Avaluació diagnòstica de 4t d’ESO 2016

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DE 4t d’ESO

què avalua

La prova avaluarà les competències i els coneixements bàsics que els i les alumnes han d’haver adquirit en els àmbits de matemàtiques i llengua (llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera).
Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de comprensió lectora i d’expressió escrita.
L’exercici de competència matemàtica inclourà activitats de càlcul, de relació, d’espai, de forma i mesura i d’estadística.

resultats

La prova vol oferir informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es comunicaran els resultats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada centre i alumne o alumna seran confidencials.
Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa, tot i que no determinaran la superació del curs ni de l’etapa. Aquestes decisions corresponen al centre educatiu.

quan i on es farà

La prova es farà els dies 16 i 17 de febrer de 2016 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne o alumna farà la prova al seu centre, la qual serà corregida per professorat extern.

Prova d’avaluació de quart d’ESO 2016: Novetats

La competència cientificotecnològica consisteix en la capacitat de resoldre problemes, d’explicar fenòmens naturals i tecnològics, d’interpretar dades, de comprendre la metodologia científica i d’analitzar i avaluar aplicacions tecnològiques. Tot això dut a terme a partir dels coneixements científics i tecnològics, així com del domini dels processos de l’activitat científica.

Els materials orientatius que s’ofereixen més avall són unes activitats d’exemple que han de servir als docents per fer-se una idea de com seran les activitats de les proves definitives. En la prova definitiva hi haurà un total aproximat de 30 ítems, agrupats en quatre o cinc activitats d’estímul. Cada activitat s’estructura a partir d’un context, que pot tenir diferent format i que ha de servir d’estímul inicial: un fragment escrit, diagrames, gràfics, figures, taules que poden acompanyar o no un text. Cada activitat inclou ítems de complexitat diferent. Els ítems d’aquesta prova són de tres tipus: d’opció múltiple simple, d’opció múltiple complexa i d’opció de resposta oberta.

Materials orientatius sobre com seran les proves de la competència cientificotecnològica.

Es poden consultar els ítems alliberats de competència científica publicats al número 26 i al número 30 de la col·lecció ‘Documents’

Full informatiu per a l’estudiant 

Full Informatiu per a les famílies


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.