Objectius

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Fer actractiu i viu l’aprenentatge d’aquesta llengua.

Crear un sistema de treball que no depengui tan sols de la mestra, sinó de diferents fonts de informació.

Atendre la diversitat de ritmes d’aprenentatge que es donen a les aules.

Potenciar l’autonomia de l’alumne.

Afavorir el treball individual, per parelles i per grup.

Utilitzar les noves tecnologies.

Millorar l’expressió i comprensió en llengua anglesa.

OBJECTIUS A CICLE INICIAL

—Familiaritzar la canalla amb una llengua estrangera.

—Motivar a la canalla per aprendre anglès.

—Treballar especialmente l’expressió i comprensió oral.

—Utilitzar les noves tecnologies per facilitar l’aprenentatge d’anglès.

OBJECTIUS A CICLE MITJÀ I SUPERIOR

ŸExpressió oral (Speaking): parlar sobre un mateix i una tercera persona

Comprensió oral (Listening): Treballar amb diàlegs, cançons , petits videos i altres audicions amb diferents accents.

Expressió escrita (Writing): Redactar petits textos segons un model donat.

Comprensió escrita (Reading): Llegir petits textos, diàlegs, receptes, i materials diversos que fomentin l’interès de llegir en anglès.