PROGRAMES ESPECÍFICS

Els centres d’educació especial del sistema educatiu poden ser proveïdors de serveis i recursos per als docents d’escoles i centres d’educació secundària, amb la finalitat d’orientar i concretar les actuacions més ajustades a les necessitats educatives de l’alumnat i desenvolupar programes específics de suport a l’escolarització dels alumnes, sempre en coordinació amb els equips directius dels centres i els serveis educatius.

Els programes específics de suport a l’escolarització poden ser de dos tipus:

  • De col·laboració i assessorament per la millora de l’atenció a l’alumnat dins el sistema educatiu inclusiu a fi de participar en la creació d’un context que prepara i s’adequa a l’alumnat i elimina barreres que dificulten les seves oportunitats d’aprenentatge.
  • D’aplicació de programes d’estimulació de la comunicació i el llenguatge, les habilitats adaptatives, l’autoregulació emocional, o altres.

QUÈ PRETENEM?

Ajudar a la inclusió dels alumnes amb NEE derivades d’un trastorn o una discapacitat actuant en els àmbits que ho propiciaran:

  • Àmbit individual: Observar, cercar i definir les estratègies i recorreguts a utilitzar en el seu procés educatiu, per tal que en formi part amb el mínim d’angoixes. Promoure l’autonomia i l’autodeterminació de l’alumnat vetllant per la seva participació en entorns ordinaris.
  • Àmbit grupal (aula/ companys): Observar l’entorn escolar, dinàmiques d’aula, l’aplicació de recursos i eines per col.laborar en la implementació de mesures i suports universals i addicionals per afavorir una aula més inclusiva. Col.laboració en la prevenció de conflictes, educació emocional, competència social, orientació acadèmica i professional…
  • Àmbit professional: Acompanyar, modelar, assessorar, orientar i donar suport als diferents agents de la comunitat eduactiva per fomentar canvis en les cultures i pràctiques inclusives dels centres. Col.laborar en sistemes d’avaluació i cribatge, avaluació de l’alumnat, PSI…

 COM ES REALITZA LA DEMANDA

  • A fi de rebre atenció del CEEPSIR l’alumne/a ha de disposar de l’informe de l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu en reconeixement de NEE, en la qual consti que requereix aquest suport.