DOMINI DE DIFERENTS LLENGÜES EN ACABAR L’ESO

31índice1El Govern presenta el Marc per al plurilingüisme per garantir que l’alumnat domini diferents llengües en acabar l’educació obligatòria

  • Es donaran instruments a l’alumnat per afavorir les oportunitats de comunicació i d’aprenentatge al llarg de la vida
  • El nou Marc plurilingüe consolida el català com a llengua vehicular de referència de l’aprenentatge i com a dinamitzadora del tractament integrat de les llengües
  • A més de potenciar les llengües estrangeres previstes en el currículum, es difondran les llengües d’origen de l’alumnat nouvingut
  • La finalitat és aconseguir que l’any 2018 l’alumnat sigui competent en llengua catalana, en llengua castellana i en una llengua estrangera en acabar l’ESO
  • Un total de 52 centres formaran part del pla de plurilingüisme, que s’inclouen en els 1.400 centres que utilitzaran l’anglès per impartir continguts curriculars

About Monti Mestres

Aquest bloc pretén ser una eina útil en especial per als Tutors de les Aules d'Acollida, així com per als Coordinadors Lingüístics dels centres, tant de primària, com de secundària. S'hi penjaran les novetats bibliogràfiques: manuals, llibres de text, DVD, pàgines Web, etc que puguin ser susceptibles de ser emprades a les Aules d'Acollida per al docent o per als alumnes; així mateix també s'informarà d'aquelles activitats, conferències, cursos, etc. que es facin a Sant Boi a través de les Biblioteques, del Consorci de Normalització Lingüística, de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, etc i de qualsevol altre esdeveniment relacionat amb la llengua, la interculturalitat i/o la cohesió social que pugui repercuti en benefici de la tasca docent a les Aules d'Acollida i també a la resta de l'alumnat dels centres. D'altra banda, el bloc també vol ser un element d'interconnexió del diferents professionals docents dels centres de Sant Boi que estan directament implicats en aquesta temàtica. De tal manera, que a través de`l lloc web podran fer comentaris al diferents articles que s'hi pengen, així com participar en el forum, o bé penjar unitats didàctiques o activitats fetes que puguin ser interessants per compartir amb la resta de companys.
This entry was posted in LLENGÜES ESTRANGERES. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *