PROJECTE CEEPSIR

INTEGRA-CEEPSIR té dues funcions principals:

 1. Escola d’educació especial Joan XXIII, atén als alumnes escolaritzats al propi centre en edats compreses entre els 3 als 21 anys, en les etapes educatives d’infantil primària i secundària, i el programa Pont de transició de vida adulta i laboral.
 2. CEEPSIR – Serveis específics per a la inclusió de nens i nenes en espais ordinaris, en edat escolar obligatòria. Aquests serveis tant van dirigits als alumnes amb n.e.e derivades d’una discapacitat i/o trastorn, proporcionant programes de suport, adaptació de recursos…, com als professionals que els atenen en diferents espais i/o situacions, aportant assessorament, estratègies, formació… i a l’entorn comunitari.

Treballem per atendre les necessitats de la zona oferint el coneixement i l’especialització en diferents discapacitats i/o trastorns i col·laborant amb la inclusió d’aquests infants en entorns ordinaris.

CONTEXTUALITZACIÓ

En data 22 de desembre de 2010 es publica al DOGC la resolució EDU/4168/2010, que el CEE Joan XXIII es un dels centres seleccionats com a “Centre de referència dels centres de la comarca de la Garrotxa, amb programes específics de suport a la participació d’alumnat greument afectat en contextos ordinaris” amb caràcter experimental per als cursos 2010-2011 i 2011-2012. Des del 2012 fins el 2022 continuem exercint les funcions de centre de referència.

L’any 2017 es publica el decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu on s’articula la transformació dels centres d’educació especial en centres de recursos en l’article 25.1. No és fins el 27 d’abril de l’any 2022 quan s’obre la convocatòria pública per a la selecció de centres d’educació especial interessats a esdevenir proveïdors de serveis i recursos en la qual l’escola es presenta.

El dia 1 de juliol del 2022 es publica la resolució per la qual el Departament d’Educació  adjudica el servei CEEPSIR a la nostra escola per un període de 5 anys.

QUÈ ÉS EL CEEPSIR?

És un suport intensiu que té com a finalitat orientar i concretar estratègies de centre i desenvolupar programes específics de suport a l’escolarització per a l’èxit de l’alumnat, en coordinació amb els/les docents i els equips directius de les escoles, dels centres d’educació primària i secundària.

FUNCIONS DEL CEEPSIR

 • Orientar i definir actuacions ajustades a les NEE de l’alumnat.
 • Desenvolupar programes específics de suport a l’escolarització: comunicació, aprenentatges, desenvolupament social, autonomia i regulació de conducta.
 • Elaboració, modelatge i adaptació de recursos pedagògics, metodològics i material divers.
 • Compartir coneixement i expertesa que afavoreixin la millora de la qualitat de l’atenció educativa al conjunt de l’alumnat del centre ordinari.
 • Col.laborar amb tots els agents implicats en l’atenció educativa (CSMIJ, CDIAP, EAP, lleure…), establir mecanismes de coordinació i presa de decisions conjuntes.
 • Promoure l’autonomia i l’autodeterminació de l’alumnat amb NEE vetllant per la seva participació en entorns ordinaris.
 • Facilitar l’ampliació de coneixements i l’aprenentatge dels equips docents per fomentar canvis en les cultures i pràctiques inclusives dels centres que es concretin en una diversificació i millora de la resposta educativa.

OBJECTIUS

 • Oferir suport als alumnes amb NEE derivades de qualsevol transtorn o discapacitat intell.lectual escolaritzats en centres ordinaris que imparteixen ensenyaments obligatoris.
 • Ajudar a la inclusió de l’alumnat amb NEE  escolaritzats en els centres ordinaris.
 • Promoure la inclusió de les persones amb edat escolar amb NEE en entorns comunitaris.
 • Continuar donant resposta a les necessitats de la zona realitzant formacions a mida a diferents col.lectius relacionats amb el món educatiu, elaboració/adaptació de materials a demanda, col.laboració amb entitats…