PRESENTACIÓ

Benvingut/da docent o alumne/a:

En aquest bloc podràs trobar recursos per a les CCSS. Els pots consultar per àrees o per les següents competències:

— Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica

— — 1.1. Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen i situar-lo cronològicament, per comprendre’n les causes i les conseqüències.

— — 1.2. Analitzar l’evolució d’un fet o fenomen al llarg del temps, contextualitzar-lo en l’àmbit polític, social, econòmic i cultural, per entendre’n la multiplicitat de causes i conseqüències

— — 1.3. Interpretar els canvis i continuïtats dels fets i fenòmens històrics, contextualitzar-los, establir relacions de simultaneïtat entre diferents territoris, per comprendre’n la multicausalitat hist

— Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat

— — 2.1. Formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i analitzar algunes fonts —de manera pautada— per donar-hi resposta

— — 2.2. Formular-se preguntes i plantejar hipòtesis sobre un fet o fenomen històric, i analitzar fonts de diferent tipologia —de manera pautada— per construir una explicació històrica.

— — 2.3. Plantejar-se preguntes i hipòtesis sobre un fet o fenomen històric, i seleccionar i analitzar diferents fonts per interpretar el passat.

— Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals

— — 3.1. Explicar un àmbit de l’actualitat (polític, econòmic, social…) a partir de l’anàlisi històrica, per projectar què podria passar en el futur.

— — 3.2. Interpretar el context actual a partir de l’anàlisi històrica, per fer propostes de futur raonades.

— — 3.3. Interpretar la historicitat del present i analitzar les decisions que es prenen ara, per actuar sobre el futur.

— Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics

— — 4.1. Situar històricament els trets que identifiquen els individus i les societats, i descriure’ls

— — 4.2. Analitzar els rols dels individus i els grups socials en els canvis històrics.

— — 4.3. Justificar les interaccions entre l’individu i la societat en el temps històric.

— Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

— — 5.1. Explicar les relacions entre els diversos elements de l’espai geogràfic i identificar l’impacte de les activitats humanes sobre el territori, per discriminar entre les que són sostenibles i les q

— — 5.2. Explicar les activitats humanes que configuren l’espai geogràfic i els impactes que hi provoquen, per plantejar alternatives sostenibles.

— — 5.3. Analitzar situacions i problemes territorials i mediambientals en què intervenen diverses variables i fer propostes amb criteris de sostenibilitat.

— Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions

— — 6.1. Utilitzar fonts estadístiques, gràfiques i cartogràfiques de diferents escales i suports, digitals i analògiques, per obtenir informació rellevant sobre l’espai i fer alguna proposta de resolució

— — 6.2. Contrastar diferents fonts i aplicar els procediments d’anàlisi geogràfica més adequats als problemes plantejats i fer propostes de resolució de manera fonamentada.

— — 6.3. Aplicar diferents fonts i sistemes d’informació geogràfica en l’anàlisi de problemes territorials, per plantejar diverses alternatives

— Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació

— — 7.1. Explicar com incideixen les polítiques de les diverses administracions territorials en la vida quotidiana de la ciutadania, per poder exercir els drets, assumir les responsabilitats i fer propost

— — 7.2. Explicar els diferents models d’organització política, econòmica i territorial i les desigualtats socioeconòmiques que es generen, per fer propostes d’actuació local de manera raonada.

— — 7.3. Analitzar alguns dels principals problemes geoeconòmics i els agents que hi intervenen a escala mundial, i valorar com afecten la nostra vida quotidiana, per plantejar propostes alternatives

— Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat

— — 8.1. Explicar algunes característiques de diverses manifestacions culturals i relacionar-les amb la seva època, per comprendre la seva finalitat social i artística.

— — 8.2. Comparar diverses manifestacions culturals, contextualitzant-les, identificant els criteris formals i explicant els significats explícits i implícits, per interpretar la intencionalitat de l’auto

— — 8.3. Analitzar manifestacions culturals d’arreu del món i comparar-les, per interpretar aportacions tècniques i solucions estètiques que han fet les diverses civilitzacions segons la seva manera d’ent

— Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn

— — 9.1. Contextualitzar i difondre elements del patrimoni cultural passat i present i de l’entorn proper, per afavorir-ne la conservació i salvaguarda.

— — 9.2. Analitzar diversos elements del patrimoni cultural, per valorar l’herència rebuda del passat i fomentar-ne la conservació.

— — 9.3. Justificar quins elements del patrimoni cultural han arribat als nostres dies, argumentar-ne la conservació i valorar quin patrimoni cultural present deixem com a llegat a les generacions futures

— Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers

— — 10.1. Comparar algunes expressions culturals pròpies amb la d’altres cultures, per fomentar el respecte a la diversitat i construir una identitat personal i col·lectiva.

— — 10.2. Contextualitzar expressions culturals d’aquí i d’arreu del món i identificar-ne els valors inherents, per compartir aquells que afavoreixen la diversitat i la construcció de la identitat pròpia

— — 10.3. Valorar expressions culturals d’aquí i d’arreu del món i analitzar críticament la seva influència en un món global, per decidir amb criteri quines volem adoptar i conservar.

— Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític

— — 11.1. Identificar les característiques de les principals formes d’organització social i econòmica per formar-se una opinió i construir un pensament crític

— — 11.2. Analitzar els fets i fenòmens socials a partir de la informació obtinguda de fonts diverses, tenint en compte les diferents percepcions i valors que emanen dels drets humans, i formar-se una opi

— — 11.3. Contrastar i valorar informacions diferents analitzant causes i conseqüències de fets i fenòmens socials i proposar solucions alternatives a problemes concrets.

— Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica

— — 12.1. Participar activament en activitats col·lectives de l’àmbit escolar i de l’entorn proper mitjançant projectes de servei comunitari, tot exercint els drets i deures propis de les normes bàsiques

— — 12.2. Participar activament en l’organització d’activitats col·lectives de l’àmbit escolar i de l’entorn proper tot exercint els drets i deures propis de les normes bàsiques de la convivència democràt

— — 12.3. Participar activament i de forma cooperativa en l’elaboració de projectes per donar resposta a situacions i necessitats de l’àmbit comunitari, tot exercint els drets i els deures que regeixen un

— Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones

— — 13.1. Denunciar situacions de discriminació i agressió per ajudar a identificar-ne les causes i les conseqüències i iniciar processos de solució.

— — 13.2. Proposar mesures de resolució de conflictes per garantir un clima de llibertat, igualtat i respecte a les persones.

— Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones

— — 13.3. Participar en la prevenció i mediació de conflictes per trobar solucions o alternatives que garanteixin la llibertat, la igualtat i el respecte de totes les persones