Competència plurilingüe

Competència plurilingüe.

Totes les llengües necessiten ser tractades en comú, per aconseguir la millora docent i fer reflexió sobre la pràctica. Ha d’haver una transferència a nivell competencial, o sigui, una bastida o “scaffolding” per als altres aprenentatges.

La creació d’activitats ens va ajudar a entendre l’aprenentatge per competències i a canviar la nostra manera d’ensenyar la llengua passant d’ensenyar llengües a ensenyar a aprendre  llengües.

Enguany hem après a emmarcar les nostres seqüències d’activitats dins de famílies d’activitats donant sentit a les seqüències i ajudant-nos a fer una programació coherent en espiral englobant les diferents llengües objecte d’aprenentatge.

Això ens ha ajudat a veure d’una manera més global les nostres programacions. També tenim ara més clar quin i com ha de ser el procés d’aprenentatge que han de seguir els nostres alumnes i això ens farà més fàcil i entenedor l’assessorament, el seguiment i l’avaluació que hem de realitzar amb ells.

Una mostra d’una “família de seqüències” amb paraigua comú.


SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS A L’ENTORN DEL TEXTE INSTRUCTIU

ACTIVITAT 1

L2 – Castellano

Nivell 3r de primària

Títol de l’activitat: “ Vamos a cocinar”

Objectiu: Ser capaç d’explicar una recepta de cuina, per escrit i verbalment, per a fer-la davant la càmera.

Seqüència d’activitats:

 1. aprendre a aprendre: omplir una fitxa amb vocabulari ( estris de cuina i verbs) utilitzant diferents recursos per trobar paraules noves : llibres, vídeos, diccionari (L2)
 2. Reflexió: Hem descobert que hi ha paraules que no sabem en català ni en castellà / podem aprendre escoltant i observant/….. ( L1)
 3. Escriure: (L2) A partir d’una recepta d’exemple crear una recepta en grup ( ingredients, estris, recepta pas a pas) Treball col·laboratiu
 4. Parlar: Expliquem la recepta a la resta de la classe i l’enregistrem en vídeo. Preparem l’explicació assajant la correcta pronunciació en castellà i el vocabulari que utilitzarem.
 5. Autoavaluació: Visionem el vídeo i ens autoavaluem ( expressió, pronunciació utilització del llenguatge adient,…)

ACTIVITAT 2

L1 – Català

Nivell 4rt de primària

Títol de l’activitat: “ Fem una titella”

Objectiu: Ser capaç d’aprendre passos a seguir a nivell escrit i oral per a explicar com fer un titella.

Seqüència d’activitats:

1. aprendre a aprendre: Elaborar una llista de materials necessaris per a l’elaboració d’una titella utilitzant diferents recursos per trobar paraules noves : llibres, vídeos, Internet diccionari

2. Reflexió: Sabem buscar informació? Fonts que podem trobar al nostre abast. Recordar el treball fet a tercer per donar instruccions ( Recepta) El que varem aprendre a tercer en castellà ara ens serveix en català per a una altra cosa. Reflexionem sobre el perquè ens serveix i les tipologies de textos.

3. Escriure: A partir d’un d’exemple escriure en grup un text instructiu ( material necessari, estris, instruccions pas a pas) Treball col·laboratiu

4. Parlar: Expliquem com fer un titella a la resta del grup. Preparem l’explicació assajant la correcta pronunciació i el vocabulari que utilitzarem i l’escenografia. Aquest cop afegim l’aprofitament del llenguatge audiovisual: la imatge com a suport del llenguatge oral (Competència audiovisual)

5. Autoavaluació: Visionem el vídeo i ens autoavaluem ( expressió, pronunciació utilització del llenguatge adient,…)

ACTIVITAT 3

L3 – English

Nivell 5è de primària

Títol de l’activitat: “ Lets go cooking”

 • Objectiu: Capacitat d’explicar una recepta davant d’una audiència per tal de convèncer per a fer-la, aprendre a editar vídeo i conèixer receptes d’altres cultures i països.

Seqüència d’activitats:

 1. aprendre a aprendre: omplir una fitxa amb vocabulari ( estris de cuina i verbs) utilitzant diferents recursos per trobar paraules noves : llibres, vídeos, diccionari (L3)
 2. Reflexió: Hi ha diferents maneres d’aprendre paraules noves en una llengua que no és la nostra habitualment / estratègies d’aprenentatge ( L1)
 3. Writing: (L3) A partir d’una recepta d’exemple crear una recepta de diferents llocs del món en grup ( ingredients, estris, recepta pas a pas) Preparem l’enregistrament de la recepta Treball col·laboratiu
 4. Speaking: Enregistrem en vídeo la nostra Recipe. A l’aula d’informàtica aprenem a editar el vídeo que hem enregistrat. ( Competència digital)
 5. Listening and reading: Veiem les nostres receptes i les de les altres escoles penjades al bloc.
 6. Sensibilització. Fem un mural amb un mapamundi amb totes les receptes impreses del bloc d’arreu del món.
 7. Autoavaluació: Visionem el vídeo nostre i dels altres companys i omplim la fitxa d’autoavaluació per adonar-nos de tot el que ara ja som capaços de fer: explicar una recepta en anglès, editar un vídeo, aprendre paraules noves,…..

ACTIVITAT 4

L3 – English

Nivell 6è de primària

Títol de l’activitat: “ Workshops”

Objectiu: Ser capaç d’explicar els passos a seguir per a elaborar les regles d’un joc inventat.

Seqüència d’activitats: ( Activitat emmarcada en el conjunt d’activitats intercentres English Day)

 1. Reading (L3): Llegim en grup les instruccions en anglès de diferents jocs senzills. Intentem jugar-hi i comprendre ( per deducció si és possible o altre recurs) les paraules noves que hi apareixen
 2. Oral interaction (L3): Inventem un “workshop”: Entre tots inventem un joc per aportar a la celebració del “English Day”. Intercanviem idees utilitzant l’anglès que sabem i el vocabulari après de l’activitat anterior.
 3. Writing: (L3) Elaboració d’un text instructiu. A partir dels exemples vistos i l’activitat anterior elaborem individualment o en petits grups les regles del joc que hem inventat.
 4. Reflexió i Autoavaluació: (L1 i L3 Fem una posta en comú dels treballs fets i reflexionem sobre quines ordres són les més adients ( correcció col·lectiva) Arribem a la elaboració conjunta de les regles del nostre joc
 5. Treball col·laboratiu: Preparem el material necessari pel desenvolupament del joc i passem a l’ordinador les “rules”
 6. Reflexió final: Perquè hem estat capaços de fer aquest tipus de text? Reflexió sobre les 3 activitats fetes en cursos passats. Quines diferències trobem entre el text final i quan ho preparàvem oralment?

Cercar un denominador comú de les tres seqüències en conjunt a partir de la pregunta següent:

Què tenen en comú les tres seqüències? Sota quin paraigües les podríem agrupar?

Dins de l’aprenentatge de diferents tipologies de textos: l’aprenentatge del text instructiu, aplicat en diferents contextos i en diferents llengües.

Treballen una mateixa habilitat?

Treballen diferents habilitats i competències però es van repetint. Repetim la seqüència i el plantejament. Reflexionem a partir del que ja hem après per aprendre més coses: Ampliació i millora de les capacitats.

Tracten un mateix tema?

Solament en dues es repeteix el tema. En les altres canviem de tema ( titelles, jocs) però utilitzem el mateix “scaffolding

Responen a una mateixa tipologia textual

totes responen a la tipologia textual de les instruccions ( text instructiu)

ESQUEMA DE STAINTON: LA CONSCIÈNCIA LINGÜÍSTICA AL LLARG DE CURRÍCULUM, DE TEXTOS MÉS INFORMALS A TEXTOS AMB UN GRAU MÉS ALT DE FORMALITAT: Els alumnes han treballat les funcions comunicatives del text instructiu “ en espiral”, arribant a fer una reflexió explícita sobre la llengua oral versus la llengua escrita, al final de l’etapa (6è).

La formulació de descriptors específics relacionats amb la ‘família de seqüències’

– Seqüència/subcompetència 1: –

– Saber explicar una recepta de cuina, per escrit i verbalment en castellà

– Seqüència/subcompetència 2: –

– Aprendre passos a seguir a nivell escrit i oral per a explicar com fer un titella en català

– Seqüència/subcompetència 3: –

Saber explicar una recepta a nivell escrit i oral per a fer un programa de cuina en anglès.

– Seqüència/subcompetència 4: –

Saber explicar els passos a seguir per a elaborar les regles d’un joc inventat en anglès.

La formulació del que podria ser el descriptor més general en el qual es podrien encabir els descriptors específics

“Saber construir a nivell oral i escrit un text instructiu en les diferents llengües objectiu d’estudi seguint una estructura comú i enriquint-la segons les diferents capacitats i nivell de competència en cada llengua aportant nous elements lingüístics a les diferents produccions.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *