CRITERIS DE SUFICIÈNCIA I RECUPERACIÓ

ESO – El criteri de valoració del curs es farà segons la mitjana ponderada a partir de la taula  següent:

1r i 2n:
realització de deures fets a casa 30%
coneixements demostrats als exàmens 50%
actitud; comportament; participació … 10%
expressió oral 10%
3r i 4t:  
realització de deures fets a casa i actitud 30%  
coneixements demostrats als exàmens 60% 
expressió oral 10%

En els escrits descomptarem -0,05 per cada error d’ortografia, lèxic o sintaxi (de primer a tercer) A quart descomptarem -0,1 per error. Com a màxim descomptarem 2 punts.

BATXILLERAT – El criteri de valoració del curs es farà segons la mitjana ponderada a partir de la taula següent:

1r:  
coneixements demostrats als exàmens: (literatura i lectures) 70%
redaccions i deures 30%
2n: 1a i 2a ava 3a ava
coneixements demostrats als exàmens 40% 80%
exàmens de les lectures obligatòries 40%
redaccions i deures  20% 20%

En els exàmens descomptarem -0,1 per cada error d’ortografia, lèxic o sintaxi.  En les redaccions fetes a casa descomptarem –0,2 per cada error d’ortografia, lèxic o sintaxi. Sense límit de descompte.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

1. SUPERACIÓ MATÈRIES DURANT EL CURS ( ESO I BATXILLERAT) 

– Aprovar les tres avaluacions del curs.

– Aprovar dues avaluacions amb la condició que un dels aprovats sigui l’últim.

Qui  no aprovi la matèria al juny, haurà de presentar-se al setembre a la prova extraordinària de recuperació. Per aprovar, serà requisit indispensable presentar els deures d’estiu. La qualificació definitiva serà el resultat de fer la mitjana ponderada entre els deures (30%) i l’examen (70%).

En el cas de 1r de Batxillerat la mitjana serà deures (20%) i examen (80%).

2. SUPERACIÓ DE MATÈRIES PENDENTS

2n ESO (pendents de 1r)

L’alumnat podrà  recuperar la matèria per dues vies diferents:

a) Aprovar un examen de recuperació. Per preparar l’examen, els alumnes hauran de fer un recull d’exercicis similar al presentat al setembre. La nota serà el resultat de fer la mitjana ponderada: deures (30%) i examen (70%)

b)  Aprovar el català de 2n

3r  ESO (pendents de 2n)

L’alumnat podrà  recuperar la matèria per dues vies diferents:

 a) Superar una prova de Competències bàsiques ( Comprensió lectora i redacció). Per tal de preparar-les es realitzaran pràctiques amb les proves dels anys anteriors.

b) Aprovar el català de 3r

4t ESO (pendents de 3r)

L’alumnat podrà  recuperar la matèria per dues vies diferents:

a) Superar les proves de competències bàsiques que es realitzen durant el 2n trimestre de 4t amb un domini mitjà-alt o alt en la competència lingüística de llengua catalana. Per tal de preparar-les es realitzaran pràctiques amb les proves dels anys anteriors.

b) Aprovar el català de 4t

2n BAT (pendents de 1r)

L’alumnat haurà d’aprovar un dels dos exàmens en les dates fixades al calendari del centre. Per preparar-los  realitzarà una sèrie d’exercicis proporcionats pel departament a principi de curs similars als presentats al setembre. La nota serà el resultat de fer la mitjana ponderada: deures (30%) i examen (70%)

 

 

 

Deixa un comentari