Una avaluació ben diferent!

Un dels primers dubtes que se’ls hi va plantejar al nostre alumnat va ser no tant el treball en grup com què se’ls avaluaria d’aquest treball. Estaven acostumats a què sempre se’ls avaluava el producte final però no com gestionaven ells el fet de treballar en grup i a més a més haver de participar en el seu procés d’avaluació.

Com ho van resoldre? Van fer un repartiment de rols consensuat pels tres membres de cada grup i van haver d’arribar a acords a l’hora de treballar, d’auto i co avaluar-se.

Van comprendre que una de les finalitats era la resolució d’un treball deixant de banda les possibles discrepàncies de caràcter o d’amistat de cadascú.

Bases d’orientació

En tot moment el nostre alumnat  participa activament tant del seu procés d’aprenentatge com del seu procés d’avaluació, per tant hem elaborat i compartit amb ells-es unes bases d’orientació per tal de fer-los conscients de la seva participació ACTIVA en tot el procés.

Base argumentació oral

Base exposició oral

Base orientació Power

Base portfolil

Base treball en grup

Organitzem les sessions!

Les sessions han estat organitzades de la següent manera:

Sessió 0: Pluja d’idees: quin continent m’interessa i què vull saber o que m’inquieta sobre el continent. Dinàmica per fer grups i per saber els interessos de l’alumnat

Sessió 1: Treballem amb mapes del món.Temporització (1 hora). Començarem elaborant un mapa del món per persona on indicarem continents, oceans, mars, caps, golfs, estrets. Materials: colors-retoladors, mapa del món, llibre digital weeras.

Sessió 2: Emplenarem la fitxa de situació dels continents.Materials: mapa elaborat, fitxa elaborada per la professora. Temporització (1hora)

Sessió 3: Trobar, identificar i definir els elements que configuren el paisatge.1.- part teòrica (fitxa) 2.- part pràctica (selfie)

Identificarem els elements del medi físic (fitxa). Materials: mapa elaborat, fitxa elaborada per la professora (2), llibre digital, càmera o mòbil.Temporització (1hora). Enviar foto profe (correu) d’un element del paisatge:

                -Sóc…

                -La meva foto està feta a:….

                -L’element del paisatge és…..

Sessió 4-5: Ens especialitzem en els continents  (grups). Elaborem mapes: -físic (unitats de relleu, xarxa hidrogràfica). Emplenem la fitxa elaborada per la professora (3). Materials: mapa físic, fitxa elaborada per la professora.Temporització (2 hores)

Sessió 6: Elaborem mapes polítics: -països i capitals. Material: mapa polític del continent que som especialistes.Temporització (1 hora)

Sessió 7: Ens especialitzem en el nostre continent.Material: fitxes.Temporització: (1 hora)

Sessió 8-9-10-11-12-13-14: Marxem de viatge.Fitxes del viatge.Mapa itinerari.Àlbum de fotos

Sessió 15-16-17-18: Exposició oral

Sessió 19: Avaluació del projecte

El nostre repte!

El repte de l’alumnat en l’elaboració del projecte ha estat l’organització d’un viatge per als companys de 4t d’ESO pels diferents continents amb una durada de 8 dies. Durant el procés  han hagut de seguir unes pautes donades pel professorat, tot i què hem deixat llibertat a l’hora d’utilitzar eines TIC.

El producte final a més de l’organització dia a dia del viatge, ha estat el treball del portfoli individual, l’elaboració d’un àlbum de fotos del viatge i l’exposició oral d’aquest.

Portfoli d’en Ferran

Producte Final

Producte Final

Sabem treballar en grup!!

 

Uf, això de treballar en grup! No vaig amb el meu amic! Amb qui vaig no treballa! Aquestes i altres afirmacions es feien en el moment de saber que els interessos comuns sobre els continents eren els que s’utilitzarien per confeccionar els grups.

El professorat vam explicar en què consistia treballar en grup i els vam fer reflexionar sobre la importància d’aprendre aquesta metodologia ja que als ciutadans del Segle XXI se’ns demana aquesta tipologia de treball.

I aquests profes qui són i per què no imparteixen la seva matèria?

Al nostre alumnat de 1r d’ESO els hi va costar entendre com professors-es que no impartien cap matèria al seu grup entraven a classe participant activament del projecte i sobretot avaluant-los; i també els va costar deixar de relacionar a professors en les matèries que solem impartir, és a dir, com en la professoa de socials treballaven matemàtiques i amb el professor de tecnologia feien geografia i així successivament.

Treballem per àmbits!

Tenint en compte que estem fent un projecte interdisciplinari, han estat diversos els àmbits implicats en el mateix.

Per una banda, l’àmbit de ciències s’ha vist involucrat mitjançant les matèries concretes de matemàtiques (càlcul i mesures), tecnologia (elaboració i manteniment del portfoli) i ciències naturals (vegetació i fauna). Tanmateix l’àrea de ciències socials ha emfatitzat l’estudi geogràfic des de la triple perspectiva física, humana i política.

Finalment l’àmbit de llengües ha integrat el tractament de tipologies textuals com per exemple la reclamació i diàleg (anglès), la interacció conversacional (castellà) i per últim el català ha estat la llengua utilitzada per redactar el portfoli.

Ens embarquem en el projecte!

A partir del contingut curricular de 1r d’ESO, es planteja com portar a terme un conjunt de continguts, un tant feixucs per a l’alumnat, de manera entretinguda, activa, enriquidora i amb finalitat de projecció cap al seu entorn proper projectant els seus coneixements més enllà d’aquest.

El centre veu la necessitat de treballar per projectes, per tant aquest és un bon moment per tirar endavant un projecte interdisciplinari, on no només treballarà l’alumnat en grup sinó que un conjunt de professors-es ens veurem obligats a col.laborar i treballar activament i per àmbits.

Un repte que afrontem amb  moltes ganes ja que pensem que és bo tant per l’alumnat com per l’equip de professors-es que estem treballant amb el projecte ja que a part de l’aprenentatge la cohesió de grup ha estat força interessant.
Geografia i imaginació ens ha donat eines i ha refermat la importància de treballar per projectes, per àmbits i en grup.