Tag Archives: Preinscripció i Matrícula

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA, CURS 2016/2017

Recordeu que cal demanar hora a la secretaria de l’escola    

al telèfon 93 794 18 8 7 Núria

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA, CURS 2016/2017:

Presentació de sol·licituds (preinscripció) …………….… 30 març al 7 d’abril

Publicació de les llistes amb el barem ……………………. 15 d’abril

Termini de reclamacions ………………………..………………. 15 al 20 d’abril

Publicació llistes amb el barem, resoltes reclamacions …… 25 d’abril

Publicació de les llistes d’alumnat admès …….……….. 20 de maig

Període de matriculació ………………………………..………. 13 al 17 de juny

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ (2016/2017) :

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té. Els alumnes estrangers podran acreditar les dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE (en el cas de persones estrangeres).
Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació (en el cas de separació o divorci dels pares, fotocòpia de la sentència judicial o de les mesures provisionals). Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet o llibre de vacunacions. Si els/les nens/es no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (TSI).
CIRCUMSTÀNCIES A ACREDITAR NOMÉS EN EL CAS QUE S’AL·LEGUIN:

Renda anual de la unitat familiar (PIRMI). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Per acreditar la proximitat del domicili de l’alumne al centre, i només en el cas que el domicili familiar al·legat no coincideixi amb el del DNI o targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, a l’efecte d’acreditar la proximitat del domicili del lloc de treball.
En el cas de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballin, el centre comprovarà directament aquesta circumstància.
Quan l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els/les germans/es escolaritzats/des al centre per al qual es presenta la sol·licitud, aquests hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33%, de la persona que al·legui aquesta condició (l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es), emès pel Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial (amb signatura legalitzada pel col·legi oficial de metges de la demarcació corresponent), en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA:

• 4 fotos del/de la nen/a
• Comprovant ingrés c/c BBVA (Quota Material/Quota AMPA)

 Per a qualsevol pregunta, telèfon 93 794 18 8 7 Núria (administrativa de l’escola)

Preinscripció curs 2016-2017

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són: 4kids

Del 30 de març al 7 d’abril, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria

Totes aquelles famílies que tingueu fills/es nascuts/des durant l’any 2013, heu de fer aquest tràmit.

Cal concertar dia/hora, trucant al telèfon de l’escola (937941887/Núria).

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA, CURS 2015/2016

Recordeu que cal demanar hora a la secretaria de l’escola    

al telèfon 93 794 18 8 7 Núria

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Presentació de sol•licituds (preinscripció) ……….…….….… 10 al 17 de març
 • Publicació de les llistes amb el barem ……………….……..…. 27 de març
 • Termini de reclamacions ……………………………….……..…. 7 al 9 d’abril
 • Publicació llistes amb el barem, resoltes reclamacions …… 14 d’abril
 • Publicació de les llistes d’alumnat admès ………………….. 12 de maig
 • Període de matriculació ……………………………………..…. 8 al 12 de juny

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ (2015/2016):

Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té. Els alumnes estrangers podran acreditar les dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE (en el cas de persones estrangeres).
Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació (en el cas de separació o divorci dels pares, fotocòpia de la sentència judicial o de les mesures provisionals). Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet o llibre de vacunacions. Si els/les nens/es no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (TSI).
CIRCUMSTÀNCIES A ACREDITAR NOMÉS EN EL CAS QUE S’AL•LEGUIN:

Renda anual de la unitat familiar (PIRMI). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
Per acreditar la proximitat del domicili de l’alumne al centre, i només en el cas que el domicili familiar al•legat no coincideixi amb el del DNI o targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol•licitant.
Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, a l’efecte d’acreditar la proximitat del domicili del lloc de treball.
En el cas de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballin, el centre comprovarà directament aquesta circumstància. En el cas que s’al•legui que un germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
Quan l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els/les germans/es escolaritzats/des al centre per al qual es presenta la sol•licitud, aquests hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33%, de la persona que al•legui aquesta condició (l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es), emès pel Departament de Benestar Social i Família.
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.
• Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial (amb signatura legalitzada pel col•legi oficial de metges de la demarcació corresponent), en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

Documentació que cal adjuntar per completar la Matrícula:
4 fotos del/de la nen/a
Comprovant pagament (ingrés c/c BBVA) (Quota Material/Quota AMPA)

 Per a qualsevol pregunta, telèfon 93 794 18 8 7 Núria (administrativa de l’escola)

JORNADA DE PORTES OBERTES-CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2014-2015

JORNADES DE PORTES OBERTES

El Diumenge, 23 de Febrer de 10:45 a 13:00

Obrirem les portes de la nostra escola a totes les mares, pares i familiars que vulguin fer-hi un tomb i veure com s’hi treballa.

XERRADA INFORMATIVA A LES 11:00 h.

US HI ESPEREM!

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA, CURS 2014/2015

 • Publicació de l’oferta: 5 de març del 2014.
 • Preinscripció
 • Demanar hora a partir del dilluns 24 de Febrer al telèfon de l’escola 93 794 18 87 (Sta. Núria)
 • Presentació de sol·licituds: de l’11 al 21 de març de 2014, ambdós inclosos.
 • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 20 de març de 2014.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb el barem provisional: 1 d’abril de 2014.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 2 d’abril de 2014 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 2, 3 i 4 d’abril de 2014.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb el barem definitio: 10 d’abril de 2014.
 • Publicació de l’oferta final: 6 de maig de 2014.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 15 de maig de 2014
 • Matrícula:
  • Segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’educació secundària obligatòria: del 10 al 13 de juny de 2014, ambdós inclosos.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ (2014/2015):

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té. Els alumnes estrangers podran acreditar les dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE (en el cas de persones estrangeres).
 • Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació (en el cas de separació o divorci dels pares, fotocòpia de la sentència judicial o de les mesures provisionals). Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del carnet o llibre de vacunacions. Si els/les nens/es no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (TSI).

CIRCUMSTÀNCIES A ACREDITAR NOMÉS EN EL CAS QUE S’AL·LEGUIN:

 • Renda anual de la unitat familiar (PIRMI). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció
 • Per acreditar la proximitat del domicili de l’alumne al centre, i només en el cas que el domicili familiar al·legat no coincideixi amb el del DNI o targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència  de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, a l’efecte d’acreditar la proximitat del domicili del lloc de treball.
 • En el cas de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballin, el centre comprovarà directament aquesta circumstància. En el cas que s’al·legui que un germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
 • Quan l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els/les germans/es escolaritzats/des al centre per al qual es presenta la sol·licitud, aquests hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33%, de la persona que al·legui aquesta condició (l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es), emès pel Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.
 • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial (amb signatura legalitzada pel col·legi oficial de metges de la demarcació corresponent), en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA:

 •  4 fotos del/de la nen/a
 • Comprovant ingrés c/c BBVA (Quota Material/Quota AMPA)

Per a qualsevol pregunta, telèfon 93 794 18 8 7 Núria (Secretaria de l’escola)

MÉS INFORMACIÓ: Estudiar a Catalunya  (On hi podeu trobar més informació)