PROGRAMES ESPECÍFICS

  • Aquest servei ofereix atenció, assessorament, seguiment i formació a aquells centres que tinguin escolaritzats alumnes amb un diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i/o de Trastorn de Conducta (TC), o altres programes que es puguin iniciar de suport a la inclusió d’alumnes en centres ordinaris. Els programes van adreçats tant a alumne amb aquests diagnòstics, com a tot el seu àmbit escolar (companys d’aula, mestres, claustre de professors, monitors…)
  • Actualment s’ofereixen 2 programes en l’etapa d’educació primària.
              A. Programa de suport a alumnes amb TEA
              B. Programa de suport a alumnes amb TC

QUÈ PRETENEM?

Ajudar a la inclusió dels alumnes amb TEA i/o TC, actuant en els àmbits que ho propiciaran:

  • Àmbit individual: Cercar i definir les estratègies i recorreguts a utilitzar en el seu procés educatiu, per tal que en formi part amb el mínim d’angoixes.
  • Àmbit grupal (aula/ companys): Cercar i definir les estratègies, recorreguts i activitats per tal que els companys tinguin a l’alumne amb TEA i/o TC com un company més. A la vegada, crear el clima d’aula que permeti que l’alumne no quedi aïllat dels seus companys.
  • Àmbit professional: Proveir de les eines necessàries perquè els professionals que tenen relació amb l’alumne puguin accedir al suport i estratègies oportunes per afavorir al màxim la seva inclusió.

 COM ES REALITZA LA DEMANDA

  • Les demandes pels programes de suport a alumnes amb TEA i/o TC, les realitza l’EAP de referència del centre ordinari de l’alumne. Posteriorment es fa el dictamen d’atenció i s’atén amb el vist i plau del director provincial del Departament d’Ensenyament.
  • L’EAP després de fer-ne la valoració, indica el tipus d’atenció que es realitzarà: valoració, assessorament, atenció directa…