Nova normativa lingüística

Amb la voluntat de contribuir a clarificar els dubtes sorgits amb l’aparició de la nova normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, la Gramàtica de la Llengua catalana i l’Ortografia, la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent ens ha fet arribar a l’escola tot un seguit d’informacions i criteris sobre la seva aplicació.

Us els adjuntem, a continuació:

Contracte d’utilització del mòbil entre pares i fills

L’àmplia incorporació de dispositius mòbils connectats a Internet que hi ha actualment a les llars ha impulsat al Grup de Xarxes Socials de la Policia Nacional a redactar un esborrany de contracte entre pares de fills menors de 13 que estrenen un mòbil, tauleta u ordenador. Aquest acord consta de 20 normes de bon ús del dispositiu que comprometen ambdues parts.

Us deixem una còpia de l’esborrany:

Ús de serveis i recursos web 2.0. Model d’autorització i de comunicació

I ternet SeguraLes eines i serveis de l’anomenat web 2.0 que permeten el treball col·laboratiu i la comunicació entre usuaris/àries s’està estenent en els centres educatius per al treball acadèmic amb l’alumnat donades les seves grans potencialitats.

Atès que per a la utilització d’aquests entorns cal un registre previ amb la consegüent cessió de dades de caràcter personal, es tracta del cas regulat a l’article 13 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que admet la validesa del consentiment del tractament de les dades de caràcter personal atorgat per les persones majors de 14 anys, mentre que per a les menors d’aquesta edat cal el consentiment de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat. Per tant, per tal que l’alumnat menor de 14 anys es doni d’alta per a l’ús de serveis web, encara que siguin aplicacions educatives d’aquests serveis, es necessita una autorització dels pares i mares o tutors legals especificant quins serveis s’utilitzaran i amb quina finalitat.

Amb majors de 14 anys es recomana informar els pares i mares o tutors legals de quins serveis es faran servir i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de l’usuari.

Per tal de facilitar la tasca als centres, els Documents d’organització i funcionament dels centres educatius per al curs 2011-2012 adjunten un model d’autorització (per a menors de 14 anys) i un model de comunicació (alumnat entre 14 i 18 anys).

Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula