Antropologia cultural

El concepte de cultura: La informació transmesa i transmissible per aprenentatge social. En el cas de l’home inclourà: els coneixements, les creences, l’art, la moral, el dret, els costums i qualsevol altra capacitat o hàbit adquirit per l’home en tant que membre d’una societat.

2.10 Mosterín: La informació cultural

El concepte de socialitzacióLa socialització és el procés mitjançant el qual l’individu adquireix tota la informació cultural que li serà necessària per a una vida normal en societat.

http://www.xtec.net/~mcodina3/socialitzacio/1soci.htm

Agents de socialització:

La família

La religió

Els mitjans de comunicació de masses

L’educació

http://www.xtec.net/~mcodina3/soci.htm

 

Diversitat cultural:

La vida dels Pigmeus: Documental realitzat pel periodista i antropòleg Luis Pancorbo (TVE)

  • Algunes causes:
   • L’entorn natural en el qual viuen els homes és molt divers. L’entorn planteja el problema de la subsistència i proporciona els mitjans o recursos per resoldre’l. La forma de viure de l’home, en les seves varietats culturals, també influeix en el medi.
   • El benestar és entès de diferents maneres en cada poble i en cada època. Cada cultura desenvolupa el seu projecte col·lectiu a la recerca del benestar.

    2.11 Ortega y Gasset: El bodhisatva i el gentleman

     

  • El multiculturalisme: en un determinat espai social han de conviure persones amb diverses cultures.

2.12 Manuel Castells: El repte del multiculturalisme

 • Les actituds més freqüents davant la diversitat cultural:
   • Etnocentrisme: És l’actitud individual o col·lectiva que consisteix a valorar les accions dels altres prenent com a referència la pròpia cultura. És considerar que les pròpies pautes de conducta són sempre naturals, lògiques, justes, bones, belles o importants, i que les dels altres són salvatges, inhumanes, repugnants o irracionals.

2.13 G. Bassalla: Etnocentrisme

 

   • Relativisme cultural: Significa acceptar que no hi ha valors universals i, que, per tant, no hi ha criteris per comparar entre diverses cultures. Les accions han de ser valorades des dels criteris de cada cultura, perquè cada cultura té els seus propis criteris interns, segons el context on es desenvolupa.

 

   • Interculturalisme: Reconeix la naturalesa pluralista de la nostra societat i del nostre món, però destaca uns valors compartits que fa possible el diàleg real entre cultures.

2.14 D. Juliano: Hi ha una tendència a destacar els aspectes negatius de les altres cultures

Procés de globalització:

Una creixent homogeneïtzació i uniformització dels aspectes que configuren la forma de viure: La difusió a escala mundial de l’economia de mercat, amb mercats cada vegada més grans i pautes de consum cada vegada més semblants; una homogeneïtzació dels sistemes polítics; una globalització dels desigs i expectatives, dels costums i en general dels valors.

Aquest nou procés de globalització ha estat impulsat per:

 • Motius econòmics: La necessitat de nous mercats i la deslocalització de les empreses a la recerca d’una producció més econòmica.
 • Les noves tecnologies aplicades a la comunicació i al transport ha fet molt més fàcil moure diners, productes, persones, coneixement, idees i imatges.