El Clima a l’aula

CLIMA D’AULA

Per aconseguir un bon clima d’aula i dissenyar estratègies d’intervenció hem de partir d’una perspectiva integradora i complexa que tingui present els processos de socialització i d’aprenentatge i les diferents variables que intervenen en aquests processos.

Hem de partir d’una visió multidimensional tant dels individus i sistemes que intervenen i de les relacions que estableixen, com de les conductes, els comportaments i les actituds que manifesten.

El professorat ha d’identificar i analitzar els diferents factors que influeixen en la tasca educativa.

Entre les variables i/o factors que intervenen podem destacar:

  • L’alumne, amb un moment evolutiu, cognitiu i socioafectiu singular.
  • El mestre-professor, amb al seu propi estil i amb diferents rols.
  • El grup classe, com microsocietat amb diferents dinàmiques.
  • L’organització educativa i els criteris docents.
  • Els objectius, metodologies i estratègies utilitzades.
  • El propi procés d’aprendre i ensenyar.
  • Les característiques del conflicte.
  • El context social

Elements a tenir en compte per afavorir un bon clima d’aula

Podem definir el clima d’aula com el conjunt d’actituds generalitzades envers el professorat i els aprenentatges, que els alumnes comparteixen per damunt de les seves diferències individuals. Aquestes actituds poden canviar segons el moment maduratiu del grup a nivells afectius i efectius.

Aconseguir un bon clima d’aula és bàsic per els processos de socialització i d’aprenentatge,  i intervenen moltes variables. Per això quan dissenyem estratègies per afavorir un ambient positiu hem de partir d’un prisma complex i multidimensional.

D’ENTRE ALTRES VARIABLES A CONSIDERAR PODEM DESTACAR:

Els processos evolutius, les variables contextuals, les interrelacions, el grau de domini en les dinàmiques organitzatives grupals i de creació de grup, les característiques i ritmes individuals, tipus d’activitats i els objectius educatius, la metodologia i pedagogia utilitzades, l’estil del professor, els estils de lideratges emprats, els processos de regulació, l’organització i dinàmica del centre educatiu, etc.

Hem de tenir sempre presents les etapes evolutives, cognitives i emocionals per les que passen els nostres alumnes, són bàsiques per entendre el que li està passant, per resituar-nos .en els seus ritmes i moments i adequar-nos a les seves necessitats, demandes i possibilitats reals.

Cada etapa evolutiva és diferent i en cadascuna es produeixen canvis que afecten a la manera de ser, d’actuar, de relacionar-se i a la demanda que fa a l’entorn. Per tant les necessitats, els objectius í les estratègies educatives han d’anar adaptant-se als diferents nivells de compromís cognitiu i emocional en el que es mouen els alumnes en les diferents etapes psicoevolutives.

Cal una reflexió prèvia entorn aquests elements per tal d’identificar el camí a seguir. Això ens permetrà conèixer generalitats sense deixar de banda les individualitats dels alumnes i la identitat del grup.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *