Ens organitzem tots

Donada la inquietud que van manifestar els alumnes de tercer D respecte a la Festa del Mercat que cada any es celebra a Amposta, s’ha considerat oportú la realització d’un curtmetratge per tal d’aproximar-los d’una manera espontània a la vida ampostina de fa 100 anys.

Per tant, el títol del projecte (“Ens anem de festa”) tracta d’agrupar d’una banda el caràcter festiu que ja de per si implica aquesta tradició; mentre que d’altra banda intentar relacionar directament l’alumnat amb la història de la seva ciutat.

Tanmateix, el projecte va ser consensuat amb el professorat de vàries àrees, partint d’una petició expressada pel propi alumnat que va manifestar una certa curiositat en relació amb l’esmentada festivitat.

Amb tot, el producte final engloba les tasques individuals que des de les diferents matèries s’han anat proposant per garantir l’èxit final. Així, el curtmetratge implica un estudi aprofundit dels oficis que configuren la festa, fet prèviament al rodatge. Igualment s’ha hagut d’estudiar el vestuari de cada ofici i les eines associades.

La coordinació entre professors i per tant matèries involucrades en el projecte, s’ha realitzat mitjançant reunions periòdiques en les quals s’han decidit els objectius, metodologia, continguts i criteris d’avaluació.

Planificació de les sessions de treball amb l’alumnat

DIARI DEL PROJECTE

06/02/2017 Dilluns

1a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Iniciem el projecte, explicant el projecte, els horaris i els grups (es trien un nom per cada grup) i distribuïm els 2 oficis que corresponen a cada grup.

S’ha creat una carpeta compartida al Drive entre tot l’alumnat, el professorat implicat i el tutor.

Hi bolquem i compartim amb els alumnes els següents documents:

– Llistat dels grups (nom del grup, nom dels alumnes, noms dels oficis a treballar)

– Fulls en blanc de la informació que han de buscar sobre cada ofici. Se’ls dona una graella amb preguntes que han de respondre.

– Horari de treball del projecte: treballaran cinc hores setmanals repartides entre dilluns i dimecres.

Aquests documents estan bloquejats a només comentaris per part de l’alumnat per evitar canvis. El professorat té accés lliure.

Els alumnes han penjat una fitxa per a cada ofici que aniran completant a mesura que vagin trobant la informació sol·licitada en les següents sessions de treball.

2a sessió (professor implicat: Rafel Vidal)

Cerca de pàgines Web d’interès on poder trobar informació sobre els oficis que treballem.

09/02/2017 Dimecres

3a sessió (professora implicada: Neus i Rosa T.)

Continuem cercant informació sobre els oficis i emplenant les fitxes.

4a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Continuem cercant informació sobre els oficis i emplenant les fitxes.

Acaben els dos oficis assignats, així que se’ls proposa que en facen un altre triat de manera consensuada pel grup i que busquen el nom d’aquest ofici en anglès.

13/02/2017 Dilluns

5a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Hem estat completant les fitxes dels oficis i corregint les que estaven acabades.

6a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Hem estat completant les fitxes dels oficis i corregint les que estaven acabades.

15/02/2017 Dimecres

7a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez i Rosa T.)

Hem estat completant les fitxes dels oficis i corregint les que estaven acabades.

Tenen dificultats per trobar informació sobre els sous i els preus que costaven les coses en aquella època.

8a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Deixar temps per acabar de corregir allò que falta. Com no triguen tota l’hora continuem treballant la matèria de Física i Química.

20/02/2017 Dilluns

9a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Hem continuat fent les fitxes dels oficis, corregint-les i posant-les a la carpeta de fitxes acabades.

10a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Hem continuat fent les fitxes dels oficis, corregint-les i posant-les a la carpeta de fitxes acabades.

22/02/2017 Dimecres

11a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez i Rosa Cugat)

Hem continuat fent les fitxes dels oficis, corregint-les i posant-les a la carpeta de fitxes acabades.

Dificultats: hi ha alumnes que no treballen prou i això fa endarrerir el grup.

12a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

A través d’una rúbrica d’avaluació se’ls ha explicat com han de fer una exposició oral

13a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Han començat a fer el portfoli. Cadascun ha triat la temàtica del seu portfoli i s’han creat tots els apartats que s’aniran completant a mesura que s’avance en el projecte.

Els deures per a la propera sessió seran acabar la seva presentació personal, fer la benvinguda a la pàgina on es comença a treballar la Festa del Mercat i completar la pàgina corresponent als oficis estudiats en cada grup.

Dificultats? El ritme d’alguns alumnes a l’hora d’anar seguint les indicacions sense tenir cap ajuda visual, ja que es treballa al Laboratori de Química i no hi ha projector, i alguns d’ells es perdien.

1/03/2017 Dimecres

14a sessió (professora implicada: Alberto Benavent i Neus Gonzalez)

Alberto va donar indicacions de com muntar el guió per al curt metratge. Es van posar en grups i van començar a pensar idees de diferents diàlegs possibles entre els personatges. Cada alumne interpretarà un personatge.

Es va apuntar a la pissarra l’estructura del guió, es va fer un foto i es va penjar al drive dels alumnes.

15a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Es va fer l’exposició oral dels oficis.

16a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Es va fer l’exposició oral dels oficis. I es completa al portfoli el punt 2.1.1. Expliquem els nostres oficis.

6/03/2017 Dilluns

17a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Avui han seguit fent el guió de la pel·lícula que estan preparant.

18a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Avui han seguit fent el guió de la pel·lícula que estan preparant.

8/03/2017 Dimecres

19a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Han continuat treballant els diàlegs. S’han fet petites representacions per veure si queda bé el que han escrit i s’ha vist que no. Hi ha diàlegs molts pobres de contingut. S’ha posat noms als personatges amb noms propis de l’època i s’ha buscat que hi hagi connexió entre els qui representen cada escena.

20a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Han seguit preparant els diàlegs.

21a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Realització de les eines en cartró (Ha sigut un desastre i s’ha omès del treball, fent que cadascun porte una eina de casa)

13/03/2017 Dilluns

22a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Avui han seguit fent el guió de la pel·lícula que estan preparant.

23a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Avui han seguit fent el guió de la pel·lícula que estan preparant.

15/03/2017 Dimecres

24a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Continuar diàlegs.

25a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Diàleg de l’alcaldessa juntament amb la classe (Drive)

26a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Acabar el portofoli per tal de poder avaluar-lo

20/03/2017 Dilluns

22a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Vestuari, atrezzo i fons

23a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Vestuari, atrezzo i fons

22/03/2017 Dimecres

24a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

25a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

26a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

27/03/2017 Dilluns

27a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

28a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

29/03/2017 Dimecres

29a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Revisió dels diàlegs i vestuari

30a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (pintura)

31a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

03/04/2017 Dilluns

32a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Preparen el rètol per identificar cada ofici

33a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Preparen el rètol per identificar cada ofici

05/04/2017 Dimecres

34a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Revisar vestuari, imprimir diàlegs i practicar

35a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Acabar rètols per identificar oficis

36a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Avançar porfoli

19/04/2017 Dimecres

37a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Comprovar vestuari, atrezzo i assajar

38a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Comprovar vestuari, atrezzo i assajar

39a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Porfoli i retocar vestuari i/o eines.

24/04/2017 Dilluns

32a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Gravació (càmera amb trípode) i cadira antiga

Fer fotos de cada alumne amb la disfressa

33a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Gravació

26/04/2017 Dimecres

34a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Gravació

35a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Gravació i edició

36a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Gravació