Emocions

   LA COMPETÈNCIA EMOCIONAL A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

La competència emocional consisteix en un conjunt d’habilitats, coneixements i actituds, que permeten comprendre, expressar i regular de forma apropiada els fenòmens emocionals. Inclou consciència emocional, control de la impulsivitat, capacitat per al treballa en equip, cuidar-se així mateix i tenir cura dels altres…entre d’altres. Això facilita una millora adaptació a les circumstàncies de la vida, com ara els processos d’aprenentatges, la resolució de problemes, les relacions interpersonals…
L’objectiu de l’educació emocional és el desenvolupament de les competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autogestió, competència social, habilitats de vida i benestar.

Les competències transversals relacionades són:

– Competències metodològiques:
Competència d’aprendre a aprendre: té dues dimensions fonamentals:
• L’adquisició de la consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals,      emocionals i físiques) del procés i les estratègies necessàries per desenvolupar-les, així com del que es pot fer amb ajuda d’altres persones.
• Disposar d’un sentiment de competència personal, que redunda en el desenvolupament de les actituds, la confiança en un mateix i el gust d’aprendre.

Competències personals:
o Competència autonomia i iniciativa personal. Aquesta competència i aplicació
d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionats, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, de calcular riscos i d’afrontar els problemes, així com la capacitat de demorar la necessitat de satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.

Competència específica per conviure i habitar el món:
o Competència social i ciutadana. Integra coneixements, habilitats i actituds que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades.

  TRASTORN I EMOCIONS

Les dificultats en l’expressió de les emocions i en l’adquisició de les habilitats socials formen part dels trets característics dels infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Un gran nombre d’autors parlen d’una incapacitat per comprendre i expressar les emocions en els infants amb autisme i això, pot ser degut a l’absència d’intel·ligència emocional. Això no vol dir que les persones amb autisme no tinguin emocions sinó que presenten grans dificultats en l’expressió i el reconeixement. Per tant, podem dir que mostren dificultats tant per expressar
les pròpies emocions com per identificar les emocions dels altres. Les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista tenen més problemàtica a l’hora d’atribuir desitjos, intencions, emocions, estats de coneixements o pensaments a altres persones i adonar-se que són diferents que les pròpies. A més, també tenen afectada la capacitat d’empatia; això provoca que les conductes dels altres siguin imprevisibles per ells, sense sentit o difícils d’entendre. Presenten un món interior i una manera de raonar i interpretar diferent a la nostra, això provoca que es deteriorin les seves capacitats relacionades amb la consciència, regulació i autonomia emocional.
Les persones amb TEA presenten un seguit d’alteracions i dèficits dins de l’àmbit de les emocions. Algunes d’aquestes són:
• Contacte visual inusual: Per a ells és molt difícil mantenir o establir contacte visual de manera que la comunicació no verbal és molt complicada.
• Disminució dels gestos comunicatius: Poques vegades utilitzen gestos, ja siguin
descriptius, convencionals o propis per senyalar. Els gestos són la base de l’expressió emocional, com determinar el que sentim o el que volem en un moment determinat, i així completar la informació que no es deixa entreveure de manera verbal.
• Expressions facials limitades: són incapaços d’entendre els sentiments que altres
persones poden manifestar a través d’expressions facials o indicacions orals.
• Falta de reciprocitat: No entenen que una altra persona té una ment i, per tant,
pensaments, opinions i emocions diferent a les seves.
• Dificultat en l’atenció conjunta: No expressen espontàniament amb altres  persones els seus propis interessos, objectius, plaers o sentiments.

L’educació emocional ha de ser primordial per el desenvolupament d’un alumne amb TEA per tal d’ajudar-los a prendre consciència d’ells mateixos i dels altres. No només l’alumnat amb trastorn de l’espectre autista presenta dificultats emocionals, altres infants com els infants amb dificultats lingüístiques presenten retard en les habilitats mentalistes, tant en el reconeixement de creences falses com altres estats mentals que engloba la cognició social com el reconeixement de les emocions, les intencions comunicatives… Els infants amb trastorn específic del llenguatge (TEL) presenten alteracions en diverses funcions cognitives i aquestes
deficiències afecten al processament de les emocions.

 

   JOCS PER TREBALLAR LES EMOCIONS

Tot seguit, us proposem un seguit de recursos de creació pròpia que podeu utilitzar per identificar, reconèixer, saber expressar i generalitzar les emocions bàsiques. Aquests recursos que us oferim van acompanyats d’alguna proposta d’ús educatiu però es pot utilitzar de diferents maneres. Us animem a utilitzar-los i a compartir al nostre blog altres possibilitats d’ús.

   JOC DE MEMÒRIA

És un joc de memòria visual que consisteix en aparellar emocions. El joc consta de 4 parelles d’emocions: content, enfadat, trist i espantat. Les targetes contenen imatges amb icones, amb pictogrames, amb dibuix, amb fotografies i amb diferents tipus de lletra. Es pot jugar utilitzant un format únic o bé, combinar-ne més d’un per tal d’ajudar a generalitzar.

 

Objectius:

 • Identificar i aparellar les emocions: content, enfadat, trist i espantat.
 • Memoritzar les imatges que es van destapant per aconseguir el màxim de parelles.

Com es juga?

Es col·loquen sobre la taula totes les targetes de les diferents emocions cara avall. Cada jugador en gira dues, si aquestes targetes que gira tenen la mateixa emoció es queda la parella i torna a girar dues targetes més. Si són diferents passa el torn a un altre jugador. I així, successivament fins aconseguir aparellar totes les targetes. Es poden utilitzar les targetes amb imatges d’un sol format o bé anar-los combinant per ajudar a l’alumne a relacionar i generalitzar.
Cada vegada que un/a alumne/a gira una targeta cal verbalitzar en veu alta quina és aquella emoció.
Guanya qui aconsegueix aparellar més emocions.

 

  JOC DE CARES

És un joc manipulatiu que consisteix a posar tots els elements que formen una cara per identificar o bé, reproduir una emoció concreta. A part d’identificar l’emoció permet integrar vocabulari bàsic.

Aquest joc consta d’una plantilla amb una cara de nen, per un costat, i d’una nena per l’altra. Per altra banda, trobem els elements que poden conformar una cara (celles, ulls, boques, cabells, nassos, orelles…) Tots aquests elements i la plantilla estan imantats.

Objectius:

 • Identificar i reconèixer els diferents elements.
 • Identificar i reconèixer diferents expressions facials.
 • Reproduir l’emoció que té el nen/a en el moment del joc.

Com es juga?

Es pot jugar en parelles o bé individualment.

El joc consisteix en reproduir expressions facials mitjançant instruccions verbals o bé reproduint una expressió verbal que l’adult o un altre company/a realitzi.

Un altre modalitat del joc pot ser: un alumne reprodueix una expressió facial a la seva plantilla i l’altre alumne pot anar fent preguntes dels diferents elements de la cara i la posició d’aquests elements. Si amb la descripció dels diferents elements que conformen la cara no son capaços d’esbrinar l’emoció, podem donar pistes sobre situacions on expressem aquella emoció. Es tracta d’esbrinar l’emoció que expressa aquella cara que ha reproduït el company.

 

   CAIXA DE LES SENSACIONS

L’expressió facial és una de les formules més importants per expressar, comunicar i reconèixer emocions, les persones amb autisme presenten incapacitat per detectar l’estat emocional d’altres a través de les expressions facials, el llenguatge corporal o el to de veu, que contribueix a un gran dèficit social.

La caixa de les sensacions pot ser una bona eina per ajudar a l’infant a sentir i expressar sensacions diverses segons la forma, la textura… dels diferents objectes que la componen. A part de sentir mitjançant propi cos, acceptant el contacte amb l’objecte i la resposta d’aquest contacte podem ajudar a l’alumne a moure diferents parts del cos, de la cara… per tal d’ajudar a gesticular i expressar mitjançant expressions facials i corporals.

Per ajudar a realitzar expressions facials ens pot ser de gran ajuda el treball pràxies que solen englobar moviments que inclouen els llavis, la llengua, els músculs propers a la boca, la mandíbula o el vel del paladar. Alguns exercicis que es poden treballar son: treure la llengua cap enfora i ficar-la; moure la llengua de dalt a baix, dins i fora de la boca; portar la llengua de dreta a esquerra, bufar un objecte, llepar el llavi superior i/o inferior, fer un petó, fer “murritos”, ..

A continuació, podeu veure un exemple de caixa de sensacions amb diferents objectes de textures, formes, aparença… diferent. Podeu crear la vostra caixa de sensacions amb diferents materials i objectes, els incorporarem segons els sentits i les sensacions que volem treballar.

Objectius:

 • Realitzar expressions facials i corporals.
 • Identificar expressions facials i corporals.
 • Autoregulació de l’expressió emocional.

Com s’utilitza?

Aquests exemple de caixa de sensacions està pensat per treballar no només diferents sentits sinó també per ajudar a infants amb autisme a expressar facial i corporalment. Els objectes que componen aquesta caixa són: aranya, boles de llana, perruca, mirall, cordills, esponges de diferents textures, nas de pallasso, orelleres, picarols, pinzells de diferents textures, rata, raspall i tovallola.

Primerament, podem deixar que l’infant experimenti lliurament els diferents objectes que componen la caixa de sensacions per tal de que realitzi el primer contacte i es familiaritzi amb els diferents objectes. Observarem quins objectes li criden més l’atenció, quin ús en fa, quins no toca…Aquest primer contacte en ajudarà a dur a terme el posterior treball. Per tant, tindrem en conte les pors, preferències… de l’alumne envers els objectes de la caixa de sensacions. S’haurà d’anar treballant la tolerància a les diferents textures, percepcions de l’objecte, sensibilitat, por…

Posteriorment, podem realitzar diferents activitats per ajudar-lo a realitzar expressions facials i corporals com:

 • Posar en contacte a l’infant amb cada un dels objectes per diferents parts de la cara per ajudar-lo a gesticular i moure els músculs facials per tal de reduir la seva inexpressió facial.
 • Ús simbòlic de l’objecte, incorporant onomatopeies, expressions facials i corporals mentre representem el joc simbòlic amb l’objecte donant significat social i personal.
 • Imitar una expressió facial i/o corporal usant un objecte, podem fer-ho davant d’un mirall per tal que l’alumne identifiqui i observi els diferents moviments que va realitzant.
 • Posar-se un objecte com el nas de pallasso i representar una escena.
 • Treballar l’agilitat per a poder fer els diferents moviments labials que facilitaran la pronuncia de diversos sons i expressions facials i relacionar-los amb els sentiments i les emocions.

 

   RULETA D’EMOCIONS

El joc consta d’una ruleta amb icones de les emocions: espantat, sorprès, enfadat, content i trist.

 

 

 

Objectius:

 • Identificar l’emoció bàsica.
 • Saber expressar emocions a través del llenguatge verbal i no verbal.
 • Associar el nom de l’emoció amb la corresponent història, situació concreta, expressió facial i corporal.
 • Reconèixer i expressar estats emocionals

Com es juga?

La ruleta de les emocions la podem utilitzar de diferents maneres i ajustar-la a les necessitats que ens anem trobant. Alguns dels jocs que podem fer amb la ruleta d’emocions són:

 • explicar una situació pròpia on s’hagi sentit l’emoció que li ha toca,
 • dir en què ens fa pensar l’emoció (objecte, persona, lloc, animal…),
 • explicar una història on aparegui l’emoció,
 • representar en gestos l’emoció,
 • cantar una cançó que per nosaltres representi l’emoció,
 • fer un dibuix…

 

    JOC DE CARTES

El joc consta de 20 cartes de situacions diverses, 15 cartes amb les icones d’emocions (sorprès, enfadat, espantat trist i content) i 14 cartes en blanc.

 

Objectius:

 • Comprendre la relació entre situació i emoció.
 • Diferenciar les emocions bàsiques i exterioritzar-les.
 • Identificar quins estats emocionals es produeixen en diverses situacions.
 • Ajudar a conèixer-se a un mateix i expressar l’emoció.
 • Explicar la relació causal entre situació i emoció.
 • Ajudar a expressar, comunicar, compartir i crear dinàmiques de diàleg.

Com es juga?

Es pot jugar de diferents maneres segons els objectius que vulguem treballar. A continuació us expliquem algunes possibilitats de joc.

→  1. Aquesta modalitat es pot jugar individualment o bé en parelles. Col·loquem les cartes de les situacions en un piló i de cap per avall. Cada jugador agafa una carta per torn. Cada jugador o parella tindrà les cartes de les icones d’emocions. S’agafa una carta del piló i es tracta de relacionar cada situació amb l’emoció que genera aquella situació.

La finalitat és ajudar a expressar, comunicar, compartir i crear una dinàmica de diàleg. És a dir, a part d’explicar a la resta de companys la situació i l’emoció que es genera es poden fer preguntes com:

 • Què passa? Per què creus que es senten així?
 • T’ha passat alguna vegada una situació semblant?
 • En alguna altre situació has sentit aquest emoció? Quina?

→ 2. Aquesta modalitat és per jugar amb grup. Col·loquem les cartes de les situacions en un piló i de cap per avall. L’alumne a qui li toca el torn agafa un carta del piló i mitjançant l’expressió corporal, facial, mímica… representa la situació que li ha tocat. La representació pot ser individual o bé grupal. La resta de participants al joc han d’endevinar la situació que està representant el company i l’emoció que li genera aquella situació concreta.

→  3. Col·loquem les cartes de les situacions i de les icones en un piló i de cap per avall. Cada participant agafa una carta per torn. Cada participant explicarà a la resta una situació on va sentir aquella emoció. Per tant, prèviament haurà de ser capaç d’identificar i reconèixer aquella emoció.  Preguntes d’ajuda: “en quins moments/ situacions et sents trist?” “en quins moments/situacions et sents content?”