Com ens hem organitzat els professors

MANS A L’OBRA!

La imatge que encapçala aquest bloc és especialment significativa doncs pretén mostrar com els oficis tradicionals es basaven en l’ús de les mans per tal de crear uns productes indispensables per a facilitar la vida quotidiana.

A més a més el fet que la mà aparegui recoberta de pintura indica l’esforç realitzat pel nostre alumnat per a dur a terme el projecte.

 

 

OBJECTIUS DE LES ASSIGNATURES

Objectius generals del projecte:

  1. Conèixer la història dels oficis de principis del segle XX.
  2. Valorar el treball de l’època com un reflex del que som avui dia.
  3. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
  4. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.
  5. Fer càlculs relatius a anys, preus, preus per hora, canvis de moneda, temps (minuts i segons).
  6. Fer estimacions de valors.
  7. Calcular proporcions en els dibuixos fets a escala.
  8. Apreciar la cooperació entre l’alumnat com un mètode idoni de treball, per tal d’assolir nous coneixements.
  9. Posar en contacte l’alumnat amb el seu entorn històric-cultural i afavorir així l’aprenentatge significatiu.

Recompensem l’esforç!

El projecte final s’ha avaluat tenint en compte cadascuna de les activitats que al llarg del curs han treballat els diferents grups. Concretament, són sis les categories que integren la qualificació final. Així, l’equip docent ha valorat l’exposició oral sobre la informació que prèviament s’ha cercat sobre els diferents oficis. A més a més, el portfoli amb la reflexió interna de cada alumne sobre el procés d’aprenentatge s’ha valorat específicament. Tanmateix, el guió dramàtic que integra el curtmetratge s’ha avaluat per descomptat. Per últim, l’expressió corporal, el vestuari i l’escenari que s’han integrat a la representació també han tingut un reconeixement qualitatiu dins del procés d’avaluació.

0001

Llums… càmera i acció!

Els quatre grups que han participat en aquest projecte han creat un curtmetratge a través del qual es posa de manifest la importància de tots els oficis que integren la Festa del Mercat. Dins de cada grup, els seus respectius membres defensen un ofici en particular, de manera que, amb tot, el film aconsegueix mostrar de manera sintètica l’essència de cada ofici des del punt de vista de l’alumnat. A continuació, presentem l’enllaç que dona accés a l’esmentat vídeo.

Hem publicat aquest vídeo a la web de l’institut.

Tenim previst fer una presentació a l’Ajuntament d’Amposta, a la regidora d’ensenyament i al regidor de festes, per a fer-ne una projecció externa.

Comença la festa!

El projecte engloba una sèrie de tasques que tracten de justificar la importància de la Festa del Mercat d’Amposta. En aquest sentit, cadascun dels quatre grups s’ha encarregat de fer una recerca d’informació sobre els diferents oficis que s’integren a l’esmentada Festa per tal d’assabentar-se’n sobre la tradició, vestimenta i eines propis de l’ofici corresponent. A més a més, han hagut de confeccionar un mural plàstic com a teló de fons sobre el qual es representaran les escenes que posteriorment cada grup ha creat amb l’objectiu de defensar la rellevància de l’ofici que representa. Amb tot, tots quatre grups han redactat una escena dramàtica que tracta de manera espontània demostrar la interacció entre diferents membres que representen els distints oficis que des de sempre han participat a la Festa. Per tant, la implementació del projecte final ha suposat recerca d’informació, confecció del mural, presentacions orals sobre els diferents oficis, redaccions dramàtiques i, finalment, la confecció d’un curtmetratge que subratlla la importància d’aquesta tradició local amb tots els seus oficis. Els següents documents resumeixen algunes de les tasques que s’han anat implementant al llarg del projecte.

 

dibuix1

dibuix3

esecenari confeccio

Com s’han organitzat els alumnes

Com va sorgir el projecte?

Al principi del projecte, al veure que l’alumnat no tenia molts coneixements de la festa, ens vam veure en la necessitat de convidar a dos membres del grup de teatre d’Amposta que participen activament a la Festa del Mercat. En una sessió a l’aula se’ls va explicar què era la festa del Mercat a partir de vídeos, que els mateixos convidats havien elaborat. A partir d’aquesta visita, l’alumnat es va animar a enregistrar un vídeo sobre els oficis de l’època.

Com es van formar els grups?

Els alumnes de 3r d’ESO D, els protagonistes d’aquest projecte, van treballar en grups cooperatius de quatre o més membres.

Els alumnes es van agrupar per interessos comuns.  Es va fer una distribució dels oficis per grup intentant satisfer al màxim els gustos de cadascú. En els casos en què coincidien més d’un grup en un ofici, es va debatre la seva repartició.

grups

Ens organitzem tots

Donada la inquietud que van manifestar els alumnes de tercer D respecte a la Festa del Mercat que cada any es celebra a Amposta, s’ha considerat oportú la realització d’un curtmetratge per tal d’aproximar-los d’una manera espontània a la vida ampostina de fa 100 anys.

Per tant, el títol del projecte (“Ens anem de festa”) tracta d’agrupar d’una banda el caràcter festiu que ja de per si implica aquesta tradició; mentre que d’altra banda intentar relacionar directament l’alumnat amb la història de la seva ciutat.

Tanmateix, el projecte va ser consensuat amb el professorat de vàries àrees, partint d’una petició expressada pel propi alumnat que va manifestar una certa curiositat en relació amb l’esmentada festivitat.

Amb tot, el producte final engloba les tasques individuals que des de les diferents matèries s’han anat proposant per garantir l’èxit final. Així, el curtmetratge implica un estudi aprofundit dels oficis que configuren la festa, fet prèviament al rodatge. Igualment s’ha hagut d’estudiar el vestuari de cada ofici i les eines associades.

La coordinació entre professors i per tant matèries involucrades en el projecte, s’ha realitzat mitjançant reunions periòdiques en les quals s’han decidit els objectius, metodologia, continguts i criteris d’avaluació.

Planificació de les sessions de treball amb l’alumnat

DIARI DEL PROJECTE

06/02/2017 Dilluns

1a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Iniciem el projecte, explicant el projecte, els horaris i els grups (es trien un nom per cada grup) i distribuïm els 2 oficis que corresponen a cada grup.

S’ha creat una carpeta compartida al Drive entre tot l’alumnat, el professorat implicat i el tutor.

Hi bolquem i compartim amb els alumnes els següents documents:

– Llistat dels grups (nom del grup, nom dels alumnes, noms dels oficis a treballar)

– Fulls en blanc de la informació que han de buscar sobre cada ofici. Se’ls dona una graella amb preguntes que han de respondre.

– Horari de treball del projecte: treballaran cinc hores setmanals repartides entre dilluns i dimecres.

Aquests documents estan bloquejats a només comentaris per part de l’alumnat per evitar canvis. El professorat té accés lliure.

Els alumnes han penjat una fitxa per a cada ofici que aniran completant a mesura que vagin trobant la informació sol·licitada en les següents sessions de treball.

2a sessió (professor implicat: Rafel Vidal)

Cerca de pàgines Web d’interès on poder trobar informació sobre els oficis que treballem.

09/02/2017 Dimecres

3a sessió (professora implicada: Neus i Rosa T.)

Continuem cercant informació sobre els oficis i emplenant les fitxes.

4a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Continuem cercant informació sobre els oficis i emplenant les fitxes.

Acaben els dos oficis assignats, així que se’ls proposa que en facen un altre triat de manera consensuada pel grup i que busquen el nom d’aquest ofici en anglès.

13/02/2017 Dilluns

5a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Hem estat completant les fitxes dels oficis i corregint les que estaven acabades.

6a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Hem estat completant les fitxes dels oficis i corregint les que estaven acabades.

15/02/2017 Dimecres

7a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez i Rosa T.)

Hem estat completant les fitxes dels oficis i corregint les que estaven acabades.

Tenen dificultats per trobar informació sobre els sous i els preus que costaven les coses en aquella època.

8a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Deixar temps per acabar de corregir allò que falta. Com no triguen tota l’hora continuem treballant la matèria de Física i Química.

20/02/2017 Dilluns

9a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Hem continuat fent les fitxes dels oficis, corregint-les i posant-les a la carpeta de fitxes acabades.

10a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Hem continuat fent les fitxes dels oficis, corregint-les i posant-les a la carpeta de fitxes acabades.

22/02/2017 Dimecres

11a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez i Rosa Cugat)

Hem continuat fent les fitxes dels oficis, corregint-les i posant-les a la carpeta de fitxes acabades.

Dificultats: hi ha alumnes que no treballen prou i això fa endarrerir el grup.

12a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

A través d’una rúbrica d’avaluació se’ls ha explicat com han de fer una exposició oral

13a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Han començat a fer el portfoli. Cadascun ha triat la temàtica del seu portfoli i s’han creat tots els apartats que s’aniran completant a mesura que s’avance en el projecte.

Els deures per a la propera sessió seran acabar la seva presentació personal, fer la benvinguda a la pàgina on es comença a treballar la Festa del Mercat i completar la pàgina corresponent als oficis estudiats en cada grup.

Dificultats? El ritme d’alguns alumnes a l’hora d’anar seguint les indicacions sense tenir cap ajuda visual, ja que es treballa al Laboratori de Química i no hi ha projector, i alguns d’ells es perdien.

1/03/2017 Dimecres

14a sessió (professora implicada: Alberto Benavent i Neus Gonzalez)

Alberto va donar indicacions de com muntar el guió per al curt metratge. Es van posar en grups i van començar a pensar idees de diferents diàlegs possibles entre els personatges. Cada alumne interpretarà un personatge.

Es va apuntar a la pissarra l’estructura del guió, es va fer un foto i es va penjar al drive dels alumnes.

15a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Es va fer l’exposició oral dels oficis.

16a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Es va fer l’exposició oral dels oficis. I es completa al portfoli el punt 2.1.1. Expliquem els nostres oficis.

6/03/2017 Dilluns

17a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Avui han seguit fent el guió de la pel·lícula que estan preparant.

18a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Avui han seguit fent el guió de la pel·lícula que estan preparant.

8/03/2017 Dimecres

19a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Han continuat treballant els diàlegs. S’han fet petites representacions per veure si queda bé el que han escrit i s’ha vist que no. Hi ha diàlegs molts pobres de contingut. S’ha posat noms als personatges amb noms propis de l’època i s’ha buscat que hi hagi connexió entre els qui representen cada escena.

20a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Han seguit preparant els diàlegs.

21a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Realització de les eines en cartró (Ha sigut un desastre i s’ha omès del treball, fent que cadascun porte una eina de casa)

13/03/2017 Dilluns

22a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Avui han seguit fent el guió de la pel·lícula que estan preparant.

23a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Avui han seguit fent el guió de la pel·lícula que estan preparant.

15/03/2017 Dimecres

24a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Continuar diàlegs.

25a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Diàleg de l’alcaldessa juntament amb la classe (Drive)

26a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Acabar el portofoli per tal de poder avaluar-lo

20/03/2017 Dilluns

22a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Vestuari, atrezzo i fons

23a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Vestuari, atrezzo i fons

22/03/2017 Dimecres

24a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

25a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

26a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

27/03/2017 Dilluns

27a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

28a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (dibuix i contorn)

29/03/2017 Dimecres

29a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Revisió dels diàlegs i vestuari

30a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Preparen el fons que apareixerà al vídeo (pintura)

31a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

03/04/2017 Dilluns

32a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Preparen el rètol per identificar cada ofici

33a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Preparen el rètol per identificar cada ofici

05/04/2017 Dimecres

34a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Revisar vestuari, imprimir diàlegs i practicar

35a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Acabar rètols per identificar oficis

36a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Avançar porfoli

19/04/2017 Dimecres

37a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Comprovar vestuari, atrezzo i assajar

38a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Comprovar vestuari, atrezzo i assajar

39a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Porfoli i retocar vestuari i/o eines.

24/04/2017 Dilluns

32a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Gravació (càmera amb trípode) i cadira antiga

Fer fotos de cada alumne amb la disfressa

33a sessió (professor implicat: Rafa Vidal)

Gravació

26/04/2017 Dimecres

34a sessió (professora implicada: Neus Gonzalez I Rosa Cugat)

Gravació

35a sessió (professora implicada: Mireia Palos)

Gravació i edició

36a sessió (professora implicada: Isabel Simó)

Gravació

EL NOSTRE PROJECTE

PROFESSORAT:

El projecte s’ha batejat amb el nom de: ENS ANEM DE FESTA. Es tracta d’una iniciativa interdisciplinària realitzada a 3r d’ESO durant el 2n i 3r trimestre del curs 2016- 2017. Amb el projecte es pretén apropar l’alumnat a la Festa del Mercat d’Amposta i amb ella integrar-lo en una realitat social molt propera al seu àmbit. Alhora es fomenta l’aprenentatge dels recursos TIC, així com també el coneixement sobre els oficis antics, vestuari, tradició i cultura local. El projecte es basa en realitzar un curt metratge amb l’objectiu de promoure i reivindicar els valors que engloba la Festa del Mercat.

 

Reunio incial_1

ALUMNAT:

La classe de tercer D està formada per 17 alumnes de diversa procedència i cultura. Aquest fet ha provocat que la majoria desconegui la Festa del Mercat, tradició tan arrelada a la població.

D’altra banda cal mencionar que és un grup d’un ritme d’aprenentatge lent i amb manca de motivació i treball.

Treballant a l'aula IMG_20170222_105440

Imatge: reunió de treball de l’equip impulsor

MANS A L’OBRA!

La imatge que encapçala aquest bloc és especialment significativa doncs pretén mostrar com els oficis tradicionals es basaven en l’ús de les mans per tal de crear uns productes indispensables per a facilitar la vida quotidiana.

A més a més el fet que la mà aparegui recoberta de pintura indica l’esforç realitzat pel nostre alumnat per a dur a terme el projecte.