAL

 • Concreció del currículum:

CONCRECIÓ DEL CURRÍCULUM

 • Compromís educatiu

Compromís educatiu

 • PAC 

PLA ANUAL DE CENTRE 2023-2024