Inscripció

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

El període d’inscripció es realitza entre el 15 de maig i el 31 de maig de 2017. Dins d’aquest període, la inscripció a les estades i sortides per a tots els CdA / EdA es realitza a través de l’aplicació  CAMPS

Les sol·licituds d’inscripcions per a centres de fora de Catalunya i Universitats es realitzen en un formulari específic.

QUOTES

1.- Quotes d’activitats d’ensenyament-aprenentatge pel curs 2017-2018

quota act

Ordre ENS/163/2016, de 16 de juny, per la qual es crea el preu públic pel servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge als camps d’aprenentatge del Departament d’Ensenyament.

Aquest abonament es realitzarà mitjançant transferència bancaria al compte corrent del camp d’aprenentatge. Els alumnes membres de famílies nombroses de categoria general o famílies monoparentals gaudeixen del 50% de bonificació. Estan exempts d’aquesta quota els alumnes que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies víctimes de violència de gènere, les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills o filles, i els alumnes de centres que tinguin la consideració de complexitat màxima, d’acord amb la resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.

2. -Quotes d’allotjament i manutenció pel curs 2017-2018

El cost de l’allotjament i la manutenció, així com el desplaçament entre el centre docent i el camp d’aprenentatge i els desplaçaments corresponents a algunes activitats específiques, l’assumeix el propi centre.

Aquest preu públic s’aplica sempre que l’estada requereixi la utilització del servei d’allotjament i manutenció. Els preus són els següents:

quota allotjament

Ordre ENS/162/2016*, del 16 de juny, per la qual es crea el preu públic per la utilització del servei d’allotjament i/o manutenció als camps d’aprenentatge del Departament d’Ensenyament.  (*els descomptes previstos en aquesta ordre només són aplicables al Complex Educatiu de Tarragona que depèn directament del Departament d’Ensenyament).

El professorat acompanyant només haurà d’abonar la quota d’allotjament i manutenció.

En formalitzar la inscripció s’abonarà una bestreta equivalent al 10% del cost d’allotjament previst. Aquesta bestreta s’haurà d’abonar abans del 30 de setembre directament a l’entitat que presta l’allotjament.

Podeu trobar tota la informació actualitzada a: http://www.xtec.cat/web/serveis/serveis/cda/inscripcio

Save

Save

Save

Save