Avaluació diagnòstica de 4t. 2017

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DE 4t d’ESO

què avalua

La prova avaluarà les competències i els coneixements bàsics que els i les alumnes han d’haver adquirit en els àmbits de matemàtiques, científicotecnològic i llengua (llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera).
Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de comprensió lectora i d’expressió escrita.
L’exercici de competència matemàtica inclourà activitats de càlcul, de relació, d’espai, de forma i mesura i d’estadística.

L’exercici de competència científicotecnològica inclourà activitats sobre fenòmens naturals i tecnològics, comprensió de la metodologia de recerca científica, interpretació d’informació i anàlisi  d’aplicacions tecnològiques

resultats

La prova vol oferir informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es comunicaran els resultats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada centre i alumne o alumna seran confidencials.
Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa,i per tant seran importants en l’avaluació final d’etapa per l’equip docent de quart.

La prova es farà els dies 14 i 15 de febrer de 2017 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne o alumna farà la prova al seu centre, la qual serà corregida per professorat extern.

Full informatiu per a l’estudiant

Full Informatiu per a les famílies

 Consulteu les proves corregides del curs 2015-16

 Es poden consultar els ítems alliberats de competència científica publicats al número 26 i al número 30 de la col·lecció ‘Documents’


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.