BENVOLGUTS/DES PARES I MARES

Joan-Carles Mèlich: “Per fer una classe he de poder mirar als ulls els meus alumnes”

 

Gràcies per tot, famílies!

OPINIÓ

TRIBUNA La renovació pedagògica

“Els darrers estudis assenyalen l’empatia del mestre envers l’alumne com un factor més important que d’altres

La inno­vació edu­ca­tiva i la reno­vació pedagògica tenen un llarg recor­re­gut a casa nos­tra. Cal­dria dis­tin­gir entre aquests dos con­cep­tes però, en els dar­rers temps, em sem­bla més neces­sari vin­di­car el doble tre­ball que moltíssims pro­fes­si­o­nals, sovint de manera humil i sense estridències, han hagut de fer per por­tar l’avui ano­me­nada inno­vació a les clas­ses i als col·legis, a vega­des amb incom­pren­si­ons, havent de tren­car tan­tes inèrcies. A vega­des, també s’ha de dir, amb l’ajut de com­panys/es, d’equips direc­tius impli­cats en els can­vis, del Cen­tre de Recur­sos Pedagògics, del depar­ta­ment de peda­go­gia de la URV, del Depar­ta­ment d’Ense­nya­ment… En gene­ral, s’havia d’inten­tar fer amb res­pon­sa­bi­li­tat, sabent que no és or tot allò que lluu, i que tam­poc convé anar a remolc de les dar­re­res “modes” pedagògiques sense cap cri­teri propi, sense mesura ni equi­li­bri.

En els dar­rers temps, el debat públic sobre l’edu­cació ha permès que aflori aquest tema. Fins i tot hi ha qui, de cop i volta, fa veure que ha des­co­bert la pólvora, inten­tant apro­fi­tar-se del des­co­nei­xe­ment. S’entén que inten­tin ven­dre el “seu” “pro­ducte” i que recor­rin al màrque­ting. Però ni l’edu­cació és un pro­ducte ni la com­pe­ti­ti­vi­tat ha d’ésser l’alè que ens impulsi. Hau­rien de reconèixer els pre­de­ces­sors teòrics i pràctics, per una qüestió de valors, d’ètica i d’hones­te­dat intel·lec­tual; hau­rien d’ésser més humils. Con­ti­nuen essent més impor­tants les apa­ren­ces que el que som real­ment, el dis­cur­sos que la feina feta amb rigor, l’embol­call bonic que el regal de la il·lusió, l’esforç i el donar-se calla­da­ment. No es pot con­si­de­rar estrany, quan veiem la força pre­e­mi­nent de la pro­pa­ganda en qual­se­vol àmbit.

Per això vull dedi­car aques­tes línies a aquells que van reco­llir la fla­meta dels històrics movi­ments de reno­vació pedagògica, intro­duint-hi pràcti­ques que ara s’ano­me­na­rien inno­va­do­res, cer­cant i cons­truint sen­tit. I no de cara a la gale­ria, sinó de manera quo­ti­di­ana, perquè ho con­si­de­ra­ven adi­ent i neces­sari per als seus alum­nes. Quan no era sem­pre fàcil. Quan cons­truir l’ale­gria podia con­sis­tir a escol­tar, a aten­dre el món que és cada alumne. Quan pot­ser eren només ells/elles, les famílies i uns quants com­panys, els que enco­rat­ja­ven en certs moments…

Un ser­vi­dor, mal­grat tots els som­nis, només acon­se­guia, en aquesta línia, peti­tes coses a les quals no volia renun­ciar. Però aques­tes peti­tes coses són les que men­ci­o­nen els nens i les nenes que et salu­den quan els tro­bes en pas­sar els anys: els minuts de rela­xació, l’expressió cor­po­ral, les dra­ma­tit­za­ci­ons, el diari, aquell text lliure, el bloc de l’aula, les xer­ra­des dels fami­li­ars a classe alguna tarda, les assem­blees… I, sobre tot, la gui­tarra. Aque­lles cançons de sem­pre –o fetes per a ells– que par­la­ven d’uns valors i unes emo­ci­ons que espe­rem no tro­bar a fal­tar mai total­ment.

Avui alguns des­co­bri­ments de la neu­rociència cor­ro­bo­ren la importància de tenir molt en compte el fac­tor emo­ci­o­nal, la importància de la música, de la lec­tura com a font de plaer i de la cre­a­ti­vi­tat… Els dar­rers estu­dis asse­nya­len l’empa­tia del mes­tre envers l’alumne com un fac­tor més impor­tant que d’altres. Una mirada sen­si­ble, empàtica, serena i oberta neces­sita bàsica­ment dos fona­ments: calma i con­fiança. Calma i con­fiança neces­si­ten els mes­tres. Calma i con­fiança neces­si­ten els alum­nes. L’escola activa apre­cia el temps, una escola hiperac­tiva dila­pi­da­ria el temps.

Els can­vis soci­als dema­nen cre­a­ti­vi­tat per adap­tar-se a les cir­cumstàncies i cer­car solu­ci­ons als nous rep­tes. Com es desen­vo­lupa la cre­a­ti­vi­tat? Amb l’edu­cació de la mirada.

Sem­bla que alguns vents comen­cen a tor­nar-se pro­pi­cis. Però els veri­ta­bles can­vis no arri­ben sense esforç, només can­vi­ant l’ense­nya. Inten­ta­rem con­ti­nuar apre­nent.

 https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1138066-la-renovacio-pedagogica.html

 

 

 Errata. Una vida a examen

No vaig aconseguir entendre ni tan sols la frase més breu, aparentment claríssima. Però el remolí girava, l’irradicable indici d’un món nou per a mi en profunditat. Vaig fer-me el jurament d’intentar-ho un altre cop. I un altre. Aquesta és la qüestió. Dirigir l’atenció de l’estudiant cap al que, al principi, excedeix la seva comprensió, però que gràcies a la seva altura i fascinació irresistible l’atraurà. La simplificació, l’anivellament, l’edulcoració que ara prevalen arreu excepte en l’educació més privilegiada, són criminals. Són fatalment condescendents amb les capacitats desconegudes de dintre nostre. Els atacs a l’anomenat elitisme amaguen una vulgar condescendència: envers tots aquells considerats a priori incapaços de res de millor. Tant el pensament (en forma de coneixement, de Wissenschaft, d’imaginació) com l’amor ens demanen massa. Ens humilien. Però la humiliació, fins i tot la desesperació davantg la dificultat –t’hi has barallat tota la nit i l’equació continua sense resoldre, la frase grega sense comprendre- poden alleujar-se amb la sortida del sol.

Errata. Una vida a examen. GEORGE STEINER. Proa, Barcelona, 1999

Tan solo un par de apreciaciones: no confundamos la educación más privilegiada con la que “nos venden” como tal. Ésta puede abrirse camino en cualquier contexto. Afortunadamente, todavía no todo se puede comprar o vender.
¿Es humillación reconocer que sabemos muy poco? La humillación es que nos nieguen “a priori” la posibilidad de ser.

Enhorabona, companyes i companys. La imaginació al poder! No es poden continuar limitant les expressions d’indignació i protesta a formes de convocatòria de fa quaranta anys. No es pot anar responent a la defensiva amb les poques i rovellades eines que ens queden. Només somiant obrirem nous camins. Aquests arrelaran en la reflexió i l’acció comuna des d’abaix, no en un seguidisme estèril. Tota la comunitat educativa pública, tota la societat ha de comprendre que no es tracta d’un problema sectorial. Les agressions a l’escola pública i a la sanitat ho són a tota la societat, doncs l’educació i la sanitat són el present i el futur.
Moltes gràcies.

         Estimats nens i nenes, benvolguts pares i mares:

 

         Els resultats de les proves de velocitat lectora han estat excel·lents. Estava esperant els resultats de les ACL (proves de comprensió lectora) per felicitar-vos. I ara sí que ja puc fer-ho. Han sortit molt bé. Podeu estar molt contents del treball realitzat.

 

         El primer reconeixement que vull fer és a vosaltres, que heu treballat molt i molt, que heu fet tots els deures a classe i a casa. I ara podeu comprovar que l’esforç val la pena. Recordeu quan la lletra lligada us feia dubtar? Recordeu quan escrivíeu amb lletra de pal i us costava seguir les línies?

 

         En segon lloc, vull dir que, sense l’ajuda dels vostres pares i mares, sense la seva comprensió i recolzament, no hauríeu avançat tant. Es preocupen i us exigeixen que treballeu perquè volen el millor per vosaltres. I el millor que us poden donar és una bona educació.

 

         Cal un profund i sincer reconeixement també a l’estupenda feina realitzada per les mestres que heu tingut a educació infantil. Aquests resultats demostren que la seva tasca, molt difícil, que és la base del desenvolupament de la lectura i l’escriptura, ha estat molt ferma. Només cal continuar-la amb la mateixa il·lusió que elles. Això és el que intentem tots els mestres i les mestres que ara teniu.

 

         Moltes gràcies per escoltar-nos (a vegades)…

  

 

 

 

 

Para quien desee profundizar en el tema yo aconsejaría el libro Como mirar a la luna, de Juan Mata Anaya, Editorial Grao, 2004.

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ:

Aquest bloc intenta motivar els alumnes a llegir i a escriure, a aprendre d’una manera més interessant. Us demano que dediqueu una petita estona a visitar-lo amb ells. Els agradarà molt compartir amb vosaltres el que fem a classe i servirà per reforçar, davant de la seva mirada, la importància que li donem al seu aprenentatge -en la pràctica, no només amb paraules. Els nens aprenen el que és important per nosaltres observant a quines activitats dediquem més atenció.

 

 

 

 

 

COMENTARIS

Si voleu fer qualsevol comentari, us demanarà una adreça de correu electrònic. No surtirà publicat fins que jo l’aprovi -quan el vegi i tingui temps.

Si us resulta més còmode, podeu fer-lo manuscrit, me’l passeu i, quan pugui, l’introduiré al bloc.

 

 

 

 

 

SEGURETAT A INTERNET

De la mateixa manera que, quan els nens són petits, no els deixem anar sols pel carrer, no s’han de connectar  mai sols a Internet. Us deixo uns manuals amb recomanacions segons les edats:

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/Manual_9_11.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/Manual_12_14.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/Manual_15_17.pdf

El servei educatiu del Tarragonès ha creat una pàgina molt interessant:

http://setarragones.net/navegarambseguretat/?page_id=10

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *