AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DE 4t d’ESO

AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA DE 4t d’ESO

què avalua

La prova avaluarà les competències i els coneixements bàsics que els i les alumnes han d’haver adquirit en els àmbits de matemàtiques i llengua (llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera).
Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de comprensió lectora i d’expressió escrita.
L’exercici de competència matemàtica inclourà activitats de càlcul, de relació, d’espai, de forma i mesura i d’estadística.

resultats

La prova vol oferir informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es comunicaran els resultats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada centre i alumne o alumna seran confidencials.
Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa, tot i que no determinaran la superació del curs ni de l’etapa. Aquestes decisions corresponen al centre educatiu.

quan i on es farà

La prova es farà els dies 10 i 11 de febrer de 2015 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne o alumna farà la prova al seu centre, la qual serà corregida per professorat extern.

Prova d’avaluació de quart d’ESO 2015: Novetats

Per agilitar el procés de correcció dels quaderns de la prova, aquest any s’ha introduït un nou sistema de resposta, que és el mateix que s’ha aplicat a la prova de sisè d’educació primària del 2013-2014.Les respostes a les preguntes tancades ja no es marquen al quadern de la prova, sinó en un full de respostes.Cal tenir en compte que:- En la prova de llengua catalana i llengua castellana, la redacció s’ha de fer al quadern i no en un full a part.

– En la prova de llengua estrangera es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full de respostes. La redacció també s’ha de fer al quadern.

– En la prova de matemàtiques s’han de contestar tres preguntes obertes al quadern. Aquestes tres preguntes estan convenientment indicades tant al quadern com al full de respostes.

Per facilitar que l’alumnat es familiaritzi amb el nou model, es poden utilitzar les proves, convenientment adaptades al nou model, dels cursos 2012-2013 i 2013-2014. S’hi inclouen les proves corregides.


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Heu d'identificar-vos per publicar un comentari.