CICLE MITJÀ

 

LA LECTURA EXPRESSIVA

La lectura en veu alta té veritable sentit si es considera com una situació de comunicació que, com a tal, requereix que sigui escoltada i entesa per un auditori que no disposa del text. . La lectura en veu alta és una de les activitats d’ensenyamentaprenentatge que més pot influir a l’hora de definir l’autoconcepte com a lector dels alumnes i la seva imatge com a escolars. Estarà estretament relacionada amb la possibilitat d’assolir objectius actitudinals vinculats amb la lectura:

– Recrear-se amb la lectura com a font de plaer

– Estimar els llibres com a eina, com a joguina, com a amic i com a patrimoni col·lectiu

– Recrear-se en la lectura com a font de coneixements

– Respectar i apreciar els llibres.

Per què la lectura en veu alta?
  • per practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica,
  • per afavorir la comprensió lectora,
  • per ser generadora de debat,
  • per treballar alguns aspectes gramaticals,
  • per afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari,
  • per prendre consciència de l’organització de la informació.

 

Per a dominar les destreses necessàries per tal de fer una lectura expressiva correcta tenim en compte els punts següents:

  • Llegir amb una entonació adequada, amb la velocitat, la pronunciació i el ritme que demana cada tipus de text.
  • Controlar el procés lector per a assegurar una lectura correcta d’allò que diu el text (preparar-se la lectura, mantenir l’atenció, saber què s’ha de fer davant de paraules difícils…).
  • Llegir en públic textos diversos, amb expressivitat, captant l’atenció, amb l’entonació, el ritme i la velocitat adients en cada cas, controlant el procés de lectura.
  • Tenir clar amb quin objectiu o amb quina intenció es llegeix un text determinat (un llibre de consulta, un fullet de propaganda, un rètol, un diccionari, un còmic, una novel·la…), per a ajustar-hi la lectura.

Jo no ensenyo als meus alumnes,només els proporciono les condicions perquè puguin aprendre. Albert Einstein