Autisme

Segons el manual DSM-IV es tracta d’un Trastorn Generalitzat del Desenvolupament (o Trastorns de l’Espectre Autista) caracteritzat per problemes en la interacció social, la comunicació i la conducta.

Els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD), doncs, serien els següents:

  • Trastorn autista (TA): alteració de la interacció social, la comunicació i interessos restringits i activitats repetitives; retard de: o bé la interacció social, el llenguatge o el joc simbòlic.
  • Síndrome d’Asperger (SA): Retard en el desenvolupament motor juntament amb un ràpid desenvolupament de les aptituds verbals i intel·lectuals. Afecta 8 vegades més als nens que a les nenes i es detecta més tard que l’autisme (entre els 2-3 anys).
  • Síndrome de Rett: regressió ràpida i pèrdua de les habilitats assolides, respiració accelerada. Es detecta en les nenes i es desenvolupa entre els 7 i 24 mesos. Hi ha una disminució del moviment voluntari de les mans entre els 6 mesos i els 6 anys. Després dels 10 anys s’observa un deteriorament motor, retard en el creixement amb absència de llenguatge.
  • Síndrome de Heller (o trastorn desintegratiu infantil): regressió generalitzada de les funcions psíquiques a partir dels 2-3 anys. Afecta les capacitats verbals, motores i socials.
  • Autisme atípic: els símptomes apareixen anormalment tard o només afecten a un o dos aspectes.

Els TGD, o més coneguts com Trastorns de l’Espectre Autista (TEA), són trastorns amb uns símptomes nuclears relacionats amb les dificultats de relació social, dificultats de comunicació, tendència a presentar conductes repetitives i interessos restringits, i que estan emmarcats dins d’un espectre que abraça des de casos amb disfuncions lleugeres (com ara el Síndrome d’Asperger o l’Autisme d’alt funcionament (AAF) ) que poden fer que el nen passi desapercebut per aquells que no el coneixen, fins a nens amb greus dificultats que no podran ésser escolaritzats a l’escola ordinària. Tots, però, tenen uns.

Els nens amb TA presenten retards importants en l’adquisició del llenguatge i al voltant del 75% tenen retard mental, de tal manera que resulta difícil establir límits entre el retard Mental i l’autisme. Per fer-ho, caldrà valorar la capacitat empàtica que pot conservar el nen, malgrat tenir un retard profund.

Per altra banda, les formes de TEA més lleus es poden confondre amb el TDA/H, la síndrome de la Tourette i el TANV.

El trastorn del llenguatge i el trastorn semàntic – pragmàtic del llenguatge també presenten alguns símptomes que se solapen amb els TEA.

De fet, alguns autors (Artigas-Pallarés, 2001) plantegen la possibilitat que tots aquests trastorns formin part d’un mateix contínuum.


CAUSES

Actualment, se sap que es tracta d’alguna disfunció metabòlica del cervell, però no se sap l’origen de tal disfunció. Solen ser diversos factors alhora que poden donar lloc a diferents quadres clínics.


PREVALENÇA

Afecta a 1-3 de cada 1000 individus ( i el 0,6% de la població infantil ). Es dóna unes 4-5 vegades més en homes que en dones, es detecta abans dels 3 anys i un 95% dels infants continuen tenint-lo en l’edat adulta.


DIAGNÒSTIC

Per a fer el diagnòstic cal assegurar-se que es tracta d’un professional expert que coneix bé el trastorn. Neuropediatres, psicòlegs, psiquiatres i neuropsicòlegs preparats poden realitzar-lo. Els instruments necessaris poden ser: ADI-R, ADOS, CARS, ABC, E-2, CHAT. També es podran necessitar anàlisis de sang, o RMn i EEG.


TRACTAMENT

Sense voler entrar en el tractament d’altres professionals, em centraré en el tractament psicològic: el tractament que ha demostrat més eficàcia és el conductual (Carr, 1985, Ferster, C, 1961, Koegel, R and Koegel, L 1988; Lindsay, W. and Stofflelmayr, B 1982; Lovaas, O. 1987; Mc Eachin, J 1987; Parks, S 1983; Rutter, M 1985; Rutter , M and Schopler, E 1987; Simeonson, R and Olley, J and Rosenthal, S 1987), sobretot el treball amb modificació de conducta de manera intensiva des d’abans d’anar a l’escola. Quant abans es comenci el tractament millor. Caldrà que sigui una teràpia realitzada per professionals experts i especialitzats en el autisme, doncs la teràpia requereix moltes hores de màxima concentració i treball intensiu. El temps és un factor que no juga a favor ja que proporciona mals hàbits i aprenentatges que després caldrà desaprendre i aprendre les conductes adequades necessitant molt més temps d’aprenentatge.

Més informació a:

Els TEA a l’escola.

La síndrome de Rett.

L’alumne Asperger- Habilitats socials

L’alumne Asperger- llenguatge.

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>