Tag Archives: Portes Obertes

Portes Obertes – Vine a veure que hi fem!

JORNADES DE PORTES OBERTES

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEl diumenge, 28 de febrer de 10:45 a 13:00

cropped-Pati_2.jpg

Obrirem les portes de la nostra escola a totes les mares, pares i familiars que vulguin fer-hi un tomb i veure com s’hi treballa.

XERRADA INFORMATIVA A LES 11:00 h.   (Sala Biblioteca)

ATENCIÓ: Per fer la pree-inscripció, podeu demanar hora a partir del dilluns 29 de febrer al telèfon de l’escola 93 794 18 87  (demanar per Núria, secretària).

US HI ESPEREM!

JORNADA DE PORTES OBERTES-CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2014-2015

JORNADES DE PORTES OBERTES

El Diumenge, 23 de Febrer de 10:45 a 13:00

Obrirem les portes de la nostra escola a totes les mares, pares i familiars que vulguin fer-hi un tomb i veure com s’hi treballa.

XERRADA INFORMATIVA A LES 11:00 h.

US HI ESPEREM!

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA, CURS 2014/2015

 • Publicació de l’oferta: 5 de març del 2014.
 • Preinscripció
 • Demanar hora a partir del dilluns 24 de Febrer al telèfon de l’escola 93 794 18 87 (Sta. Núria)
 • Presentació de sol·licituds: de l’11 al 21 de març de 2014, ambdós inclosos.
 • Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 hores del dia 20 de març de 2014.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb el barem provisional: 1 d’abril de 2014.
 • Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 2 d’abril de 2014 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
 • Termini per presentar reclamacions: 2, 3 i 4 d’abril de 2014.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb el barem definitio: 10 d’abril de 2014.
 • Publicació de l’oferta final: 6 de maig de 2014.
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 15 de maig de 2014
 • Matrícula:
  • Segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’educació secundària obligatòria: del 10 al 13 de juny de 2014, ambdós inclosos.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ (2014/2015):

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té. Els alumnes estrangers podran acreditar les dades d’identificació o de filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare i mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE (en el cas de persones estrangeres).
 • Original i fotocòpia del llibre de família, o altres documents relatius a la filiació (en el cas de separació o divorci dels pares, fotocòpia de la sentència judicial o de les mesures provisionals). Si l’alumne està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del carnet o llibre de vacunacions. Si els/les nens/es no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Original i fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (TSI).

CIRCUMSTÀNCIES A ACREDITAR NOMÉS EN EL CAS QUE S’AL·LEGUIN:

 • Renda anual de la unitat familiar (PIRMI). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció
 • Per acreditar la proximitat del domicili de l’alumne al centre, i només en el cas que el domicili familiar al·legat no coincideixi amb el del DNI o targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, certificat o volant municipal de convivència  de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa, a l’efecte d’acreditar la proximitat del domicili del lloc de treball.
 • En el cas de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballin, el centre comprovarà directament aquesta circumstància. En el cas que s’al·legui que un germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.
 • Quan l’alumnat hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els/les germans/es escolaritzats/des al centre per al qual es presenta la sol·licitud, aquests hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat igual o superior al 33%, de la persona que al·legui aquesta condició (l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans/es), emès pel Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, vigent.
 • Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial (amb signatura legalitzada pel col·legi oficial de metges de la demarcació corresponent), en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL MOMENT DE LA MATRÍCULA:

 •  4 fotos del/de la nen/a
 • Comprovant ingrés c/c BBVA (Quota Material/Quota AMPA)

Per a qualsevol pregunta, telèfon 93 794 18 8 7 Núria (Secretaria de l’escola)

MÉS INFORMACIÓ: Estudiar a Catalunya  (On hi podeu trobar més informació)